jueves, 28 de mayo de 2015

X FEIRA DE EMPANADA E OUTROS PRODUTOS DOS ANCARESSUBVENCIÓN AO ASOCIACIONISMO PROFESIONAL NO ÁMBITO DAS INDUSTRIAS CULTURAIS E SE CONVOCAN PARA O ANO 2015

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS


Obxecto
1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas pola Agadic para a potenciación do asociacionismo profesional no ámbito das industrias culturais, con domicilio, sede social ou establecemento permanente na Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Estas subvencións son incompatibles con outras axudas polo mesmo proxecto da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ou de calquera organismo dependente.
3. Estas subvencións son compatibles con outras axudas polo mesmo proxecto do resto da Administración da Xunta de Galicia e organismos dependentes, así como doutras administracións públicas e entidades públicas ou privadas, e con outros ingresos ou recursos para a mesma finalidade. A suma das distintas axudas públicas para a mesma finalidade non pode superar o 100 % do custo da actividade subvencionada.
4. As axudas deberán cumprir as condicións de exención e os límites do artigo 3 do Regulamento (UE) nº 1407/2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis. O importe total das axudas de minimis concedidas por un Estado membro a unha única empresa non excederá os 200.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais.
Beneficiarios da subvención. Requisitos
1. Poden solicitar a subvencións as entidades e asociacións profesionais representativas das empresas e profesionais no sector das industrias culturais que acrediten os seguintes requisitos:
– Ausencia de ánimo de lucro.
– Ter social ou estatutariamente como obxecto social a promoción de produtos culturais, en todas as súas modalidades, para a defensa dos intereses das empresas e profesionais destes ámbitos.
– Sede ou domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia.
– Ámbito de actuación autonómico.
2. Non poderán obter a condición de beneficiarias as persoas ou entidades en que concorra algunha das prohibicións establecidas nos termos previstos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. En todo caso, os solicitantes presentarán unha declaración responsable de non estaren incursos en tales circunstancias, consonte o modelo establecido no anexo I desta convocatoria.
Prazo de presentación das solicitudes: ata o 28 de xuño de 2015.

CORRECCIÓN DE ERROS.- SUBVENCIÓNS A PRODUCIÓNS E COPRODUCIÓNS DE CONTIDO CULTURAL GALEGO

AXUDAS AOS PRODUTORES QUE PARTICIPEN NOS PROGRAMAS DE PRODUCIÓN E MELLORA DE PRODUTOS AGROALIMENTARIOS CON CALIDADE DIFERENCIADA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR


Obxecto
Esta orde ten por obxecto convocar para o exercicio orzamentario 2015, en réxime de concorrencia polo sistema de rateo, as axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, cuxas bases reguladoras son as contidas na Orde do 11 de xuño de 2013, publicadas no DOG nº 116, do 19 de xuño.
A finalidade desta liña de axudas é fomentar a participación dos agricultores e gandeiros nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, mediante a contribución ao financiamento dos custos fixos que esta participación ocasiona.
Solicitudes 
As solicitudes, documentación, condicións e procedemento de xestión das axudas serán as recollidas na Orde do 11 de xuño de 2013 pola que se estableceron as bases reguladoras destas axudas.
Prazo de solicitude: ata o 27 de xuño de 2015.


CONCURSO EDUEMPRENDE IDEA 2015

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA


Obxecto e ámbito de aplicación
Esta orde ten por obxecto convocar o concurso Eduemprende Idea 2015, co fin de potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.
Requisitos de participación
Poderá participar nesta convocatoria o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:
1. Estar matriculado no curso 2014/15 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos.
2. A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.
3. As persoas participantes deben cumprir os requisitos para obter a condición de beneficiarios/as de acordo co artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, segundo o indica o artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.
Prazo de solicitude:
O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

