lunes, 23 de septiembre de 2019

SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO NO ÁMBITO DE COLABORACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS


Obxecto
Proceder á segunda convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva, para o ano 2019 das subvencións destinadas a financiar a contratación por parte das entidadeslocais galegas, de mulleres que sofren violencia de xénero, para a realización de obras ou servizos de interese xeral ou social, ata un máximo de 12 mensualidades, para mellorar e facilitar a súa inserción laboral, segundo o disposto nas bases reguladoras para a concesión da dita subvención, aprobadas pola Resolución do 16 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG nº 103, do 3 de xuño).

Persoas beneficiarias
Os requisitos necesarios para poder ser beneficiaria desta axuda son os establecidos no artigo 5 das bases reguladoras para a concesión da dita subvención, aprobadas pola Resolución do 16 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se este último día é inhábil, entenderase prorrogado a ao primeiro día hábil seguinte. Se no mes de vencemento non hai día equivalente, entenderase que o prazo expira o último día do mes.