lunes, 7 de enero de 2019

MODIFICACIÓN.- SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA REHALUGA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA


Artigo único. Modificación da Orde do 14 de marzo de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias das vivendas en trámite de incorporación ao Programa de vivendas baleiras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018

1. Modifícase o artigo 2, coa inclusión dun novo punto d), coa seguinte redacción:
«d) Nas actuacións de reparación, rehabilitación ou conservación de fachadas, carpintaría exterior ou cuberta das edificacións seguiranse os criterios fixados na Guía de cor e materiais elaborada pola Xunta de Galicia».

2. Modifícase o artigo 5, que queda redactado como segue:
«Artigo 5. Importes máximos das subvencións
As actuacións serán subvencionadas polo gasto xustificado, sen que o importe desta axuda poida superar a cantidade de 8.000 euros en ningún caso».

3. Modifícanse os números 1 e 5 do artigo 6, que quedan redactados como segue:
«1. A solicitude de concesión realizarase conforme o modelo que se incorpora como anexo I da correspondente resolución de convocatoria. Deberá dirixirse á Área Provincial do IGVS onde estea situada a edificación ou a vivenda».
«5. No modelo de solicitude realizaranse as declaracións que se determinen na resolución de convocatoria».

4. Modifícase o artigo 7, que queda redactado como segue:
«Coa solicitude achegarase a documentación que se estableza na correspondente resolución de convocatoria».

5. Modifícase o punto primeiro do artigo 11 da Orde do 26 de decembro de 2017, coa seguinte redacción:
«1. O procedemento iníciase de oficio, mediante a correspondente publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución de convocatoria ditada pola persoa titular da Presidencia do IGVS».

Disposición derradeira única. Entrada en vigor
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.