miércoles, 29 de junio de 2016

PREMIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


Obxecto
Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e convocar os premios de responsabilidade social empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia) para o ano 2016.
Requisitos das entidades candidatas
1. Poderán optar aos premios de responsabilidade social empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia), de acordo co artigo 3 do Decreto 156/2014, do 4 de decembro, as empresas públicas ou privadas galegas, ou que conten con centros de traballo en Galicia que, a través das súas políticas e sistemas de xestión, desenvolvan actuacións responsables nos ámbitos social, económico e/ou ambiental, demostrando así o seu compromiso activo coa sociedade, sempre que cumpran o establecido nesta orde de convocatoria.
2. Non ter sido sancionadas, con carácter grave ou moi grave, en calquera dos ámbitos descritos nesta orde, nos tres últimos anos anteriores a esta convocatoria.
3. Non poderán optar aos premios as entidades sen ánimo de lucro.
Candidaturas
As candidaturas poderán ser presentadas polas propias empresas que opten a estes premios ou por outra entidade que as propoña. Neste último caso, a Secretaría Xeral de Emprego informará a empresa de que foi proposta como candidata e esta deberá confirmar se quere participar.
Prazo
1. O prazo para a presentación das candidaturas será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
2. Non serán admitidas a trámite, en ningún caso, as candidaturas presentadas fóra do prazo e de forma distinta ao que se establece nesta orde.
3. A presentación de propostas ou, de ser o caso, a súa posterior aceptación, leva consigo o sometemento ao establecido nesta convocatoria.
Categorías
De conformidade co artigo 5 do Decreto 156/2014, do 4 de decembro, os premios RSE Galicia, en función do tipo de empresa que opte a calquera das modalidades dos premios, contarán con tres categorías:
Categoría a), pequena empresa: para empresas que ocupen ata 50 persoas, inclusive.
Categoría b), mediana empresa: para empresas que ocupen máis de 50 e ata 250 persoas, inclusive.
Categoría c), grande empresa: para empresas que ocupen máis de 250 persoas.
Modalidades ou recoñecementos
Os premios RSE Galicia contarán con catro modalidades ou recoñecementos, segundo o establecido no artigo 4 do Decreto 156/2014, do 4 de decembro:
a) Recoñecemento no ámbito social.
b) Recoñecemento no ámbito ambiental.
c) Recoñecemento no ámbito económico.
d) Recoñecemento no ámbito da conciliación laboral, familiar e persoal e promoción da igualdade de xénero.