lunes, 25 de mayo de 2015

AXUDAS DE COMPENSACIÓN EN MATERIA DE SANIDADE VEXETAL

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR


Obxecto
O obxecto desta sección é o establecemento das bases reguladoras das axudas de compensación para as pequenas e medianas empresas afectadas polas medidas fitosanitarias derivadas da loita contra pragas de corentena.
Persoas beneficiarias e requisitos
1. Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas todos os produtores de vexetais cuxas producións fosen afectadas polas medidas fitosanitarias adoptadas en virtude dunha declaración da presenza da praga pola autoridade competente, orixinada polo desenvolvemento dun programa oficial de erradicación dos organismos de corentena dos determinados na correspondente convocatoria, sempre que teñan a consideración de pequena e mediana empresa agraria, segundo o establecido nas directrices comunitarias sobre axudas estatais ao sector agrario e forestal para o período 2014-2020 e no Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño.
2. Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias aquelas que incorran nalgunha das causas previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como aquelas que fosen sancionadas por infraccións tipificadas como graves ou moi graves polos artigos 55 e 56 da Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal, nos dous anos anteriores á solicitude. Tampouco poderían ser persoas beneficiarias se persistisen as causas ou estivesen pendentes de cobramento procedementos por infraccións graves ou moi graves anteriores aos dous anos da data de solicitude.
3. No caso de produtores de plantas de viveiro, estes deberán estar inscritos nos correspondentes rexistros oficiais e non será posible o outorgamento de axuda se no momento da inspección inicial o viveiro non cumprise este trámite.
4. Non poderán ser beneficiarias as empresas en crise en virtude do artigo 1.6.b) ii) do Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión, segundo a definición destas establecida no artigo 2.14 deste regulamento, agás que a empresa se convertese nunha empresa en crise por mor dos danos ou perdas causadas polas pragas vexetais declaradas.
5. Tampouco poderán ter a condición de beneficiarias das axudas reguladas nesta orde as persoas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente, despois dunha decisión previa da Comisión que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado interior, e en cumprimento do artigo 1.5.a) do Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño.
Solicitude de axuda
1. Unha vez que os servizos oficiais de sanidade vexetal levanten a acta da efectiva destrución e erradicación do foco, así como do resto das medidas preventivas adoptadas por parte do persoal de inspección de sanidade vexetal do servizo provincial correspondente, a persoa beneficiaria poderá solicitar a axuda de compensación correspondente mediante a presentación dunha solicitude axustada ao modelo normalizado que se inclúe como anexo I desta orde, dirixida á persoa titular da consellería competente en materia de sanidade vexetal, dentro do prazo establecido na correspondente convocatoria.
2. A Consellería do Medio Rural e do Mar establecerá mediante a convocatoria a contía das axudas que outorgará. O valor da axuda de compensación debe prever todos os aspectos relativos aos custos do proceso de saneamento, pero sobre todo terá en conta os custos de produción dos bens destruídos tomando como referencia os prezos de mercado dos bens que se destrúen. Tamén se terán en conta no baremo para determinar o importe da axuda os custos dos traballos de erradicación.
3. O órgano instrutor do procedemento será a dirección xeral competente en materia de sanidade vexetal.
4. O dito órgano competente incorporará ao expediente de solicitude a documentación no seu poder entregada á persoa interesada como resolucións oficiais, actas de destrución e informes dos servizos técnicos oficiais.
5. A persoa interesada deberá achegar xunto coa solicitude:
a) Copia do NIF da persoa solicitante ou representante só no caso de non autorización ao órgano xestor para comprobar os datos de identidade mediante consulta ao Sistema de verificación de datos segundo o Decreto 255/2008, do 23 de outubro (DOG núm. 221, do 13 de novembro), e Orde do 7 de xullo de 2009 (DOG núm. 134, do 10 de xullo).
b) Cando se actúe en nome doutra persoa física ou xurídica, así como dunha comunidade de bens, deberase acreditar a representación con que se actúa.
c) Facturas dos traballos realizados por empresas alleas durante a erradicación cando polas especiais características do foco sexa preciso a contratación de maquinaria ou persoal alleo á explotación, ou material de desinfección distinto do habitual.

jueves, 21 de mayo de 2015

OFERTA DE EMPREGO EN ALEMANIA

Hospital alemán necesita ENFERMEROS. 
Se ofrece contratación fija. No se requieren conocimientos previos de alemán

Necesitamos enfermeros/as para nuestro cliente, el hospital SANA Klinikum Offenbach (Fráncfort del Meno) para las unidades de cuidados básicos y cuidados intensivos. El hospital Offenbach se considera uno de los centros hospitalarios más modernos de la metrópolis económica Rin-Meno. Más de 2.300 trabajadores, distribuidos en 20 centros hospitalarios especializados, entidades sanitarias y secciones hospitalarias con médicos del sector privado, trabajan conjuntamente para la asistencia sanitaria de 450.000 personas, en la ciudad y en el distrito de Offenbach, en el seno de una estructura común.
Tras un proceso de selección de las solicitudes recibidas, se adjudicará a 12 candidatos una plaza en un curso de alemán (nivel B1) subvencionado. ¡No es necesario tener conocimientos de alemán al inicio del curso (1/7/2015)!
Ofrecemos lo siguiente:
Entrevista y confirmación de contratación por escrito, firmada por directora del servicio de asistenciantes del comienzo del curso (junio de 2015, en A Coruña)
Asistencia a un curso subvencionado de 5 meses (sólo 300 € por mes) en la academia de idiomas, InnovaIdiomas en La Coruña, con 4 horas diarias de clase, incluida la acreditación del nivel B1.
Posibilidad de financiación por medio del Banco Sabadell-Gallego.
Reembolso de 500 €, al inicio de la relación laboral, 500€ transcurridos 6 meses y 500€ a los 12 meses(equivale al 100% del coste total).
Asesoramiento en la lengua materna durante todo el proceso.
Búsqueda de alojamiento y cursos de alemán en Alemania hasta llegar al nivel B2.
Realización del trámite para obtener el reconocimiento profesional (homologación).
Confección de horarios personalizados para la introducción a la actividad laboral.
Opción a formación profesional y continuada en la empresa.
Si se ha obtenido el reconocimiento profesional, la remuneración será conforme al convenio colectivo alemán, por importe de al menos 2.337 € al mes, más complementos (previamente 2.012 € al mes sin el reconocimiento profesional), con una jornada laboral de 38,5 horas semanales.
Requisitos:
Titulación de enfermero(a).
Predisposición a la formación continuada en el ámbito lingüístico y profesional.
Interés por conocer una nueva cultura o un país nuevo.
Firme determinación de vivir y trabajar en Alemania.
Capacidad de trabajar autónomamente (incluida la realización de la asistencia personal básica).
Gran sentido de la responsabilidad y fiabilidad.
Capacidad de esfuerzo físico y de exposición a carga mental.
Excelentes capacidades comunicativas.
Envíenos su solicitud antes del 27 de mayo o haga sus preguntas a esta dirección:
Offenbach@IPP-Health.com
Teléfono: 0034-965021004 (marte, jueves, viernes entre 15 h y 18 h)
Teléfono contacto Galicia: LN Consultores 981229820 (preguntar por Carlota)

