lunes, 2 de julio de 2018

BOLSAS DE ESTADÍA NA CASA DE VELÁZQUEZ

CONSELLO DA CULTURA GALEGA


Obxecto
O establecemento das bases reguladoras e das condicións polas cales se rexerá a convocatoria das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid, na cal se detallan os requisitos específicos que deben reunir os solicitantes, coa finalidade de contribuír á especialización na súa formación académica, profesional e investigadora.
Persoas beneficiarias
Españois ou nacionais dun Estado membro da Unión Europea que están en posesión ou en condicións de obter un título de licenciado ou de grao e que rematasen os seus estudos no curso académico 2007/08 ou posterior.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que empezará a contarse a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.