lunes, 5 de febrero de 2018

AXUDAS PARA O FORTALECEMENTO DOS CENTROS DE XERACIÓN DE COÑECEMENTO

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN


Obxecto
Estas axudas teñen por obxecto o fortalecemento dos centros de xeración de coñecemento mediante a adquisición de infraestruturas de investigación ligadas ao desenvolvemento dunha mesma liña ou liñas de I+D+i no marco de cadeas de valor estratéxicas para Galicia da Estratexia RIS3. As infraestruturas deben estar orientadas á mellora da excelencia investigadora do centro tecnolóxico e das súas tarefas de transferencia ao tecido produtivo.
Así mesmo, por medio desta resolución, convócanse estas axudas para o ano 2018 en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva (código de procedemento IN607E), axustándose as axudas concedidas no marco desta resolución ao establecido no Regulamento (UE) nº 651/2014.
Entidades beneficiarias
Poderán ser beneficiarios das axudas os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de Galicia validamente inscritos, no momento da presentación da súa solicitude, no rexistro estatal de centros regulado polo Real decreto 2093/2008, do 19 de decembro.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG). Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día de publicación. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderse que o prazo expira o derradeiro día do mes.
Outros datos.
Poderase anticipar o 50 % do importe da subvención concedida.