CONVOCATORIA DE PRAZAS DE FUNCIONARIOS INTERINOS: 1 PSICOLOGO, 1 TÉCNICO SUPERIOR ARQUIVISTA E 1 PORTEIRO

DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO
SERVIZO DE RECURSOS HUMANOS

ANUNCIO DE DECRETO DA PRESIDENCIA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO DE DATA 18/05/2015 SOBRE CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE PSICÓLOGO/A, CON FUNCIONARIO/A INTERINO/A, E APROBACIÓN DAS SÚAS BASES ESPECÍFICAS. (PAX.19, BOP Nº 114)


ANUNCIO DE DECRETO DA PRESIDENCIA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO DE DATA 18/05/2015 SOBRE CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR ARQUIVÍSTICA, CON FUNCIONARIO/A INTERINO/A, E APROBACIÓN DAS SÚAS BASES ESPECÍFICAS. (PAX.28, BOP Nº114)


ANUNCIO DE DECRETO DA PRESIDENCIA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO DE DATA 18/05/2015 SOBRE CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE PORTEIRO/A, CON FUNCIONARIO/A INTERINO/A, E APROBACIÓN DAS SÚAS BASES ESPECÍFICAS. (PAX.36, BOP Nº114)

B.O.P  Nº 114 (21 DE MAIO) 

miércoles, 20 de mayo de 2015

martes, 19 de mayo de 2015

CONVOCATORIA DE PROBAS LIBRES DE TÍTULOS EXTINGUIDOS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA


 Obxecto
1. Esta orde ten por obxecto establecer en centros públicos a realización de dúas convocatorias de probas libres para a obtención de títulos de formación profesional actualmente extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, co fin de lle permitir finalizar os estudos e lograr a titulación ao alumnado que cursou as ensinanzas dos devanditos títulos na Comunidade Autónoma de Galicia.
A relación de ciclos formativos para os que se convocan probas libres de módulos profesionais de títulos extinguidos no curso académico 2015/16 e a dos centros públicos en que se realizarán as devanditas probas figuran no anexo I desta orde.
2. As dúas convocatorias terán lugar no curso académico seguinte ao da extinción definitiva da docencia do título, consonte o seguinte calendario:
A primeira convocatoria realizarase no mes de setembro, antes do comezo das actividades lectivas, co fin de posibilitar a matrícula no ciclo equivalente establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
A segunda convocatoria realizarase no mes de xuño, coincidindo co remate das actividades lectivas.
3. Poderán ser obxecto de avaliación nas devanditas convocatorias todos os módulos profesionais dos ciclos formativos extinguidos agás o de Formación en centros de traballo (FCT), que se regulará segundo o disposto no artigo 9 desta orde.
4. O alumnado con módulos pendentes en ciclos formativos de menos de 2.000 horas de duración tras a realización da primeira convocatoria prevista de probas libres poderá solicitar praza no segundo curso polo réxime ordinario, para os efectos de rematar o ciclo formativo que se extingue, se cumpre os correspondentes criterios de promoción.
5. O alumnado con módulos pendentes diferentes ao de FCT tras a realización de calquera das dúas convocatorias previstas de probas libres e que desexe finalizar os seus estudos poderá matricularse, de ser o caso, nas ensinanzas do título equivalente establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o que se aplicará o réxime de validacións de módulos establecidos no real decreto correspondente.
No caso do réxime ordinario, a matrícula formalizarase no curso que corresponda en función do cumprimento dos requisitos de promoción.
Lugar e prazo de presentación de solicitudes
1. As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres obxecto desta orde presentaranse nas secretarías dos centros públicos que ofreceron as correspondentes ensinanzas no momento da súa extinción e irán dirixidas á dirección do centro educativo, de acordo co seguinte:
a) As persoas aspirantes que cursaron o ciclo formativo nun centro público deberán presentar necesariamente a solicitude no mesmo centro en que estiveron matriculadas. En caso de non ofrecerse o ciclo formativo no momento da extinción, rexerase polo disposto na alínea b).
b) No caso de alumnado procedente de centros privados, deberase presentar a solicitude nalgún dos centros públicos aos cales se fai referencia anteriormente.
No caso de remitirse a solicitude por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario, para garantir que a data de remisión é anterior á de pechamento da convocatoria.
2. Establécense dous prazos de presentación de solicitudes, en función das convocatorias previstas:
a) Para a primeira convocatoria: do 7 ao 17 de xullo de 2015.
b) Para a segunda convocatoria: do 6 ao 16 de maio de 2016.
3. O modelo de solicitude axustarase ao establecido no anexo II desta orde. Estará dispoñible na Guía de procedementos e servizos, no enderezo https://sede.xunta.es , nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp . Xuntarase a documentación acreditativa que corresponda.
4. Os centros farán pública no taboleiro de anuncios a relación provisional de persoas admitidas no prazo máximo de dous días hábiles desde a finalización do prazo correspondente. Poderase presentar reclamación no prazo máximo de tres días hábiles.

DECRETO 73/2015 POLO QUE SE REGULA A PROFESIÓN DE GUÍA DE TURISMO DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA


DECRETO 73/2015, do 7 de maio, polo que se regula a profesión de guía de turismo de Galicia.


PROCESOS DE SELECCIÓN DE EMPREGOS TEMPORAIS DA DEPUTACIÓN DE LUGO

lunes, 18 de mayo de 2015

AXUDAS ECONÓMICAS PARA O ALUMNADO QUE REALIZA FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABALLO

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA


 Obxecto da convocatoria
Convocar axudas económicas para a realización da formación práctica en centros de traballo (FCT) en réxime de concorrencia non competitiva, nas seguintes modalidades:
1. Modalidade A. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas, programas formativos e programas de cualificación profesional inicial e que realice a FCT dentro do territorio español.
2. Modalidade B. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao medio ou superior de formación profesional inicial, de artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e que realice a FCT en países da Unión Europea.
Requisitos
1. Poderá concorrer a esta convocatoria o alumnado matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao medio e superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas, programas formativos e programas de cualificación profesional inicial.
2. O alumnado que concorra a esta convocatoria de axudas deberá rematar o período de formación práctica en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2015.
3. Non poderá ter a condición de beneficiario das axudas previstas nesta orde o alumnado que incorra nalgunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. O/a solicitante debe cumprir os requisitos para obter a condición de beneficiario/a de acordo co artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, segundo indica o artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007.
Prazo e lugar de presentación de solicitudes
Convócanse dous períodos de presentación de solicitudes:
1. Primeiro prazo, 31 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos, outubro 2014-marzo 2015, e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2015. Todo o alumnado deste prazo deberá rematar o período da FCT antes do 31 de agosto de 2015. Tamén se acollerá a este prazo o alumnado matriculado no segundo curso do réxime integrado dun programa de cualificación profesional inicial no curso 2014/15.
O alumnado que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2015 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este primeiro prazo.
2. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2015, para o alumnado de ciclos formativos que lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2015 e o alumnado matriculado nun programa de cualificación profesional inicial que realice a FCT no período extraordinario de setembro de 2015. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2015. O alumnado que teña horario flexible con autorización da dirección xeral e remate despois do 31 de decembro de 2015 acollerase á seguinte convocatoria de axudas.
3. As solicitudes xunto co resto dos anexos requiridos serán facilitados ao alumnado polo centro educativo en que estea matriculado no momento de realizar a formación en centros de traballo. Toda esta documentación xerarase a través da aplicación informática www.edu.xunta.es/fct, polo que os anexos desta orde só serven para efectos informativos.
4. As solicitudes xunto co resto dos anexos só se poderán presentar no centro educativo onde o alumnado estea matriculado no momento de realizar a formación en centros de traballo.

MODIFICACIÓN DIVERSOS PRAZOS DA ORDE DO 10 DE MARZO DE 2015 QUE REGULA A APLICACIÓN DOS PAGAMENTOS DIRECTOS Á AGRICULTURA E Á GANDERIA

AXUDAS PARA O FOMENTO DAS RAZAS AUTÓCTONAS GALEGAS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR

ORDE do 4 de maio de 2015 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2015.

Obxecto da axuda
As presentes axudas, tramitadas en réxime de concorrencia competitiva, teñen como finalidade:
1. O aumento da rendibilidade das explotacións gandeiras galegas, da súa viabilidade e do nivel de vida dos gandeiros.
2. A modernización do sector gandeiro galego en materia de xenética, sanidade e produción animal.
3. A mellora da eficiencia dos sistemas produtivos agrarios e das calidades nas súas producións.
4. A optimización na utilización das oportunidades e recursos dispoñibles.
Beneficiarios
Poderán acollerse ás axudas descritas nesta orde as organizacións ou asociacións de criadores das razas autóctonas galegas, recoñecidas pola Comunidade Autónoma, que cumpran os requisitos seguintes:
a) Carecer de ánimo de lucro.
b) Estar oficialmente recoñecidas para a xestión do libro ou libros xenealóxicos da raza ou razas autóctonas españolas pola Comunidade Autónoma galega.
c) No caso de que existan varias asociacións recoñecidas para unha mesma raza, xa sexa na mesma comunidade autónoma ou en distintas comunidades autónomas, deberán estar integradas nunha única asociación de segundo grao, segundo establece o artigo 13.1 do Real decreto 2129/2008, do 26 de decembro, polo que se establece o Programa nacional de conservación, mellora e fomento das razas gandeiras, para poder acceder a estas axudas, e debe ser a dita asociación de segundo grao a solicitante das axudas.
d) Cumprir os requisitos exixidos polos artigos 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e, se for o caso, o recollido nos artigos 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
e) Cumprir coas obrigas previstas no artigo 11 do Real decreto 2129/2008, do 26 de decembro.
f) Ter a condición de peme de acordo co establecido no anexo I do Regulamento (UE) *núm. 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño, definición que se inclúe no anexo II desta orde.
g) Non ter a consideración de empresa en crise, segundo se define nas directrices comunitarias sobre axudas estatais de salvamento e de reestruturación de empresas en crise, de acordo coas directrices sobre axudas estatais de salvamento e de reestruturación de empresas non financeiras en crise (Comunicación 2014/C 249/01, da Comisión, do 31 de xullo de 2014).
h) Non estar suxeitos a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado interior.
Así mesmo, os requisitos previstos nas letras d), f), g) e h) tamén deberán ser cumpridos polas explotacións gandeiras en que se realicen as actividades subvencionables.
Prazo de solicitude: Ata o 15 de xuño de 2015.

