martes, 11 de junio de 2024

IMPULSA TU FUTURO: EMPLEO, PRACTICAS , BECAS Y EMPRENDIMIENTO

 Les presentamos el evento "Impulsa tu futuro: Empleo, prácticas, becas y emprendimiento. NEXUS EVENT DAY ODS - SAEE UNED A CORUÑA", organizado por el SAEE (Servicio de Ayuda al Empleo y al Emprendimiento) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en A Coruña, y en donde encontrarán una serie de actividades con diferentes oportunidades de EMPLEO, PRÁCTICAS y EMPRENDIMIENTO.

Todas ellas se llevarán a cabo en la mañana de este miércoles 12 de junio, entre las 09:45 y la 13:00 h, en el hall de nuestro centro, ubicado en la Rúa Educación, 3, 15011 A Coruña (al lado de la Escuela de Idiomas). Son todas GRATUITAS.

Dentro de las actividades llevadas a cabo, se destacan los STANDS de entidades con información sobre becas locales, nacionales e internacionales (tanto para estudiantes como para titulados/as), ofertas de prácticas y ofertas de empleo (con y sin titulación universitaria) en donde los asistentes podrán participar en procesos de selección en vivo, entre otras cosas.

Contaremos con un AULA DE ORIENTACIÓN, en donde podrán revisar su LinkedIn, resolver dudas sobre la búsqueda de empleo, etc.. También habrá espacios de NETWORKING para empleo y emprendimiento, un RECRUINER BOX, en donde acceder a ofertas de empleo e incluso realizar entrevistas de selección, además de los TALLERES LEGO (EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO), en donde a través de la metodología LEGO se trabajarán la BAE (búsqueda Activa de Empleo) y como emprender un proyecto desde cero.

De manera paralela a todas estas actividades se llevará a cabo un PROGRAMA DE PRESENTACIONES sobre diferentes RECURSOS, a través de 10 CHARLAS INFORMATIVAS, en formato presencial, online y diferido.

En la web se puede consultar toda la información y reservar plaza: https://participa-observatorio-ods.my.canva.site/nexus-event-day


miércoles, 5 de junio de 2024

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO DE SUBVENCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

 AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2024 pola que se amplía o crédito orzamentario establecido na Resolución do 20 de decembro de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (códigos de procedemento IN414B e IN414C).

SUBVENCIÓNS A FEDERACIÓNS DEPORTIVAS DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN CORRESPONSABLES 2024

 CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

ORDE do 24 de maio de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a federacións deportivas de Galicia para o desenvolvemento do Plan Corresponsables a través da realización de actividades de animación sociodeportiva e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento DE402B).

Obxecto
Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria de subvencións da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, en réxime de concorrencia competitiva, a federacións deportivas de Galicia, para o desenvolvemento do Plan Corresponsables a través de actividades de animación sociodeportiva.

Entidades beneficiarias
Poderán ser entidades beneficiarias destas subvencións as federacións deportivas de Galicia inscritas no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

Prazo para presentar as solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

BOLSAS PARA PERSOAS COLABORADORAS NA RESIDENCIA DO CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA PARA O CURSO 2024/25

 CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

ORDE do 22 de maio de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2024/25, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento DE400A).

Obxecto
Establecer as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, e proceder á súa convocatoria para a tempada 2024/25 (código de procedemento DE400A).
Os bolseiros actuarán baixo a coordinación e dirección dun titor que supervise o proxecto que van desenvolver no centro para que redunde na mellora da súa formación práctica.
Os beneficiarios das bolsas realizarán o seu labor na instalación do CGTD, sita na rúa Fernando Olmedo, 3, da cidade de Pontevedra, dependente da Secretaría Xeral para o Deporte e durante o curso escolar 2024/25.

