martes, 29 de noviembre de 2022

PRIMAS DE MANTEMENTO DAS FORESTACIÓNS 2023

 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ORDE do 16 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión das primas de mantemento das forestacións, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR670C).

Obxecto
Esta orde, en réxime de concorrencia non competitiva, ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023, para a concesión das primas de mantemento correspondentes ás superficies forestadas mediante as axudas para a creación de superficies forestais (medida 8.1 do PDR de Galicia 2014-2020, procedemento MR670C) dos anos 2023, 2024 e 2025.

Beneficiarios
1. Poderán ser beneficiarios todos os titulares dos expedientes pagados antes do 31 de decembro de 2022 ao abeiro das ordes do 17 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais e se convocan para o ano 2018 (DOG núm. 81, do 26 de abril), do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais e se convocan para o ano 2019 (DOG núm. 13, do 18 de xaneiro), do 25 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais e se convocan para o ano 2020 (DOG núm. 232, do 5 de decembro), e do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais e se convocan para o ano 2021 (DOG núm. 18, do 28 de xaneiro), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (en diante, Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e que non fosen beneficiarios da convocatoria destas primas nos anos 2019 (DOG núm. 23, do 1 de febreiro), 2020 (DOG núm. 229, do 2 de decembro de 2019), 2021 (DOG núm. 14, do 22 de xaneiro) e 2022 (DOG núm. 242, do 20 de decembro de 2021).
2. Os beneficiarios poderán presentar tantas solicitudes como expedientes de forestación teñan pagados ao abeiro das ordes sinaladas no punto anterior cumprindo co requisito de presentar unha solicitude por cada expediente.
3. Os beneficiarios deben cumprir os requisitos establecidos nos artigos 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Non poderán ser beneficiarias as entidades de dereito público nin as entidades locais.
5. Non poderán ser beneficiarias aquelas empresas que entren dentro da categoría de empresas en crise, de acordo coa definición do Regulamento (UE) núm. 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axuda nos sectores agrícola e forestal e en zonas rurais compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Unha empresa está en crise cando concorre polo menos unha das seguintes circunstancias:
a) Tratándose dunha sociedade de responsabilidade limitada, cando desaparecese máis da metade do seu capital social subscrito como consecuencia das perdas acumuladas, circunstancia que sucede cando a dedución das perdas acumuladas das reservas (e de todos os demais elementos que se adoitan considerar fondos propios da sociedade) conduce a un importe acumulativo negativo superior á metade do capital social subscrito.
b) Tratándose dunha sociedade na cal polo menos algúns socios teñen unha responsabilidade ilimitada sobre a débeda da sociedade, cando desaparecese polas perdas acumuladas máis da metade dos seus fondos propios que figuran na súa contabilidade.
c) Cando a empresa estea inmersa nun procedemento de quebra ou insolvencia ou reúna os criterios establecidos legalmente para ser sometida a un procedemento de quebra ou insolvencia por pedimento dos seus acredores.
As pemes con menos de tres anos de antigüidade non se considerarán empresa en crise, salvo que cumpran a condición establecida na letra c).
Para verificar o cumprimento deste requisito, as empresas solicitantes deberán declarar na solicitude que non se encontran en situación de crise conforme a normativa comunitaria.
6. Non poderán ser beneficiarias aquelas empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes do vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último do mes.

REASIGNACIÓN DOS CRÉDITOS ORZAMENTARIOS DAS AXUDAS A CENTROS ESPECIAS DE EMPREGO

 CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2022, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se publica a reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M).

lunes, 28 de noviembre de 2022

SELECCIÓN DAS PERSOAS PARTICIPANTES NO PROGRAMA DA ACELERADORA CULTURAL DE PROXECTOS MUSICAIS PARA 2022

 AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2022 pola que se convoca, para o ano 2022, o procedemento para a selección, en réxime de concorrencia competitiva, das persoas participantes no Programa da aceleradora cultural de proxectos musicais ao abeiro dos fondos NextGenerationEU e do Mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) número 2021/241 (código de procedemento CT402H).

