viernes, 28 de diciembre de 2012

AXUDAS A INQUILINOS PROGRAMA ALUGA 2013

 
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO


 Obxecto
Proceder á convocatoria no exercicio 2013, en réxime de concorrencia non competitiva, da axuda ás persoas inquilinas para o financiamento parcial da renda prevista no Decreto 84/2010, do 27 de maio.

Prazo de presentación
As solicitudes de axuda ás persoas inquilinas deberán presentarse antes do día 10 do
mes da data de efectos do contrato de arrendamento formalizado ao abeiro do Programa Aluga.
No caso de prórroga do contrato de arrendamento, a solicitude deberá presentarse antes do día 15 do segundo mes anterior ao do vencemento da vixencia do período inicial ou da correspondente prórroga do contrato de arrendamento.

Mais información:

Decreto 84/2010 de 27 de maio, Regulación do Programa aluga

viernes, 14 de diciembre de 2012

BOLSAS REDE MUSEÍSTICA PROVINCIAL

DEPUTACIÓN DE LUGO

REDE MUSEÍSTICA PROVINCIAL

CONVOCATORIA E BASES QUE REXERÁN A OFERTA DE DÚAS BOLSAS FORMATIVAS EN MATERIA DE XESTIÓN CULTURAL MUSEÍSTICA E OUTRA EN MATERIA DE ARQUIVOS E BIBLIOTECA PARA O MUSEO PROVINCIAL DE LUGO. ÁREA DE CULTURA, TURISMO, ENSINO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E PH. 2012-2013.

AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL


Instituto Galego de Promoción Económica

proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, conforme as bases reguladoras publicadas mediante Resolución do 22 de xullo de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 155, do 13 de agosto) e modificadas mediante as resolucións do 6 de xuño de 2011 (Diario Oficial de Galicia número 114, do 15 de xuño) e do 13 de xaneiro de 2012 (Diario Oficial de Galicia número 18, do 26 de xaneiro).


Obxecto:

Fomentar o dinamismo empresarial na Comunidade Autónoma galega estimulando a posta en marcha de proxectos e establecer os requisitos e condicións dos proxectos de investimento empresarial e gastos asociados ao investimento.

Beneficiarios:

En xeral, poderán ser beneficiarios aquelas sociedades mercantís existentes ou en constitución que realicen unha iniciativa obxecto de apoio na Comunidade Autónoma de Galicia; desenvolvan no centro obxecto do proxecto algunha das actividades subvencionables que se sinalan nestas bases para cada tipo de proxecto subvencionable e acheguen para o proxecto de investimento unha contribución financeira exenta de calquera tipo de apoio público de polo menos un 25% do seu importe, sexa mediante recursos propios ou mediante financiamento externo.

Non poderán ter a condición de beneficiarios as sociedades mercantís cuxa actividade estea comprendida nas excluídas polo artigo 1.2 do Decreto 432/2009; as que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha decisión da Comisión Europea; as empresas en crise e aquelas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2º e 3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Prazo de presentación: 11/12/2012 - 31/12/2012.


+ NORMATIVA:
AUTONÓMICA
Resolución do 22 de xullo de 2010 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (DOG nº 155 de 13 de agosto de 2010).
AUTONÓMICA
Resolución do 6 de xuño de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello de Dirección do Igape polo que se modifican as bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (DOG nº 114 de 15 de xuño de 2011).
AUTONÓMICA
Resolución do 13 de xaneiro de 2012 pola que se fai público o acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica polo que se modifican as bases reguladoras das axudas deste instituto aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, para a aprobación de apoios específicos ás provincias de Lugo e Ourense (DOG nº 18 de 26 de xaneiro de 2012).
Ligazón á normativa