miércoles, 16 de febrero de 2011

MINISTERIO DE TRABALLO E INMIGRACIÓN

IGAPE- PROGRAMA RE-SOLVE+

Axudas para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, refinanciamento de pasivos e ampliación de capital das pequenas e medianas empresas (Re-Solve +)
Obxecto: convocatoria de axudas para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, refinanciamento de pasivos e ampliación de capital das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica, as sociedades de garantía recíproca e as entidades financeiras adheridas (Re-Solve +)
Beneficiarios: as pequenas e medianas empresas. Tamén poderán acceder á condición de beneficiario as persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado. Ademais, poderán ser beneficiarios da liña de ampliación de capital os socios actuais ou futuros, sexan persoas físicas ou xurídicas, de sociedades mercantís ou cooperativas.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 15/09/2011

ENLACES RELACIONADOS:
Bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, refinanciamento de pasivos e ampliación de capital das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica, as sociedades de garantía recíproca e as entidades financeiras adheridas.

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

Obxecto: convocatoria de axudas que vai conceder a Consellería do Medio Rural para actuacións de información e promoción dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada. Considerarase programa de calidade diferenciada dos alimentos aquel que se atope nalgún dos seguintes casos:
a) Programas comunitarios de calidade de produtos galegos establecidos en virtude dos seguintes regulamentos e disposicións:
-Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP) e Denominacións de Orixe Protexidas (DOP) de produtos agroalimentarios.
-Especialidades tradicionais.
-Produción agrícola ecolóxica.
-Viños de calidade con denominación xeográfica de orixe protexida e indicación xeográfica protexida.
b) As bebidas espirituosas con indicación xeográfica
Beneficiarios: as agrupacións de produtores que participen nalgún programa de calidade diferenciada de alimentos.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 28/03/2011

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

Axudas para o fomento da utilización de maquinaria e equipamentos agrarios en réxime asociativo

Obxecto: convocatoria de axudas para o fomento da utilización de maquinaria e equipamentos agrarios en réxime asociativo en Galicia. Serán actividades subvencionables:
a) Compra de maquinaria agrícola.
b) Adquisición, construción ou mellora de equipamentos, recollidos no Plan de Innovación Tecnolóxica, incluídos os gastos xerais vinculados ao proxecto en honorarios profesionais para a elaboración de estudos, redacción de proxectos, etc.
Beneficiarios:- As cooperativas agrarias que teñen como obxecto social prioritario a adquisición e a utilización de maquinaria de carácter agropecuario ou agroforestal en común, as sociedades agrarias de transformación que teñan como obxecto social prioritario a utilización de maquinaria de carácter agropecuario ou agroforestal en común, e as cooperativas agrarias con sección específica de maquinaria agrícola segundo o artigo 9º da Lei 5/1998, de cooperativas de Galicia, así como outras agrupacións con personalidade xurídica propia, e soamente para investimentos directamente relacionados coa súa actividade, nomeadamente as comunidades de regantes, asociacións de viticultores en terreos con pendente superior ao 15%, e asociacións de faba e de castaña.
- O resto de cooperativas agrarias que adquiran maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario ou agroforestal para prestar servizos aos seus socios.
- As cooperativas de explotación comunitaria da terra e as SAT, procedentes da fusión de, polo menos, dúas explotacións, nos cinco anos posteriores á súa constitución.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 16/03/2011

martes, 15 de febrero de 2011

CONSELLERÍA TRABALLO E BENESTAR

Subvencións para sufragar os gastos de organización interna e funcionamento das entidades asociativas de traballadores autónomos
Obxecto: convocatoria de subvencións para o financiamento dos seguintes gastos xerais das entidades asociativas de traballadores autónomos:
a) Gastos de persoal.
b) Arrendamentos de locais.
c) Servizos profesionais independentes.
d) Primas de seguros.
e) Publicidade e propaganda.
f) Material de oficina, fotocopias e imprenta.
g) Gastos de subministracións eléctricas, de telefonía, de gas e de auga.
h) Cotas de subscrición a publicacións e inscrición en actividades.
i) Gastos de organización ou participación en congresos, seminarios ou xornadas, incluídos gastos de desprazamento e manutención.
j) Gastos ocasionados pola realización de actividades de formación, elaboración de estudos e publicacións ou pola implantación de proxectos ou programas de promoción do emprego autónomo, incluídos, neste suposto, os gastos de desprazamento e manutención.
Beneficiarios: as entidades asociativas de traballadores autónomos de carácter intersectorial e cuxo ámbito de actuación comprenda todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e non sexan de ámbito superior ao da comunidade autónoma.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 11/03/2011