Finalidade
Teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a selección, por parte da Agadic, das persoas físicas e/ou xurídicas para participar no Programa da aceleradora cultural de proxectos musicais, coa finalidade de incentivar e estimular a profesionalización empresarial do sector musical e impulsar a carreira de artistas emerxentes.

Persoas beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias as persoas profesionais rexistradas no réxime especial de traballadores autónomos e as microempresas, así como as persoas físicas, maiores de idade, co compromiso de constituírse en empresas ou autónomos no momento de adquiriren a condición de beneficiario, sempre que, de ser o caso, cumpran os seguintes requisitos:
a) Ter a condición de empresa de nova creación ou que, non sendo de nova creación, non transcorresen máis de cinco anos desde a data de inscrición no Rexistro Mercantil. Esta actividade empresarial debe desenvolverse de forma habitual e maioritariamente en Galicia.
b) Que conte cunha sucursal ou oficina permanente na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea.
c) Estar dentro da definición de microempresa segundo o anexo I do Regulamento número 651/2014 da Comisión Europea.
d) Estar dada de alta nas epígrafes do IAE 032 (intérpretes de instrumentos musicais) ou 033 (actividades relacionadas coa música, cantantes) ou comprometerse a darse de alta nestas epígrafes ao constituírse como empresa.
e) Que estea ao día nas súas obrigas coa Facenda pública estatal, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social. Tamén deberá cumprir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, para ser beneficiaria da axuda, e cumprir as obrigas do artigo 11 da citada Lei de subvencións.
2. De acordo co artigo 2, número 18, do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, en esta convocatoria poderán ser beneficiarias as empresas que non se atopaban en crise no momento da presentación da solicitude, circunstancia que será comprobada pola Agadic.
3. A presente convocatoria non será aplicable ás empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado interior.

Prazo de presentación de solicitudes
1. O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes desde o día seguinte ao da publicación da correspondente convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.
2. Se a solicitude non está debidamente cuberta, non se achega a documentación exixida ou non se reunen os requisitos sinalados na normativa da convocatoria ou os que, con carácter xeral, se indican na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a persoa interesada será requirida para que no prazo de 10 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da notificación do requirimento, emende o defecto advertido, a falta detectada ou presente os documentos preceptivos, e indícase ademais que, de non o facer, se considerará que desiste na súa petición, logo de resolución que declarará esta circunstancia e que deberá ser ditada nos termos previstos na lei.

MODIFICACIÓN.- AXUDAS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A CREACIÓN DE NOVOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES, DEPENDENTES OU CON DISCAPACIDADE, E PARA A REMODELACIÓN E ADAPTACIÓN DE EQUIPAMENTOS XA EXISTENTES PARA 2022

 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

ORDE do 21 de novembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 22 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a creación de novos centros de atención a persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, e para a remodelación e adaptación de equipamentos xa existentes, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS631D).

MODIFICACIÓN.- AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL, POR REDUCIÓN DA XORNADA DE TRABALLO COMO MEDIDA DE FOMENTO DA CONCILIACIÓN E A CORRESPONSABILIDADE PARA 2022

 CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica a Resolución do 11 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade, financiadas con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI440A).

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS PARA O IMPULSO DA REDE DE MERCADOS EXCELENTES DE GALICIA E PARA A DINAMIZACIÓN E REVITALIZACIÓN DAS PRAZAS DE ABASTOS PARA 2022

 VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

ORDE do 18 de novembro de 2022 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 19 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso da Rede de mercados excelentes de Galicia e para a dinamización e revitalización das prazas de abastos, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN223A).

viernes, 25 de noviembre de 2022

INFORMACION XUVENIL: SEMANA DO 19 AO 25 DE NOVEMBRO

 

 

Mapa de recursos para a Mocidade

 


 


Si estás o día 26 en Vigo, podes pasarte polo Museo do Mar a ver a final da modalidade de Danza Moderna de Xuventude Crea 2022

 

 


 Museo dixital de Xuventude Crea

  
"Queridas viejas". A ausencia das mulleres nos libros da Historia da Arte
Campaña en TikTok de sensibilización contra a violencia machista

 


O Quebracabezas das Masculinidades

 

 

 

