lunes, 10 de junio de 2019

SUBVENCIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS DE PRODUCIÓN GALEGA

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS


Finalidade
Esta resolución ten por finalidade fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas pola Agadic para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais que contribúan a asegurar a madureza dos produtos audiovisuais galegos, dentro do marco das competencias deste organismo, e proceder á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CT207B).

Persoas beneficiarias
Poderán optar a estas subvencións todas as persoas físicas ou xurídicas constituídas como produtoras audiovisuais independentes cunha antigüidade mínima e sen interrupcións dun ano (epígrafe IAE 9611), e con sucursal ou oficina permanente polo menos un ano, previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE, ou que formen parte do acordo que establece a Área Económica Europea e quedesenvolvan a súa actividade habitual en Galicia. 

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes desde o día seguinte ao
da publicación da correspondente convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderas como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.