martes, 8 de enero de 2019

AXUDAS PARA A PREVENCIÓN DE DANOS QUE CAUSAN ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA


Obxecto
Reducir os ataques das especies de fauna silvestre (lobo e xabaril), ás explotacións agrícolas e/ou gandeiras, mediante a aplicación de medidas de protección.

Persoas beneficiarias
Poderanse acoller a estas axudas:
a) As persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras do tipo de gando bovino, ovino, cabrún, porcino da raza celta e equino que figuren incluídas no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (Rega) de Galicia.
b) As persoas físicas ou xurídicas que exercen a actividade agraria e estean inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga).
c) As persoas titulares de explotacións agrarias destinadas ao autoconsumo.
Contía
Importe total da convocatoria: 300.000 €. Destínase un importe de 200.000 € para as medidas de prevención de danos á gandaría e de 100.000 € para as medidas de prevención de danos á agricultura. Subvencionarase a adquisición de:
1. Cans para a protección e defensa do gando, ata un importe máximo de 500 € por can.
2. Adquisición de pastores eléctricos. A contía máxima da axuda por explotación é de 600 €.
3. Adquisición de valados fixos electrificados. O importe máximo da axuda será de 3,00 € por metro lineal ata un máximo de 1.500 € por valado.
4. Valados fixos con malla gandeira ou cinexética metálica. A contía máxima da axuda será de 3,70 € por metro lineal ata un máximo de 3.700 € por valado.

Prazo de presentación de solicitudes
Un mes, contado a partir da data de entrada en vigor da orde.