martes, 22 de enero de 2019

AXUDAS AO ALUMNADO DO CENTRO SUPERIOR DE HOSTALARÍA PARA OBTENCIÓN DUN TÍTULO OFICIAL EN DIRECCIÓN HOTELEIRA NO EXTRANXEIRO CURSO 2018/19

AXENCIA TURISMO DE GALICIA


Obxecto
Outorgamento, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas á matrícula para os/as alumnos/as que teñan finalizados os estudos de gran diploma de Xestión e Dirección de Empresas Hostaleiras ou diploma superior en Xestión Hoteleira do Centro Superior de Hostalaría de Galicia e vaian realizar estudos complementarios para a obtención no curso 2018/19 dun título oficial de Dirección Hoteleira no estranxeiro.

Persoas beneficiarias
Poderán solicitar estas axudas os/as alumnos/as que reúnan os requisitos académicos que establece esta resolución e teñan formalizada a matrícula para realizar estudos complementarios para a obtención no curso 2018/19 dun título oficial de Dirección Hoteleira no estranxeiro.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Prazo de aceptación ou renuncia á axuda
O prazo para a aceptación ou renuncia á axuda será de 10 días hábiles desde a notificación da resolución da concesión.

Aboamento das axudas
A Axencia Turismo de Galicia procederá ao aboamento da axuda unha vez notificada a resolución de concesión e transcorridos os prazos determinados no punto anterior.