PREMIOS DA CULTURA GALEGA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA


Convocatoria
Convócanse os Premios da Cultura Galega en todas as súas modalidades para o ano 2015:
1. Premio Cultura Galega de Letras.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades con traxectoria vinculada coa literatura galega, con méritos especiais ao desenvolvemento de novos recursos e no plano expresivo, na construción dunha linguaxe propia, na creación de códigos de intercambio con outras sociedades e culturas, tanto nos soportes convencionais como nos virtuais e outras formas experimentais coa escrita, así como calquera outro aspecto que contribúa a fortalecer o sistema literario galego e a súa imaxe pública.
2. Premio Cultura Galega de Artes Plásticas.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades con traxectoria vinculada ás artes plásticas galegas, con méritos especiais no que atinxe ao desenvolvemento de recursos expresivos, investigación de linguaxes propias, innovación no plano creativo a partir de materiais convencionais ou de soportes virtuais e experimentais, creación de códigos de intercambio con outras sociedades e culturas ou calquera outro aspecto que contribúa a enriquecer a creación plástica galega e a súa imaxe pública.
3. Premio Cultura Galega de Artes Escénicas.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades cunha traxectoria vinculada ás artes escénicas galegas meritoria en canto a recursos escénicos, investigación de linguaxes propias, innovación no plano creativo, creación de códigos de intercambio con outras sociedades e culturas ou calquera outro aspecto que contribúa a ampliar a representación escénica de Galicia e a súa imaxe pública. Nesta categoría terase en conta a obra realizada en soporte físico ou virtual, e incluiranse propostas teóricas ou proxectos de especial interese creativo ou innovador, que sirvan de referencia para a evolución escénica de Galicia.
4. Premio Cultura Galega de Música.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades con traxectoria vinculada á creación ou á promoción da música galega. Valorarase especialmente a achega para reforzar a imaxe desta arte como creadora dunha linguaxe galega de calidade, con personalidade propia e con capacidade para se integrar nos escenarios internacionais.
5. Premio Cultura Galega de Audiovisual.
Dirixido a persoas ou entidades con traxectoria vinculada á creación, á promoción ou á difusión da creación audiovisual galega, con méritos especiais no desenvolvemento de novos recursos e no plano expresivo, na construción de linguaxes propias e na capacidade de intercambio con outras sociedades e culturas.
6. Premio Cultura Galega de Lingua.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades de ampla traxectoria no ámbito da promoción da lingua galega. Valorarase o desenvolvemento de obras e de iniciativas destinadas a afianzar o uso e a valoración social do idioma propio de Galicia.
7. Premio Cultura Galega de Patrimonio Cultural.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades que presenten unha traxectoria meritoria vinculada á protección, conservación e difusión do patrimonio cultural galego, material e inmaterial, en calquera medio ou campo de actuación.
8. Premio Cultura Galega de Proxección Exterior.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades con traxectoria vinculada á difusión cultural de Galicia no exterior, que contribúan a proxectar, dentro e fóra do territorio galego, a riqueza e o valor da cultura galega en calquera campo e a través de calquera medio convencional ou virtual.
Prazo de presentación de candidaturas: ata o 15 de xullo de 2015.

jueves, 14 de mayo de 2015

OFERTA DE EMPREGO PARA PERSOAL DE EMBARCACIÓNS TURÍSTICAS

SOCIEDAD URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A. – SUPLUSA

BASES ESPECÍFICAS PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DE EMBARCACIÓNS TURÍSTICAS POR A SOCIEDAD URBANÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO, S.A.

Obxecto:A presente convocatoria ten por obxecto a selección do persoal que prestará os seus servizos nas
embarcacións turísticas xestionadas pola Sociedad Urbanística Provincial de Lugo, S.A. (SUPLUSA), nas augas interiores da provincia de Lugo e durante a tempada de verán, que abarcará dende o primeiro de xuño ata o trinta de setembro do ano 2015.
As prazas obxecto desta convocatoria serán as seguintes:
- CATRO PRAZAS DE PILOTO DE EMBARCACIÓN: Encargado do manexo e seguridade da embarcación, así como do mantemento dos motores e da embarcación en xeral.
- CATRO PRAZAS DE MARIÑEIRO/A DE EMBARCACIÓN: Encargado da axuda na manobra de saída e entrada da embarcación, seguindo as instrucións e mandatos do piloto, así coma a limpeza da embarcación, incluíndo aseos, compartimentos de motor, sentinas e obra morta. Limpeza do pantalan, accesos e entorno das instalacións, incluíndo a lámina de auga accesible dende a embarcación, pantalan ou ribeira. Igualmente en substitución ou colaboración coa azafata da embarcación, será o responsable da coordinación, recepción, asistencia, orientación e información do pasaxe, así coma da xestión e venta dos tíckets
- CINCO PRAZAS DE AZAFATA/O DE EMBARCACIÓN: Encargado da xestión e venta de tíckets, coordinación, recepción, asistencia, orientación e información do pasaxe, así coma da limpeza da embarcación, incluíndo os compartimentos do motor, sentinas e obra morta da mesma. Limpeza do pantalan, accesos e entorno das instalacións, incluíndo a lámina de auga accesible dende a embarcación, pantalan ou ribeira. Axuda o mariñeiro e o piloto na manobra de saída e o atraque da embarcación.
Requistitos dos aspirantes: Os aspirantes deberán manifestar que reúnen os requisitos que seguidamente se sinalan na data de finalización do prazo de presentación de instancias e que están en condicións de acreditalos, una vez superada a proba selectiva, antes de que se dite a resolución de nomeamento a favor dos aspirantes que sexan seleccionados, agás no suposto de compatibilidade que é suficiente a acreditación antes do inicio da relación de servizo.
Requisitos Xerais
a) Ter nacionalidade española, ser nacional dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún Estado en que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais doutros Estados membros da Unión Europea ou dos nacionais dalgún Estado ao cal, en virtude dos tratados
internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexan de aplicación a libre circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións, poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe, sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte anos ou maiores da dita idade dependentes.
b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas da praza á que se aspira.
c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
d) Posuír a titulación académica esixida no punto 2.2 destas bases para ingresar na praza á que se aspira. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación.
e) Non atoparse incurso/a en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade que determine a
lexislación vixente.
Requisitos Específicos.
- PILOTO DE EMBARCACIÓN: Será necesario estar en posesión dalgún dos títulos profesionais da Mariña Mercante que habiliten para o transporte de pasaxeiros, sendo necesario, como mínimo, o título de Patrón Portuario da Mariña Mercante.
- MARIÑEIRO/A DE EMBARCACIÓN: Será necesario estar en posesión do título de EXB ou ESO.
- AZAFATA/O DE EMBARCACIÓN: Será necesario estar en posesión do título de EXB ou ESO. 
Prazo de solicitude: O prazo de presentación de solicitudes rematará ós sete días naturais, contados a partir do seguinte á publicación das bases desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. Se o último día fose sábado ou festivo, o prazo rematará o día seguinte hábil.
Lugar de solicitude: As solicitudes presentaranse no Rexistro da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, S.A. con domicilio na rúa San Marcos nº11-2º-27.001-LUGO, en horario de 9.00 a 14.00 horas, ou a través das formas establecidas no artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. As solicitudes que se presenten a través da oficina de correos, deberán entregarse en sobre aberto para ser seladas e datadas polo empregado do Servizo de Correos antes de seren certificadas. 

lunes, 11 de mayo de 2015

OFERTA DE EMPREGO DE 6 AXENTES DE TITORÍA E DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL E 6 AXUDANTES DE AXENTES DE ACTIVIDADES DE TITORÍA E DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL


OBXECTO DA CONVOCATORIA.-
Estas bases teñen como finalidade a determinación do sistema, procedemento e baremo que se aplicará na
selección dun grupo de traballo composto polos seguintes postos:
• 6 Axentes de Titoría e Dinamización Empresarial, dentro do Programa de Fomento do Emprego e a Economía dos sectores estratéxicos da provincia de Lugo, na Area de Emprego, Economía Sostible e Demografía.
• 6 Axudantes de Axentes de actividades de Titoría e Dinamización Empresarial. dentro do Programa de Fomento do Emprego e a Economía dos sectores estratéxicos da provincia de Lugo, na Área de Emprego, Economía Sostible e Demografía.
A convocatoria e as Bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia (BOP), no Taboleiro de Anuncios da Entidade e na páxina web www.deputacionlugo.org
 FUNCIÓNS DOS POSTOS QUE SE CONVOCAN:
Os traballadores que resulten seleccionados realizarán, esencialmente, as seguintes funcións:
• Axentes de Titoría e Dinamización Empresarial: Realización labores de titoría, asesoramento e asistencia continuada e específica, ás empresas da provincia, dentro do Programa de Fomento do Emprego e a Economía dos sectores estratéxicos da provincia de Lugo
• Axudantes de Axentes de actividades de Titoría e Dinamización Empresarial Colaborar cos Axentes de Titoría e Dinamización Empresarial, nas labores que estes realicen, prestando o apoio e asistencia necesaria para lavar adiante as actividades de titoría e dinamización empresarial. 
REQUISITOS XERAIS QUE DEBEN CUMPRIR OS ASPIRANTES
Os aspirantes deberán manifestar que reúnen os requisitos que seguidamente se sinalan na data de remate do prazo de presentación de instancias e que están en condicións de acreditalos, unha vez superado o proceso selectivo, antes de que se dite resolución de nomeamento, agás no suposto de compatibilidade, que é suficiente a acreditación antes do inicio da relación de servizo.
a) Ter nacionalidade española, ou ter nacionalidade doutro Estado sempre que se cumpran os requisitos do
artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, respecto do acceso ao emprego público de nacionais doutros estados.
b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas da praza á que aspira.
c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario no que houbese estado separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público.
e) Posuír o a Titulación académica esixida na base 6
f) No caso de Titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación.
g) Cumprir, no momento da toma de posesión, os requisitos esixidos na Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas.
Os aspirantes que viñeran desempeñando unha actividade pública ou privada, deberán solicitar o recoñecemento de compatibilidade unha vez que o Tribunal formalice a toma de posesión. De non ser compatible a actividade que viñeran desenvolvendo coa relación de servizo á Deputación, os aspirantes seleccionados comprométense a renunciar á mencionada actividade.
a) Ter ingresado na Tesourería da Deputación ou na conta bancaria ES04-2080-0163-85-3110000423 de
Abanca a cantidade fixada como taxa por participación en procedementos selectivos.
REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS ASPIRANTES.
6 Axentes de Titoría e Dinamización Empresarial.
O nivel mínimo de titulación: Titulo de Diplomado Universitario ou Equivalente Grupo A, Subgrupo A2
6 Axudantes de Axentes de actividades de Titoría e Dinamización Empresarial.
Nivel mínimo de titulación: Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente. Grupo C, Subgrupo C2
Os nomeamentos como persoal interino realizarase con encadramento no subgrupo A2 ou C2, con independencia da titulación que acredite cada un dos aspirantes seleccionados. 
Prazo de solicitude: ata o 19 de maio de 2015

