miércoles, 20 de junio de 2018

EPOCA DE PERIGO ALTO DE INCENDIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ORDE do 13 de xuño de 2018 pola que se determina a época de perigo alto de incendios.

Artigo único. Época de perigo alto de incendios
Decláranse como época de perigo alto de incendios forestais durante o ano 2018 as datas comprendidas entre o 1 de xullo e o 30 de setembro.

Disposición derradeira primeira. Facultade de desenvolvemento
Facúltase o director xeral de Ordenación Forestal para ditar cantas instrucións sexan precisas para modificar as ditas datas e declarar como perigo alto outras épocas do ano, cando as condicións meteorolóxicas ou outras circunstancias agraven o risco de incendios.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor
Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

lunes, 18 de junio de 2018

AMPLIACIÓN ORZAMENTARIA DAS AXUDAS AO PROGRAMA DE INSTALACIÓNS DE ASCENSORES

AXUDAS DESTINADAS Á PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE ASESORAMENTO A PERSOAS FÍSICAS OU XURÍDICAS TITULARES DE EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS OU GANDEIRAS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL


Obxecto

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a prestación de servizos de asesoramento no ámbito de actuación da Comunidade Autónoma de Galicia, e convocalas para o ano 2018, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 dentro da medida 2, Servizos de asesoramento, xestión e remuda destinados ás explotacións agrícolas, submedida 2.1, Apoio para contribuír á obtención de servizos de asesoramento (procedemento MR616B).
A medida enlaza esencialmente coa prioridade 1 e, particularmente, coas áreas focais 1A (fomentar a innovación, cooperación e o desenvolvemento da base de coñecemento nas zonas rurais). Con todo, dado o seu carácter horizontal contribúe transversalmente ao cumprimento dos obxectivos de todas as prioridades e, en concreto, das áreas focais 2B (facilitar a entrada no sector agrario de agricultores adecuadamente formados e, en particular, a remuda xeracional), 3A (mellorar a competitividade dos produtores primarios integrándoos mellor na cadea agroalimentaria a través de réximes de calidade, engadir valor aos produtos agrícolas, promoción en mercados locais e en circuítos de distribución curtos, agrupacións e organizacións de produtores e organizacións interprofesionais), 4A (restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade (incluído nas zonas Natura 2000 e nas zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas), os sistemas agrarios de alto valor natural, así como o estado das paisaxes europeas), 4B (mellorar a xestión da auga, incluíndo a xestión dos fertilizantes e dos praguicidas), 4C (previr a erosión dos solos e mellorar a súa xestión), 5B (lograr un uso máis eficiente da enerxía na agricultura e na transformación de alimentos), 5C (facilitar a subministración e o uso de fontes renovables de enerxía, subprodutos, refugallos e residuos e demais materia prima non alimentaria para impulsar o desenvolvemento da bioeconomía), 5D (reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e de amoníaco de procedentes da agricultura), 5E (fomentar a conservación e captura de carbono nos sectores agrícola e forestal), 6A (facilitar a diversificación, a creación e o desenvolvemento de pequenas empresas e a creación de emprego) e 6B (promover o desenvolvemento local nas zonas rurais).
Entidades beneficiarias
Poderán ser beneficiarias as entidades privadas recoñecidas ou autorizadas como entidades prestadoras de servizos de asesoramento inscritas no Rexistro de entidades con servizos de asesoramento ou xestión de Galicia.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo para a presentación de solicitudes é dun mes desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

AMPLIACIÓN ORZAMENTARIA SUBVENCIÓNS FOMENTO DA COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA GALEGA E IMPULSO DA COMPETITIVIDADE DO SECTOR ARTESÁN

AMPLIACIÓN ORZAMENTARIA PROGRAMA APROL-ECONOMÍA SOCIAL

viernes, 15 de junio de 2018

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO SUBVENCIÓNS PARA FINANCIAMENTO DAS ACCIÓNS FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN EN EMPRESAS E DOS INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN

SUBVENCIÓNS PARA A CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSAS E AXUDAS PARA PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS QUE PARTICIPEN EN ACCIÓNS FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


Obxecto
A presente orde ten por obxecto regular o réxime da concesión directa de subvencións por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria en concepto de bolsas e axudas para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas no marco da formación profesional para o emprego financiada pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.
Por medio desta orde convócanse as ditas subvencións, referidas ás accións formativas que se inicien no período comprendido entre o 1 de xullo de 2018 e o 30 de xuño de 2019 (ambos incluídos).

Persoas beneficiarias
Poderán obter a condición de persoas beneficiarias das subvencións en concepto de bolsas e axudas obxecto desta convocatoria as persoas traballadoras desempregadas que participen nas accións formativas recollidas no artigo 1 e que reúnan os requisitos exixidos con carácter xeral nesta orde e nos artigos que se refiren a cada tipo de bolsa ou axuda.

Prazo de presentación das solicitudes
A persoa traballadora desempregada deberá presentar a súa solicitude no prazo dun mes desde a súa incorporación á acción formativa, ou desde que teña lugar o feito causante que determina o dereito. En calquera caso, a data límite é o 17 de decembro de 2018 para aquelas bolsas e axudas correspondentes a accións formativas iniciadas entre o 1 de xullo de 2018 e o 15 de novembro de 2018 (ambos incluídos), e o 30 de xullo de 2019 para aquelas accións formativas iniciadas entre 16 de novembro de 2018 e o 30 de xuño de 2019 (ambos incluídos).