miércoles, 11 de abril de 2018

SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS, SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS, SECCIÓNS DEPORTIVAS E AGRUPACIÓNS DEPORTIVAS ESCOLARES DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA


Obxecto
Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria de subvencións da Secretaría Xeral para o Deporte, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas.
Entidades beneficiarias
Poderán ser beneficiarios das subvencións os clubs deportivos, as sociedades anónimas deportivas, as seccións deportivas e as agrupacións deportivas escolares de Galicia, inscritos, en todos os casos, no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.
Prazo para presentar as solicitudes
O prazo para presentar as solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución.