jueves, 9 de noviembre de 2023

MODIFICACIÓN.- AXUDAS A ENTIDADES PRIVADAS PARA O FOMENTO DA GRATUIDADE DE ATENCIÓN EDUCATIVA DOS NENOS E NENAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 CURSP 2023-24

 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

ORDE do 2 de novembro de 2023 pola que se modifica a Orde do 19 de maio de 2023, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 para o curso 2023/24 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420C).

Obxecto e finalidade
A presente modificación ten por obxecto concretar os meses efectivos da gratuidade da atención educativa establecidos na Orde do 19 de maio de 2023, mantendo o máximo de 11 meses por curso e excluíndo o mes de agosto; incrementar o crédito en 660.000 € na anualidade de 2023 e en 1.155.000 € na anualidade de 2024 na aplicación orzamentaria 13.02.312B.470.2, facilitarlles o acceso a esta convocatoria de axudas a aquelas entidades cuxos prezos se sitúan por debaixo dos topes previstos nela e adiantar o prazo de xustificación.

Entidades beneficiarias
As persoas beneficiarias, ao abeiro desta modificación, son as entidades previstas na Orde do 19 de maio de 2023 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 para o curso 2023/24 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420C).

Prazo de presentación de solicitudes
En virtude da modificación, ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
As solicitudes presentadas segundo o establecido no parágrafo anterior tramitaranse de acordo coas bases establecidas na Orde do 19 de maio de 2023 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e das nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 para o curso 2023/24 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS420C).