martes, 7 de noviembre de 2017

AXUDA PARA A REPARACIÓN DE DANOS CAUSADOS POLOS INCENDIOS QUE SE PRODUCIRON EN GALICIA DURANTE O MES DE OUTUBRO

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA


Obxecto e ámbito territorial

1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro de 2017.
2. O ámbito territorial das axudas será o da Comunidade Autónoma de Galicia e concretamente o correspondente aos termos municipais dos concellos que sufriron os incedios, sen prexuízo das particularidades que se poidan concretar nas bases de cada convocatoria.

Natureza das axudas

1. A concesión destas axudas terá carácter subsidiario respecto de calquera outro sistema de cobertura de danos, público ou privado, de que poidan ser beneficiarios os afectados.
2. Non obstante, cando os mencionados sistemas non cubran a totalidade dos danos producidos, as axudas previstas neste decreto concederanse con carácter complementario e serán compatibles en concorrencia con outras subvencións, indemnizacións, axudas, ingresos ou recursos procedentes de sistemas públicos ou privados, estatais ou internacionais, ata o límite do valor do dano producido ou da contía ou porcentaxe deste que se fixe nas correspondentes convocatorias.