miércoles, 10 de enero de 2018

AXUDAS PARA PALIAR OS DANOS PRODUCIDOS POLO LOBO 2018

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO


Obxecto
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas titulares de actividades gandeiras afectadas polos ataques do lobo ás reses das súas explotacións, coa finalidade de compensar os danos ocasionados no seu gando, e convocalas para o ano 2018 (procedemento MT809B).
Persoas beneficiarias
Poderanse acoller a estas axudas as persoas propietarias do tipo de gando que se especifica no anexo I e que fose afectado por ataques de lobos dentro da Comunidade Autónoma.
Prazo de presentación de solicitudes
a) Para os danos comunicados entre o 1 de outubro de 2017 e a entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será de 45 días naturais contados a partir da entrada en vigor desta orde.
É requisito imprescindible que se comunicase previamente o ataque da forma e no prazo previstos na Orde do 26 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2017.
b) Para os danos ocasionados a partir da entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será de 45 días naturais contados desde o día seguinte ao da comunicación do dano.
Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.