lunes, 23 de marzo de 2020

PREMIOS VALEDORA DO POBO AOS MELLORES TRABALLOS FIN DE GRAO E FIN DE MÁSTER EN MATERIA DE IGUALDADE E DEREITOS DAS MULLERES

2ª CONVOCATORIA DAS SUBVENCIÓNS PARA FINANCIAMENTO DAS ACCIÓNS FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN EN UNIDADES FORMATIVAS DAS EMPRESAS PARA 2020-21

AXUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSOAS EMIGRANTES GALEGAS RETORNADAS 2020

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA


Obxecto
O obxecto da resolución é conceder axudas extraordinarias e non periódicas dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas, para axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios da unidade familiar derivados do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia, que carezan de recursos suficientes.

Persoas beneficiarias
Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas que, residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:
a) As persoas galegas e nadas en Galicia.
b) Os/as cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal das persoas galegas e nadas en Galicia.
c) Os/as fillos/as das persoas galegas e nadas en Galicia.
Todas as persoas beneficiarias deberán acreditar estar en posesión da nacionalidade española antes do retorno e ter a súa residencia actual en Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo para presentar as solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 31 de agosto de 2020 incluído.

viernes, 13 de marzo de 2020

PREMIOS DE ARQUITECTURA E REHABILITACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 2020

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO


Modalidades de premios
Establécense as seguintes modalidades de premios:
1. Premio galego de arquitectura 2020.
O xurado poderá outorgar o premio galego de arquitectura 2020 entre os proxectos de nova planta relativos a actuacións que xerasen unha nova edificación ou unha ampliación dunha xa existente, sempre que teña suficiente entidade como para poder ser valorada de forma independente da construción orixinal.
Dotación económica: 6.000 €.
2. Premio galego de rehabilitación 2020.
O xurado poderá outorgar o premio galego de rehabilitación 2020 entre os proxectos de rehabilitacións relativos a intervencións de recuperación e adecuación do parque edificado existente.
Dotación económica: 6.000 €.
3. Mencións.
Entre as actuacións que non obtivesen premio, poderán ser obxecto de mención aquelas que o xurado aprecie como merecedoras dun especial recoñecemento.
4. Premios especiais.
O xurado poderá outorgar premios nas categorías especiais que se indican a seguir:
a) Á sustentabilidade 2020, destinado a destacar aquela actuación que supoña a implantación dunha arquitectura responsable co ambiente, os recursos e as xeracións futuras.
Dotación económica: 6.000 €.
b) Á traxectoria profesional 2020, destinada a recoñecer a meritoria traxectoria profesional a favor da arquitectura no territorio galego.
Dotación económica: 6.000 €.

Condicións dos proxectos e das persoas premiadas
1. Poderán optar aos premios, agás o especial á traxectoria profesional 2020, os proxectos arquitectónicos de edificacións finalizadas na Comunidade Autónoma de Galicia entre o día 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de decembro de 2019.
2. As persoas físicas ou xurídicas autoras dos citados proxectos deberán ser profesionais da arquitectura.
3. Poderán propoñerse para o premio especial á traxectoria profesional 2020 as persoas arquitectas que pola súa contribución a favor da arquitectura no territorio galego sexan merecedoras dun especial recoñecemento.

Presentación de candidaturas para concorrer aos premios galegos de arquitectura, rehabilitación e especial de sustentabilidade 2020
1. As entidades que, segundo a base quinta, teñan representación no xurado, poderán presentar candidaturas para os premios de arquitectura, rehabilitación e especial de sustentabilidade 2020, no prazo de dous (2) meses, contados desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución.
2. A presentación das candidaturas realizarase electronicamente, a través da aplicación informática que, para estes efectos, figura na páxina web do IGVS, mediante o achegamento da seguinte documentación:
a) Autorización das persoas autoras dos proxectos á entidade propoñente para presentar a súa candidatura, así como o seu consentimento expreso ao IGVS para poder publicar, difundir e dar publicidade aos proxectos e ao material achegado coa proposta, segundo o modelo dispoñible na devandita aplicación. No suposto de que se presente conxuntamente un elevado número de candidaturas, estes anexos poderán substituírse por unha declaración responsable da entidade propoñente de que conta coas ditas autorizacións de todas as persoas autoras dos proxectos propostos.
b) Imaxes: admitirase un máximo de 12 arquivos, que poderán conter fotografías, planos, diagramas, etc., en formato jpg, relativos ao correspondente proxecto.
c) Memoria descritiva e xustificativa do proxecto.
d) Lámina-resumo, en formato horizontal DIN-A3, do proxecto proposto.
e) Opcionalmente, poderá achegarse un vídeo de duración máxima de 3 minutos sobre o proxecto proposto.
f) Os proxectos que se presenten para o premio especial á sustentabilidade deberán incluír, ademais, unha memoria xustificativa das estratexias de sustentabilidade aplicadas, así como dos resultados obtidos.
Co obxecto de permitir a identificación das distintas persoas que participaron nos proxectos, no proceso de presentación de candidaturas de cada proxecto deberá quedar constancia do nome, teléfono e correo electrónico de cada unha das persoas intervenientes neles.
3. Cumpridas as formalidades anteriores, a aplicación informática xerará un documento resumo da documentación presentada, en formato pdf, que a entidade propoñente deberá achegar obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) correspondente ao procedemento VI490A, cuxo modelo se incorpora como anexo II.
4. Para a presentación das propostas poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
5. Se algunha das entidades presenta a documentación antes relacionada de forma presencial, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Nestes supostos, considerarase como data de presentación da proposta aquela en que fose realizada a emenda, conforme o disposto no artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
6. As entidades propoñentes responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, o xurado poderá requirir a exhibición dos documentos orixinais para o seu cotexo coas copias electrónicas presentadas.
7. Pechado o prazo de presentación de candidaturas, a persoa secretaria do xurado levantará acta dos proxectos presentados, que será publicada na páxina web do IGVS.
8. Os proxectos propostos poderán ser visualizados na ligazón que, para estes efectos, se dispoña na páxina web do IGVS.
9. A documentación presentada quedará á disposición da organización dos premios, que poderá utilizala para a súa difusión en calquera tipo de formato ou soporte.

AXUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS STEM EN LINGUA INGLESA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL


Obxecto
Establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar actividades de formación dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e da competencia científico-tecnolóxica ou STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas) do alumnado de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria do réxime xeral e matriculado en centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia durante o ano 2020.

Persoas beneficiarias
Alumnado que estea a cursar 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2019/20, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Importe
Importe total da convocatoria: 130.000,00 euros.
Nº de prazas: 200.
Importe individual: a contía da axuda para cada beneficiario será o custo total da actividade.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo para presentar as solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

EXERCICIO DE DEREITO AO VOTO DAS PERSOAS TRABALLADORAS POR CONTA ALLEA NAS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA O 5 ABRIL DE 2020

PRIMEIRA EXPANSIÓN TERRITORIAL DO ÁMBITO DE APLICACIÓN DA TARIFA ESPECÍFICA XENTE NOVA NO TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DA COMPETENCIA DA XUNTA DE GALICIA