martes, 18 de diciembre de 2018

CRÉDITO DESTINADO Á CONCESIÓN DAS AXUDAS PREVISTAS PARA A ANUALIDADE 2019 DO REAL DECRETO 196/2010 DE 26 DE FEBREIRO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


Artigo 1. Publicidade do crédito para o exercicio 2019
1. O pagamento da subvención especial, así como da cantidade adicional devindicadas no exercicio 2019 aos traballadores afectados polos expedientes de regulación de emprego 76/2000, do 8 de marzo de 2001, e 25/2001, do 31 de xullo, financiarase con cargo aos créditos xerados na aplicación 09.41.322A.480.2, código de proxecto 2013 00544, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2019, por un importe total de 275.000 euros. De acordo coas normas que regulan a tramitación anticipada dos expedientes de gasto, a concesión das subvencións queda sometida á condición suspensiva de existencia de crédito axeitado e abondo no momento da resolución.

2. En canto ao procedemento de aprobación do gasto e pagamento das axudas establecidas nesta resolución, observarase o disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Orde do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión da subvención especial e da contía adicional previstas no Real decreto 196/2010, do 26 de febreiro, polo que se establecen medidas para facilitar a reinserción laboral, así como o establecemento de axudas especiais aos traballadores afectados polos expedientes de regulación de emprego 76/2000, do 8 de marzo de 2001, e 25/2001, do 31 de xullo.

Disposición derradeira
Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.