viernes, 13 de abril de 2018

PREMIOS DE ARQUITECTURA E REHABILITACIÓN DE GALICIA 2018

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA


Convocatoria
Esta orde ten por obxecto a convocatoria dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia para a anualidade 2018, que se rexerán polas bases que figuran no anexo I (código do procedemento VI490A).

Disposición derradeira única. Entrada en vigor
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.