jueves, 7 de mayo de 2015

MODIFICACIÓN.-AXUDAS ÁS EMPRESAS DO SECTOR TEXTIL-MODA-CONFECCIÓN

SUBVENCIÓNS AS CENTRAIS SINDICAIS 2015

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR


Obxecto
1. Esta orde ten por obxecto a convocatoria de axudas e subvencións que concederá a Consellería de Traballo e Benestar ás centrais sindicais con representación na Comunidade Autónoma de Galicia, para o desenvolvemento das súas actividades ordinarias durante o ano 2015, para o funcionamento dos seus gabinetes técnicos e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais, co fin último da mellora das condicións de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.
Para os efectos desta orde terase en conta a representatividade sindical a 31.12.2014, referida exclusivamente ao ámbito territorial de Galicia.
2. As solicitudes, tramitación e concesión destas axudas axustaranse ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e nesta orde. O procedemento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva de conformidade co previsto no artigo 19.2 da Lei de subvencións de Galicia, axustándose a repartición aos criterios que se establecen nesta orde.
 Tipos de axudas.
Programa I (TR807A). Axudas para o desenvolvemento das actividades ordinarias das centrais sindicais durante o ano 2015.
Programa II (TR807B). Axudas para promover o funcionamento de gabinetes técnicos das centrais sindicais e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais.
Prazo de solicitude: ata o 8 de xuño de 2015.

miércoles, 6 de mayo de 2015

BOLSAS DE FORMACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVEMENTO

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA


Obxecto
Estas bases teñen por obxecto regular a convocatoria de oito bolsas para a formación de expertos/as en cooperación internacional para o desenvolvemento.
Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea (en diante Dirección Xeral) ou no exterior, nas oficinas técnicas de cooperación da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e en organizacións internacionais multilaterais.
As bolsas reguladas nesta orde concederanse en réxime de concorrencia competitiva e baixo os principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, non-discriminación, eficacia e eficiencia.
Requisitos das persoas solicitantes
As persoas solicitantes deben reunir os seguintes requisitos:
a) Ter veciñanza administrativa en Galicia.
b) Ter nado o 1 de xaneiro de 1984 ou con posterioridade a esa data.
c) Estar en posesión dun título universitario de licenciado/a, diplomado/a, grao ou equivalente ou acreditar o pagamento dos dereitos para a súa expedición, ao remate do prazo de presentación de solicitudes.
d) Non ser ou ter sido beneficiario/a dunha bolsa de formación no eido da cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia.
e) Non manter relación laboral vixente co organismo que promove a bolsa nin coas entidades colaboradoras.
f) Durante o período de desfrute da bolsa, non colaborar con ningún axente da cooperación dos establecidos no artigo 23 da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento.
g) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitacións físicas ou psíquicas que sexan incompatibles coas actividades formativas para as cales se convocan as bolsas.
h) Non estar incursas en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a sinaladas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 121, do 25 de xuño).
Prazo de solicitude: ata o dia 6 de xuño de 2015.

