lunes, 9 de marzo de 2020

AXUDAS PARA FACILITAR A OBTENCIÓN DOS PERMISOS DE CONDUCIÓN DAS CLASES "B" E "C" Á MOCIDADE GALEGA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL


Obxecto
Establecer as bases reguladoras das axudas para a obtención dos permisos de condución das clases B e C por parte das persoas mozas residentes en Galicia, coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a súa empregabilidade.

Persoas beneficiarias
Poderán ser beneficiarias das axudas as persoas mozas que na data de presentación da solicitude:
– Teñan cumpridos os 18 anos, sen prexuízo da idade mínima para a obtención do permiso de clase C.
– Estean empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.
– Estean inscritas no SNGX e figuren como beneficiarias no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
– Estean matriculadas nunha autoescola da Comunidade Autónoma de Galicia no momento de presentaren a solicitude ou ben teñan o/os permiso/s para o/os que se solicita a axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2020 e a data de presentación da solicitude.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia e estará aberto ata o día 31 de xullo de 2020, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito orzamentario dispoñible.
O esgotamento do crédito dispoñible será publicado na páxina web xuventude.xunta.es e no Diario Oficial de Galicia. A partir dese momento non se admitirán novas solicitudes.

Outros datos
O procedemento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva, ao non ser necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas, e concederánselles a todas aquelas persoas solicitantes que reúnan os requisitos exixidos.
Faránselles anticipos de pagamento do 80 % a aquelas persoas que, unha vez notificada a resolución de concesión da axuda, o soliciten expresamente.
O gasto subvencionable é a suma global (importe a tanto global) de obtención dos permisos de condución obxecto da orde. A xustificación do custo de obtención do/dos permiso/s de condución e do seu pagamento farase conforme a regulación de custos simplificados, en función da xustificación da obtención do/dos permiso/s de condución obxecto da solicitude.
A xustificación da axuda presentarase con data límite do 20 de outubro de 2020.