viernes, 11 de febrero de 2011

LUGAR E DATA DE REALIZACIÓN DA ENTREVISTA DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PLAN LUGO EMPREGA

CITACIÓN PARA A ENTREVISTA CURRICULAR DO PROCESO PARA A SELECCIÓN DE OPERARIOS DE SERVIZOS DIVERSOS NO CONCELLO DE AS NOGAIS, PARA A EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS REALIZADAS AO AMPARO DO PLAN LUGO EMPREGA, FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO ( Bases publicadas no Boletín Oficial de Provincia de data 13 de xaneiro de 2011)

Cítase aos aspirantes que superaron a puntuación mínima de 10  puntos para que comparezan á realización da entrevista curricular


DÍA
HORA
LUGAR
MÉRCORES 16 de febreiro de 2011
17:30
SALÓN DE ACTOS
INSTITUTO DE BACHARELATO DE BECERREÁ
Rúa Castelao, s/n


A entrevista segundo a base 8.2 consistirá na contestación a preguntas formuladas polos membros do Tribunal ou das súas Comisións e consistirá en afondar sobre cuestións curriculares dos/as aspirantes coa finalidade de apreciar o grao de experiencia laboral en relación coas funcións á que optan, valorándose principalmente a aptitude e actitude para o emprego que se convoca. Non se formularán preguntas sobre aspectos persoais ou non relacionados con empregos que se convocan.

A entrevista valorarase ata un máximo de 8 puntos e é obrigatoria.

Pazo Provincial de Lugo, 10 de febreiro de 2011.

O SECRETARIO DO TRIBUNAL.- Faustino Martínez Fernández

lunes, 7 de febrero de 2011

CUALIFICACIÓN DA PROBA DE COÑECEMENTO DA SELECCIÓN DE PERSONAL NO CONCELLO DE AS NOGAIS

CUALIFICACIÓN DA PROBA DE COÑECEMENTOS DO PROCESO PARA A SELECCIÓN DE OPERARIOS DE SERVIZOS DIVERSOS NO CONCELLO DE NOGAIS, PARA A EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS REALIZADAS AO AMPARO DO PLAN LUGO EMPREGA, FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO ( Bases publicadas no Boletín Oficial de Provincia de data 13 de xaneiro de 2011)

A base 8.1.- PROBA DE COÑECEMENTOS establece: “Consistirá nun exercicio tipo test de 10 preguntas que versará sobre aspectos xerais de Administración Local, así como sobre coñecementos específicos relacionados coas funcións e tarefas a desenvolver.
O tempo máximo para realizar esta proba será de 30 minutos.
Cualificarase de 0 a 20 puntos, sendo necesario para superar este exercicio obter como mínimo 10 puntos, correspondéndolle ao Tribunal, cando o número de aspirantes sexa notoriamente elevado ou notoriamente baixo en relación aos empregos a cubrir, determinar o número de respostas esixido para acadala puntuación mínima. Para iso terase en conta que por cada tres respostas incorrectas se descontará unha correcta.
Este exercicio é obrigatorio e eliminatorio”.

Conforme ao sinalado, na base antes citada, á vista dos resultados das probas realizadas, e dado o elevado número de aspirantes en relación aos empregos ofertados, o Tribunal, por unanimidade, acorda fixar en 7 “sete” o número de respostas necesarias para acadar a puntuación mínima (10 puntos). En consecuencia, establécese a seguinte táboa de puntuacións:


Nº FINAL DE RESPOSTAS CORRECTAS
PUNTUACIÓN
1
1,42
2
2,86
3
4,28
4
5,71
5
7,14
6
8,57
7
10
8
11,43
9
12,86
10
14,29


En aplicación dos criterios anteriores o Tribunal outorga, por unanimidade, as seguintes puntuacións:


