lunes, 28 de enero de 2019

CORRECCIÓN DE ERROS.- BOLSA DE FORMACIÓN EN ESTUDOS RELACIONADOS CO DEREITO ADMINISTRATIVO

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


Advertido erro na referida resolución, publicada no DOG número 18, do 25 de xaneiro de 2019, cómpre facer a seguinte corrección:

– Na páxina 4919, onde di: «Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2012 e acreditadas a titulación de licenciatura ou grao en economía. (...)», debe dicir: «Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2012 e acreditada a titulación de licenciatura ou grao en Dereito (...)».

Advertido un erro no extracto da citada resolución, publicado no Diario Oficial de Galicia número 18, do 25 de xaneiro de 2019, cómpre efectuar a seguinte corrección:

Na páxina 4.937, no punto primeiro, Persoas beneficiarias, onde di: «Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2012 e acreditadas a titulación de licenciatura ou grao en economía», debe dicir: «Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2012 e acreditada a titulación de licenciatura ou grao en Dereito.».