martes, 5 de febrero de 2019

PROGRAMA INICIATIVA XOVE 2019

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL


 Obxecto
O establecemento das bases reguladoras da concesión de axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade da Comunidade Autónoma de Galicia que se desenvolven durante o ano 2019 e nas cales os mozos e mozas participen activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por eles mesmos.

 Beneficiarios

1. Grupos informais de entre 5 e 8 mozos e mozas, debidamente identificados, con idade comprendida entre os 18 e 30 anos e empadroados na Comunidade Autónoma de Galicia.
2. As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as súas respectivas federacións, sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presenten non sexa o mesmo que o de cada unha das asociacións que as conforman. Deberán estar inscritas no censo oficial dependente organicamente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Outros datos
O período subvencionable abrangue desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2019.
Coa presentación da solicitude achegarase o proxecto de iniciativas xuvenís seguindo o modelo publicado na convocatoria.
Todas as entidades e grupos aos cales se lles conceda a axuda e o soliciten recibirán un anticipo do 80 % sobre o total da cantidade concedida.
A concesión da axuda tramítase en réxime de concorrencia competitiva. Requírese unha puntuación mínima de 50 puntos na avaliación dos proxectos e a concesión efectuarase por orde de puntuación ata esgotar o crédito orzamentario.