APELIDOS E NOME
PUNTUACIÓN
22
PÉREZ SANTÍN, ELISEO
14,29
2
AMEIJENDA DEL RÍO, NATALIA
12,86
9
FERREIRO ÁLVAREZ, FÉLIX
12,86
10
FONTAL BALBOA, CHRISTIAN
12,86
13
GALLARDO RODRÍGUEZ, DIEGO
12,86
15
LÓPEZ PÉREZ, GINÉS
12,86
17
MARCOS MENDEZ, IVÁN
12,86
19
NOVO CASTRO, JOSÉ MANUEL
12,86
25
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, JESÚS
12,86
5
CARBALLO MARCOS, SERGIO
11,43
6
CEJUDO FERNÁNDEZ, RUBÉN
11,43
16
LÓPEZ VÁZQUEZ, ELMO
11,43
21
PÉREZ FREIJO, MARCOS
11,43
24
RODRÍGUEZ LÓPEZ, MANUEL
11,43
30
VICENTE RODRÍGUEZ, ANGEL
11,43
31
VIZCAÍNO BUSTO, MARCOS
11,43
18
NOVO BERNEDO, LUIS
10
3
ARIAS FERNÁNDEZ, MARIA
8,57
11
FONTAL CORREDOIRA, JAIRO
8,57
23
POY LEGASPI, JESÚS
8,57
26
SANTIAGO BUSTO, MANUEL
8,57
14
LOLO LÓPEZ, ISIDRO
7,14
20
NOVO FREIJO, NANDI
7,14
27
SIMÓN CABELLO, EMILIO JOSÉ
7,14
29
VALCARCE VEIGA, CARMEN
7,14
1
 ÁLVAREZ NOGUEIRA, ROI
5,71
8
FERNÁNDEZ RÍOS, YESSICA
5,71
12
GAGO LÓPEZ, CÉSAR
5,71


En consecuencia, o Tribunal declara que superaron a proba de coñecementos os aspirantes que acadaron unha puntuación de 10 puntos ou superior.
                                             
Pazo Provincial, 4 de febreiro de 2011

O SECRETARIO DO TRIBUNAL


ENLACE RELACIONADO: Información Plan Lugo Emprega.http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/LugoEmprega/index.html

viernes, 4 de febrero de 2011

CONVOCATORIA PROBAS CAPACITACIÓN TRANSPORTISTAS

Convocatoria de probas de constatación da capacitación profesional para o exercicio das actividades de transporte interior e internacional de mercadorías e de transporte interior e internacional de viaxeiros.

SOLICITUDE

Temario: O establecido no anexo B da Orde do 28 de maio de 1999 do Ministerio de Fomento.
Examen: Os aspirantes á obtención do certificado de capacitación profesional deberán superar un exercicio que constará de dúas probas:
1º Exercicio: Test que constará de 100 preguntas con 4 respostas alternativas.
2º Exercicio: Contestación de 6 supostos prácticos, podendo requerir cálculos matemáticos.
Prazos presentación solicitudes:
1ªConvocatoria (entre o 30 de abril e o 5 de xuño): Do 5/2/2011 ao 22/2/2011
2ªConvocatoria (entre o 22 de outubro e o 27 de novembro): Do 1/8/2011 ao 19/08/2011

Enlaces Relacionados:
Orde do 28 de Maio de 1999 do Ministerio de Fomento

miércoles, 2 de febrero de 2011

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL


Enlaces Relacionados:

IGAPE

Axudas á internacionalización das empresas galegas
Obxecto: favorecer a internacionalización das empresas galegas, a través das seguintes liñas:
1. Liña de seminarios internacionalización (procedemento IG156).
2. Liña de planificación exterior (procedemento IG151).
3. Liña participación en eventos expositivos e promocionais internacionais celebrados fóra de Galicia (procedemento IG110).
4. Liña de misións comerciais directas (procedemento IG123).
5. Liña de misións comerciais inversas (procedemento IG124).
6. Liña de misións tecnolóxicas directas e inversas (procedemento IG154).
7. Liña de márketing, comunicación e marca (procedemento IG172).
8. Liña de prospección internacional (procedemento IG173).
9. Liña de primeira implantación promocional conxunta no exterior-Plan Primex (procedemento IG158).
Beneficiarios: as empresas galegas. Establécense diferentes requisitos en función da liña. Os devanditos requisitos veñen especificados no anexo I.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 15 de marzo de 2011 para as liñas sinaladas cos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e ata o 31 de maio de 2011 para as liñas sinaladas cos números 8 e 9.