Deporte para a igualdade: Exposición fotográfica + Ciclo de debates

 

 

Olimpíada Informática Galega 2023

 

Proxecto REDES. Uso seguro das redes sociais e internet para a mocidade

 

 

  

 

Axudas ao teu proxecto empresarial

 

 

Bono dixital para familias vulnerables

 

 

Proxecto EUTeens4Green mocidade destinada a avanzar na transición verde

 

 
 

 

 

Explorer, conecta co teu futuro

 

 

 

Prácticas en Europa

 

 

Voluntariado en Faenza, Italia

 

 

Voluntariado en Turín, Italia

 

 

Proxecto ESC de 12 meses: Voluntariado nunha granxa en Italia

 

Boletín de bolsas, axudas e subvencións

 

 

 

 
Habilidades interculturais no Espazo Xove de Ourense

 

 Actividades para a mocidade en Oleiros

 

 

O meu corpo non minte

 

 
 

 

 

A construción da modernidade. A arte despois da Segunda Guerra Mundial ata os anos oitenta. Curso de arte, cultura e historia

 

 

Módulos formativos para a procura de emprego da Rede Araña

 

 

YoEmprendo en economía social 2.0 Galicia : Asesoramento + Formación + Mentoring

 

 

 
Curso na Coruña de Monitor/a de actividades de tempo libre

 

 

Curso en Lugo de monitor de actividades de Tempo Libre

 

 Concurso xuvenil de historias

 

Concurso de micro-cine: Nadal en 60 segundos

 

 

Certame de teatro e ciencia D’Ensaio

 

 

Certame de Curtametraxes "Decortoán Novo"

 


 

 


Certame de Cartas de Amor “Bihotzaren Hitzak”. Palabras do Corazón

 

Ximcana A Ciencia dos Datos

  


 

 


XXIX premio de xornalismo gastronómico Álvaro Cunqueiro

 


 

 

Certame Literario: “Relatos de auga intelixente”

 

 
Premio Francisco Pino de Poesía Experimental

 
Concurso para mocidade creativa "Better Energy by Design"

 

 


Ofertas de emprego
25 NOVIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

 


jueves, 24 de noviembre de 2022

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VEHICULOS EUROTAXI, VEHICULOS TAXI EMISIÓNS CERO E VEHICULOS TAXI ECO PARA 2023

 CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

ORDE do 14 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi eco, e se convocan para o exercicio 2023 (tramitación anticipada) (código de procedemento IF303A).

Obxecto
1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras para a concesión de axudas a persoas titulares de autorizacións de transporte da serie VT-N para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi do tipo eco.
2. Así mesmo, por medio desta orde convócanse as ditas subvencións para o ano 2023 (código de procedemento IF303A). Os prazos serán diferentes para as distintas liñas:
a) Para as liñas de taxi de cero emisións e eco, poderán ser obxecto de subvención os vehículos novos que se adquiran entre o 15 de xullo de 2022 e a data establecida nesta orde para xustificar a axuda (31 de outubro de 2023). Porén, esta data límite do 31 de outubro para xustificar só será de aplicación a aqueles interesados que reciban a notificación de concesión con posterioridade ao 31 de agosto de 2023, de conformidade co artigo 18.1 desta orde.
b) Para a liña Eurotaxi, poderán ser obxecto de subvención os seguintes vehículos:
– Os vehículos que xa fosen adquiridos, en calquera momento, e estean adscritos ou non a unha autorización no momento de presentación da solicitude, sempre que manteñan o compromiso de manter a titularidade do vehículo e o seu destino efectivo á actividade de taxi durante, polo menos, cinco (5) anos desde a data da presentación da solicitude da axuda, ou, no suposto de non estaren adscritos a unha autorización nese momento, desde a data da súa adscrición.
– Os vehículos novos que se adquiran con posterioridade á presentación da solicitude e á data límite establecida na orde para xustificar a axuda.
A data límite será o 31 de outubro de 2023, pero só para aqueles interesados que reciban a notificación da resolución de concesión con posterioridade ao 31 de agosto de 2023, de conformidade co artigo 18.1 desta orde.
Os solicitantes non poderán ter sido beneficiarios dunha axuda análoga da Xunta de Galicia para o mesmo vehículo nos termos indicados no artigo 4.2.c).
3. O procedemento de concesión das axudas será o de concorrencia non competitiva, de acordo co previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias das axudas, sen prexuízo de reuniren os demais requisitos establecidos nestas bases, as persoas físicas titulares de autorizacións administrativas de transporte vixentes, documentadas en tarxetas da serie VT-N, expedidas pola Dirección Xeral de Mobilidade ou polos servizos de mobilidade competentes.
2. Para xeraren dereito á axuda, as autorizacións indicadas no punto anterior deberanse axustar ás seguintes regras:
a) Terán que estar domiciliadas en Galicia.
b) Deberán estar vixentes no momento da presentación da solicitude.
c) Xerará dereito á axuda cada unha das autorizacións das cales sexa titular a persoa solicitante, agás no suposto de que para a mesma autorización a persoa interesada acadase a condición de beneficiario/a con base en convocatorias anteriores de axudas efectuadas pola Xunta de Galicia para esta mesma finalidade.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o 14 de outubro de 2023.

Outros datos
A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado co código de procedemento IF303A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
Para a presentación das solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
Este modelo irá acompañado, ademais, da documentación relacionada no artigo 6, que necesariamente se deberá anexar en formato electrónico. Para isto, no proceso de presentación electrónica permitirase anexar á solicitude os arquivos informáticos necesarios (en formato pdf, odt, ods, doc, xls, docx, xlsx, jpg, png, tiff e bmp).

AXUDAS PARA A FORMACIÓN NO ÁMBITO DO TRANSPORTE POR ESTRADA EN GALICIA

 CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

ORDE do 14 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para conceder axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia e se convocan para 2023 (tramitación anticipada) (código de procedemento IF318A).

Obxecto
1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras polas que se rexerá o outorgamento de subvencións da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para facilitar a realización de cursos de interese público para o colectivo do transporte en Galicia (código de procedemento IF318A), ofertados ás entidades colaboradoras da Administración que se integran no Comité Galego de Transportes por Estrada, regulado polo Decreto 251/1998, do 10 de setembro.
2. Así mesmo, por medio desta orde, convócanse as devanditas subvencións para o ano 2023.
3. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.Entidades beneficiarias

 Entidades beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias das axudas, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nesta orde, as asociacións profesionais de transportistas ou de empresarios de actividades auxiliares ou complementarias do transporte, ou as federacións destas, que teñan acreditada e recoñecida a súa representatividade no marco do sector profesional por resolución da Dirección Xeral de Mobilidade, con anterioridade ao vencemento do prazo para presentar as solicitudes previstas nesta orde para os efectos do regulado polo Decreto 251/1998, do 10 de setembro, polo que se crea o Comité Galego de Transporte por Estrada e se regula o Rexistro de Asociacións Profesionais de Transportistas e de Empresas de Actividades Auxiliares e Complementarias do Transporte.
As entidades referidas terán que ter acreditada unha representatividade que lles outorgue, ou poida outorgar, cando menos, un vinte e cinco por cento dos dereitos de voto correspondentes ao ámbito provincial en que desenvolvan a súa actividade ou, alternativamente, un quince por cento, no ámbito do conxunto da Comunidade Autónoma.
No caso de asociacións integradas en federacións ou confederacións integradas no Comité Galego de Transporte por Estrada, poderán ser beneficiarias das axudas nos termos indicados nesta orde sempre que a súa propia representatividade conste definida na documentación achegada pola federación ou confederación para acreditar a súa propia representatividade.
2. As entidades indicadas no punto anterior non deberán, no momento de presentar a solicitude, estar incursas en ningún dos supostos previstos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Solicitudes e prazo de presentación
1. Para poder ser beneficiario/a das subvencións deberá presentar unha solicitude axustada ao modelo normalizado que, a título exclusivamente informativo, figura como anexo II a esta orde, e que estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) co código IF318A.
A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación do réxime contido nesta orde.
A solicitude irá xunto coa documentación a que se fai referencia no artigo 6 que, necesariamente, deberá anexarse en formato electrónico. Para isto, no proceso de presentación electrónica, permitirase anexar á solicitude os arquivos informáticos necesarios (en formato pdf, odt, ods, doc, xls, docx, xlsx, jpg, png, tiff e bmp; non obstante a descrición detallada dos cursos incluídos no plan a que se refire a letra g) do punto 1 do artigo 6 deberá presentarse necesariamente en formato xls, xlsx ou compatible, e de acordo co modelo facilitado para tal fin pola Dirección Xeral de Mobilidade).
2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).
De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.
Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

3. Na solicitude de axuda incorporarase unha declaración responsable referente aos seguintes aspectos:
a) Cumprimento dos requisitos necesarios para acollerse ás axudas reguladas nesta orde, así como das obrigas e compromisos que nela se establecen.
b) Autenticidade dos datos facilitados.
c) Compromiso de facilitar a documentación complementaria que se poida requirir, así como de permitir as comprobacións e inspeccións que para o efecto esta administración considere oportunas, e realice tanto mediante os seus propios medios, como mediante a colaboración de servizos externos.
d) Non estar incurso en ningún dos supostos previstos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
e) Axudas solicitadas e/ou concedidas por outras administracións públicas para o mesmo proxecto, con indicación das contías, ou, de ser o caso, indicación de que non recibiu ningunha.
f) Autenticidade e coincidencia cos orixinais da documentación anexada coa solicitude, e posta á disposición da administración dos ditos orixinais en caso de que se lle requira.

4. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

viernes, 18 de noviembre de 2022

INFORMACION XUVENIL: SEMANA DO 12 AO 18 DE NOVEMBRO

  Outono Xove 2022

 

 

LUG2 de Xuventude premiado pola REAJ por un proxecto para a mellora da accesibilidade

 


 

Minuto de Silencio en Conmemoración do 25 de Novembro

 Minuto de Silencio en Conmemoración do 25 de Novembro

 

Conferencia sobre como traballar na UE

 I Congreso Internacional de Alfabetización Mediática en Medios de Comunicación

I Congreso Internacional de Alfabetización Mediática en Medios de Comunicación

 

A prostitución a debate

A prostitución a debate

 3ª edición do Panel de Mozos e Mozas EYCA

3ª edición do Panel de Mozos e Mozas EYCA

 

Podcast ERYICA

   
GalicianTunes

 

 Sophias

 

Axudas a Entidades Locais para proxectos de Mocidade

 

Axudas a Entidades Locais para proxectos de Mocidade

 Olympe Emprende

Olympe Emprende

 

Subvencións á oferta cultural en áreas non urbanas

 


Bolsas aeroespaciais

 

Bolsas aeroespaciais

 
Becas de posgrao no extranxeiro, Fundación 'la Caixa'

 

4

 

Consulta os nosos boletíns con interesantes bolsas!!

  


 PONTEARESAS. CIFP A GRANXA 1

 

Ponteareas. Correspondentes Xuvenís no CIFP A Granxa

 XA! Xuventude Ames

XA! Xuventude Ames

   

Formación en Vigo para persoas desempregadas

Formación en Vigo para persoas desempregadas

 

Obradoiro Sexo con-sentido

 

Programación de sistemas informáticos


  

 Curso en A Coruña de Monitor/a de actividades de tempo libre da ETL ALDEBARÁN

 Curso na Coruña de Monitor/a de actividades de tempo libre da ETL Aldebarán

 Premio de Novela Curta “Alen”

Premio de Novela Curta “Alen”

XX Certame Universitario "Arquímedes", de Introdución á Investigación Científica

XX Certame Universitario "Arquímedes", de Investigación Científica

 XVIII Premio de Narración Curta do Concello de Curtis

XVIII Premio de Narración Curta do Concello de Curtis

 I Concurso de Contos Agochados

I Concurso de Contos Agochados

 Concurso Internacional de Carteis ANIMAIO 2023

Concurso Internacional de Carteis Animayo 2023

 V Premio “Laudamuco” para Textos Teatrais

V Premio “Laudamuco” para Textos Teatrais


 


Ofertas de emprego