martes, 5 de mayo de 2015

AXUDAS Á MELLORA INTEGRAL DA CALIDADE DO LEITE CRU

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR


Obxecto
1. O obxecto da orde é establecer as bases reguladoras en réxime de concorrencia competitiva para a implantación das guías de prácticas correctas de hixiene en gandarías dedicadas á produción láctea procedente de vacún, ovino e cabrún, e a súa certificación externa. As guías que se implantarán serán as publicadas na páxina web do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente:
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/legislacion/gu%C3%ADa_pch_vacuno_leche_tcm7-5893.pdf
2. As bases reguladoras publicaranse no Diario Oficial de Galicia e na páxina web oficial da Consellería do Medio Rural e do Mar:
http://www.medioruralemar.xunta.es/
3. Así mesmo, por medio desta orde convócanse as axudas para o ano 2015.
Liñas de axuda
1. As liñas de axuda serán as seguintes:
a) Axudas para asesoramento técnico básico na implantación das guías, mediante a aplicación dos programas correspondentes.
b) Axudas para a certificación externa da implantación das guías, levada a cabo igualmente mediante os correspondentes programas. Esta liña de axudas incluirá un proceso de asesoramento técnico intensivo previo ao procedemento de certificación externa.
2. Nas dúas liñas de axudas os labores de asesoramento deberán estar repartidos de xeito equilibrado entre todas as epígrafes correspondentes ás diferentes materias que inclúen as guías.
3. Quedan excluídos destas axudas os gastos vinculados á transformación ou comercialización do leite e os produtos lácteos.
4. As axudas unicamente poderán ser concedidas respecto ás actividades emprendidas ou realizadas con posterioridade á presentación das solicitudes e deberán axustarse ao prazo establecido nesta convocatoria.
5. As axudas concederanse en especie mediante servizos subvencionados e non poderán consistir en pagamentos directos en efectivo aos produtores.
Beneficiarios
1. Poderán ser beneficiarios destas axudas: as centrais de compra, as cooperativas e sociedades agrarias de transformación que teñan entre os seus obxectivos a comercialización ou a transformación de leite de vaca, ovella ou cabra, e as agrupacións e as asociacións de produtores de leite (en diante «entidades») de acordo co establecido no artigo 20 do Regulamento (CE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño, que cumpran os seguintes requisitos:
a) Levar a cabo a actividade subvencionable sinalada no artigo 3.1., letras a) ou b), nun grupo de titulares de explotacións incluídas nun mesmo programa, contando coa autorización para tal fin dos titulares de cada explotación.
b) Excluír de todos os programas as explotacións gandeiras que deixen de cumprir algún dos requisitos que establece o Real decreto 1589/2009, do 16 de outubro, e comunicalo á autoridade competente nun prazo de dous meses desde a exclusión.
c) Cumprir os requisitos legais e regulamentarios en materia de rastrexabilidade, e estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
d) Cumprir o exixido, nas normas ou programas complementarios establecidos, se é o caso, pola autoridade competente.
e) Ademais, no caso das centrais de compra deberán realizar un pagamento diferencial positivo por parámetros de calidade hixiénico-sanitaria do leite cru por riba do imposto pola normativa vixente. Este pagamento diferencial poderá establecerse incluíndo, adicionalmente, aspectos ambientais, de benestar animal e de persoal da explotación, con exixencias superiores ás establecidas na normativa, ou na guía.
f) Adicionalmente, en caso de centrais de compra de leite de vaca, deberán:
1º Cumprir coas obrigas impostas polo réxime da taxa suplementaria (sen prexuízo da desaparición do sistema de cotas desde o 31 de marzo de 2015).
2º Analizar as mostras de leite nun laboratorio de análise, rexistrado conforme o Real decreto 1728/2007, do 21 de decembro.
Prazo de solicitude: ata o 15 de xuño de 2015.

SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DO COOPERATIVISMO E A ECONOMÍA SOCIAL

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR


Obxecto e finalidade
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para realizar actividades de impulso e fomento do cooperativismo e a economía social, a través dos seguintes programas:
Programa I. Fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.
Programa II. Oficinas locais de fomento cooperativo.
Programa III. Apoio ás entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades no marco da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social.
Entidades beneficiarias
1. Poderanse acoller ás subvencións recollidas nesta orde:
a) As asociacións de cooperativas e de sociedades laborais para as actuacións previstas no programa I.
b) Os concellos de Galicia, a través dos órganos dunha área metropolitana, dunha mancomunidade de municipios, dun consorcio local ou dunha agrupación dun mínimo de catro concellos que pertenzan a unha mesma zona, nos termos e para as actuacións previstas no programa II.
c) As fundacións e asociacións, as cámaras de comercio, as organización profesionais, empresariais e sindicais e outras entidades sen ánimo de lucro, sinaladas nas letras d), f) e g) do número 1 do artigo 5 do Decreto 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento, que teñan formalizada a súa adhesión á esta rede por medio de convenio de colaboración, asinado con anterioridade á publicación desta orde, para as actuación e nos termos previstos no programa III.
2. Con carácter xeral, as entidades beneficiarias deberán reunir os seguintes requisitos:
a) As asociacións de cooperativas, de sociedades laborais, as fundacións e asociacións, as organizacións profesionais, empresariais e sindicais, así como outras entidades sen ánimo de lucro, deberán estar legalmente constituídas e inscritas nos rexistros competentes e cumprir os requisitos previstos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
b) Estar ao día das súas obrigas tributarias e de Seguridade Social.
c) Non ter sido sancionadas mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións.
Prazo de solicitude: ata o 5 de xuño de 2015.

lunes, 4 de mayo de 2015

MODIFICACIÓN.- BASES REGULADORAS DOS PRESTAMOS JEREMIE- IGAPE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


RESOLVO:

Primeiro. Modificar a convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva, das bases reguladoras dos préstamos Jeremie-Igape previstos no programa operativo Feder Galicia 2007-2013, en beneficio de pequenas e medianas empresas e microempresas cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, publicadas mediante Resolución do 3 de xuño de 2014 (DOG núm. 108, do 9 de xuño), no seguinte punto:

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de setembro de 2015. No caso de esgotamento do crédito, o Igape publicará esa circunstancia no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Igape www.igape.es , co fin de pechar anticipadamente o prazo de presentación de solicitudes.

Segundo. Publicar a modificación das bases reguladoras dos préstamos Jeremie-Igape previstos no programa operativo Feder Galicia 2007-2013, en beneficio de pequenas e medianas empresas e microempresas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, publicadas mediante Resolución do 3 de xuño de 2014 (DOG núm. 108, do 9 de xuño).

LEI 2/2015 DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA