miércoles, 2 de enero de 2019

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS AO ABEIRO DA SUBMEDIDA 19.2, ANUALIDADES 2019 E 2020

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL


Obxecto
Convocar, en réxime de concorrencia competitiva, en relación coa medida 19 (Leader) do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR) e con cargo ás anualidades 2019 e 2020, as subvencións que se corresponden coa submedida 19.2 do PDR, Apoio para a realización de operacións conforme as estratexias de desenvolvemento local participativas dos grupos de desenvolvemento rural.

Entidades beneficiarias
a) As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado.
b) As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores.
c) As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.

Prazo de presentación das solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto durante todo o período de execución da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, coa data límite que determine cada GDR en función da dispoñibilidade de fondos.

Concorrerán a unha primeira convocatoria as solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de 2019. Unha vez tidas en conta as solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de 2019 e unicamente no caso de existir crédito orzamentario dispoñible, poderá realizarse unha segunda convocatoria, tendo en conta as solicitudes presentadas ata o 31 de maio de 2019.

Outros datos
Serán subvencionables proxectos de natureza produtiva que supoñan a realización dunha actividade económica con fins lucrativos e tamén proxectos de natureza non produtiva, consistentes na realización dunha actividade que sexa de interese público ou colectivo e que careza de finalidade lucrativa.
A concesión das axudas tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, tanto para os proxectos de natureza produtiva como para os proxectos de natureza non produtiva.
As persoas beneficiarias poderán solicitar un anticipo de ata un importe máximo do 50 % da subvención concedida.