Persoas beneficiarias
Estas bolsas estarán destinadas a estudantes de ensinanzas universitarias ou ciclos formativos de grao superior que colaborarán na residencia do CGTD, para completar a súa formación como estudantes á vez que se familiarizan con actividades relacionadas coas saídas profesionais dos estudos que están a cursar, que cumpran os seguintes requisitos:
a) Ter entre 18 e 30 anos no momento de presentar a solicitude.
b) Estar empadroado en Galicia no momento de presentar a solicitude.
c) Estar cursando estudos universitarios nunha facultade, escola universitaria ou nun ciclo formativo.
d) Non ser persoa beneficiaria dunha bolsa como deportista no CGTD no momento da solicitude.
e) Estar en disposición de cumprir co establecido na Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e a adolescencia, que modificou a Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor.
f) No caso de estudantes que tivesen bolsa como deportistas na residencia do CGTD, será necesario que a súa estadía no CGTD fose valorada como positiva polo equipo directivo do centro.
g) Supletoriamente, no caso de non cubrir as prazas cos requisitos anteriores, poderanse ter en conta solicitudes de persoas que fosen bolseiras no CGTD con anterioridade e que estean cursando estudos non oficiais.

Prazo para presentar as solicitudes
O prazo para presentar as solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte. Se no mes de vencemento non houber día equivalente a aquel en que comeza o cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro día do mes.

BOLSAS DE FORMACIÓN 2024 NO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

 INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2024 pola que se convocan as bolsas de formación para o ano 2024 (código de procedemento VI440D).

Obxecto e réxime de concesión das axudas
1. Mediante a presente resolución convócanse trece bolsas de formación, coa finalidade de que as persoas con titulacións universitarias e de grao relacionadas cos ámbitos de actuación deste organismo poidan complementar os seus coñecementos teóricos cunha formación práctica (código de procedemento VI440D).
2. As prazas que se convocan son as seguintes:
– Cinco bolsas para persoas con grao en Arquitectura ou con grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante.
– Unha bolsa para persoas con grao de Arquitectura Técnica.
– Seis bolsas para persoas con grao en Dereito.
– Unha bolsa para persoas con grao en Economía.
3. As bolsas de formación levaranse a cabo en xornada de mañá, de luns a venres, nas dependencias do IGVS, coa seguinte distribución territorial:
– Unha persoa con grao en Arquitectura ou grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante na Área Provincial do IGVS da Coruña.
– Unha persoa con grao en Arquitectura ou grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante na Área Provincial do IGVS de Lugo.
– Unha persoa con grao en Arquitectura ou grao en estudos de Arquitectura con máster habilitante na Área Provincial do IGVS de Pontevedra.
– Unha persoa con grao en Dereito na Área Provincial do IGVS de Ourense.
– As demais bolsas levaranse a cabo nos servizos centrais do IGVS, en Santiago de Compostela.
Esta distribución poderá ser modificada mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral do IGVS cando se considere favorable para a formación das persoas beneficiarias da bolsa.
4. A concesión das subvencións recollidas nesta resolución tramitarase polo procedemento de concorrencia competitiva, de acordo co artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Persoas beneficiarias
Poderán solicitar esta bolsa todas aquelas persoas que no momento de presentar a súa solicitude reúnan os seguintes requisitos:
– Ter rematado o grao exixido con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2020.
– Ter competencia en lingua galega no nivel Celga 4, equivalente ou superior.
– Non ter sido con anterioridade beneficiarios/as doutra bolsa de formación do IGVS.
– Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa similar a esta. Noutro caso, deberá renunciarse ao emprego ou á bolsa con anterioridade ao inicio da formación.
– Non estar incursas en ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

CORRECCIÓN DE ERROS.- CONVOCATORIA DE PRAZAS NOS LECTORADOS DE LINGUA, LITERATURA E CULTURA GALEGAS 2024

 CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 13 de maio de 2024 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o ano 2024 (código de procedemento PL500F).

Advertido erro na devandita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 101, do 27 de maio de 2024, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 32310, na táboa que fai referencia á Universidade de Oxford, no relativo ao perfil da praza, onde di: «– Valorarase o interese e/ou a experiencia no ensino de español.», debe dicir: «– Valoraranse as cualificacións e/ou a experiencia no ensino de español».

XV PREMIOS AO DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2024 pola que se aproban as bases reguladoras dos premios ao desenvolvemento rural de Galicia, e se procede á convocatoria da décimo quinta edición (código de procedemento MR709A).

Obxecto
Fomentar actuacións que animen a participación privada no proceso de desenvolvemento rural mediante a concesión de premios a iniciativas de desenvolvemento rural.

Beneficiarias
Persoas físicas ou xurídicas de natureza privada.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo para presentar as solicitudes será dun (1) mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

Outros datos
Este procedemento tramítase en réxime de concorrencia competitiva.