lunes, 27 de junio de 2016

AXUDAS PARA O ESTABLECEMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL


Obxecto
1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para o establecemento de sistemas agroforestais, para o fomento de plantacións de castiñeiro para froito (procedemento MR674A), en réxime de concorrencia competitiva, e proceder á súa convocatoria para o exercicio orzamentario 2016.
2. Serán elixibles as actuacións localizadas en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, a excepción das parroquias densamente poboadas dos grandes concellos de Galicia, de acordo co establecido no número 8.1 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e con exclusión:
a) Dos bosques ou outras superficies forestais que sexan propiedade da Administración central ou autonómica.
b) Dos bosques e outras superficies forestais propiedade da Coroa.
c) Dos bosques que pertenzan a empresas públicas.
d) Dos bosques propiedade de persoas xurídicas cando polo menos o 50 % do seu capital pertenza a algunha das institucións anteriormente citadas.
3. Estas axudas ampáranse nos artigos 21.1.b) e 23 do Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) 1698/2005 do Consello (DOUE do 20 de decembro de 2013, L347).
4. Estas axudas tramitaranse ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 aprobado pola Decisión de execución da Comisión do 18 de novembro de 2015.
Beneficiarios
1. Poderán ser beneficiarios das axudas previstas nesta orde as sociedades de fomento forestal, os propietarios particulares de forma individual, as sociedades ou agrupacións de propietarios particulares legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os proindivisos, os de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas ou as comunidades de montes veciñais en man común (CMVMC).
2. Os beneficiarios serán persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou xestores. Non se admite a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro.
3. Os beneficiarios deben cumprir os requisitos establecidos nos artigos 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Para poder acceder a estas subvencións, as CMVMC deberán estar legalmente constituídas e regulamentariamente inscritas no rexistro provincial de montes veciñais en man común, de acordo co disposto no artigo 57 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, con xunta reitora ou equivalente actualizada, e cumprir co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, no momento da solicitude da axuda.
5. Non poderán ser beneficiarias aquelas empresas que entren dentro da categoría de empresas en crise, de acordo coa definición do artigo 2, número 18 do Regulamento (UE) nº 651/2014. Conforme este regulamento, unha empresa está en crise cando concorre, polo menos, unha das seguintes circunstancias:
a) Tratándose dunha sociedade de responsabilidade limitada, cando desaparecese máis da metade do seu capital social subscrito como consecuencia das perdas acumuladas, circunstancia que sucede cando a dedución das perdas acumuladas das reservas (e de todos os demais elementos que se adoitan considerar fondos propios da sociedade) conduce a un importe acumulativo negativo superior á metade do capital social subscrito.
b) Tratándose dunha sociedade na cal polo menos algúns socios teñen unha responsabilidade ilimitada sobre a débeda da sociedade, cando desaparecese polas perdas acumuladas máis da metade dos seus fondos propios que figuran na súa contabilidade.
c) Cando a empresa estea inmersa nun procedemento de quebra ou insolvencia ou reúna os criterios establecidos legalmente para ser sometida a un procedemento de quebra ou insolvencia a pedimento dos seus acredores.
As pemes con menos de tres anos de antigüidade non se considerarán empresa en crise, salvo que cumpran a condición establecida na alínea c).
Para verificar o cumprimento deste requisito, as empresas solicitantes deberán declarar na solicitude que non se atopan en situación de crise conforme a normativa comunitaria e a veracidade desta declaración comprobarase nos controis sobre o terreo que se realicen.
6. Non poderán ser beneficiarias aquelas empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente despois dunha decisión da Comisión que teña declarado unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

SUBVENCIÓN PLAN ESPECÍFICO EXTRAORDINARIO DE INVESTIMENTO DESTINADO A ASOCIACIÓNS, CONFEDERACIÓNS, FEDERACIÓNS OU UNIÓNS DE VECIÑOS, COMUNIDADE DE USUARIOS DE AUGAS E ASOCIACIÓNS DE MULLERES RURAIS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA


Obxecto
Poderán ser obxecto de subvención os gastos ocasionados como consecuencia de investimentos realizados en inmobles de titularidade veciñal ou sobre os cales a entidade solicitante ten un dereito de uso por convenio ou por calquera outro título, así como equipamentos necesarios para o seu funcionamento, todos eles vinculados a acadar unha eficaz prestación dos servizos de interese veciñal, análogos aos encadrados como servizos básicos municipais na lexislación de réxime local, e a mellora da vida local nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia, incluídos os camiños veciñais e as traídas de augas xestionadas polas comunidades de usuarios de augas.
Beneficiarias
Poderán ser beneficiarias das subvencións convocadas as asociacións de veciños, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas debidamente inscritas no rexistro público correspondente e asociacións de mulleres rurais de Galicia.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.
Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao de publicación, entenderase que o prazo expira o derradeiro día do mes.

jueves, 23 de junio de 2016

PROGRAMA DE AXUDAS DA USC E DA DEPUTACIÓN DE LUGO PARA ESTUDAR NO CAMPUS TERRA


En que consiste o Plan de bolsas do Campus de Lugo?
En xuño de hai 2 anos, a Deputación de Lugo e o Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela asinaron un protocolo de colaboración para a inmediata posta en marcha dun Plan de Choque en Impulso do Campus de Lugo que inclúe 13 medidas.
Dentro destas 13 medidas, concretouse a elaboración dun plan de bolsas para gastos de matrícula nas titulacións nas que non se cobren as prazas.
Desta forma, ao te matriculares por vez primeira no Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela, recibirás nada máis e nada menos que un desconto no 50% da túa matrícula en determinadas carreiras.
O desconto do 50% aplicarase sobre o prezo da matrícula válido para alumnos españois, procedentes da Unión Europea ou de países alleos á Unión Europea con residencia legal en España. Os restantes alumnos non contemplados nas situacións anteriores terán como tope máximo de desconto o 50% sobre o prezo de matrícula válido para alumnos españois.
Como teño que facer para beneficiarme deste plan de bolsas?
O primeiro que tes que facer é tomar unha decisión: elixe unha das especialidades para que o teu futuro empece nunha das titulacións.
Despois, só tes que acceder á páxina web da USC, seleccionar a ligazón coa matricula e formalizar o proceso. No momento de pagar xa se che descontará de xeito automático o 50% do importe da matrícula.
Este plan de bolsas xa foi ofrecido para os estudantes que se matricularon en anos anteriores con máis de 300 persoas beneficiarias. Vas quedar ti sen el?
Que graos están contemplados na oferta?
Os graos que forman parte do programa #ParaestudarLugo son os seguintes:
Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais
Grao en Enxeñaría Civil
Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía
Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria
Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural
Grao en Lingua e Literatura Españolas
Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
Grao en Xestión de Pequenas e Medianas Empresas
Grao en Administración e Dirección de Empresas
E se non estudo estas carreiras, teño algún outro beneficio?
Por suposto. O obxectivo do Plan de Choque para Impulsar o Campus de Lugo vai moito máis: mellores prácticas na túa carreira, máis saídas de campo para poñer en práctica o que aprendas, melloras nas facultades e no propio Campus… Todo coa finalidade de que o Campus ofreza máis e mellores servizos e que poidas aproveitar ao máximo a túa experiencia universitaria.
Como podo ampliar información sobre o Plan de bolsas?
Se tes algunha dúbida sobre o programa de bolsas ou queres ampliar a información sobre graos, facultades ou sobre o Campus de Lugo, podes contactar con nós a través de diferentes vías:
Podes chamarnos por teléfono de 09:00 a 14:30 ao 881 812 000 ou 982 820 532, e de 14:30 a 20:00 no 881 811 000.
Podes subscribirte ao noso Telegram
Podes achegarte ao Campus de Lugo e falar con nós no seguinte enderezo: Edificio Biblioteca Intercentros.
Pregúntanos o que queiras vía Twitter en @campusterraUSC

PARA ESTUDAR LUGO


PROGRAMA DE AXUDAS DA USC E DA DEPUTACIÓN DE LUGO PARA ESTUDAR NO CAMPUS TERRA


En que consiste o Plan de bolsas do Campus de Lugo?
En xuño de hai 2 anos, a Deputación de Lugo e o Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela asinaron un protocolo de colaboración para a inmediata posta en marcha dun Plan de Choque en Impulso do Campus de Lugo que inclúe 13 medidas.
Dentro destas 13 medidas, concretouse a elaboración dun plan de bolsas para gastos de matrícula nas titulacións nas que non se cobren as prazas.
Desta forma, ao te matriculares por vez primeira no Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela, recibirás nada máis e nada menos que un desconto no 50% da túa matrícula en determinadas carreiras.
O desconto do 50% aplicarase sobre o prezo da matrícula válido para alumnos españois, procedentes da Unión Europea ou de países alleos á Unión Europea con residencia legal en España. Os restantes alumnos non contemplados nas situacións anteriores terán como tope máximo de desconto o 50% sobre o prezo de matrícula válido para alumnos españois.
Como teño que facer para beneficiarme deste plan de bolsas?
O primeiro que tes que facer é tomar unha decisión: elixe unha das especialidades para que o teu futuro empece nunha das titulacións.
Despois, só tes que acceder á páxina web da USC, seleccionar a ligazón coa matricula e formalizar o proceso. No momento de pagar xa se che descontará de xeito automático o 50% do importe da matrícula.
Este plan de bolsas xa foi ofrecido para os estudantes que se matricularon en anos anteriores con máis de 300 persoas beneficiarias. Vas quedar ti sen el?
Que graos están contemplados na oferta?
Os graos que forman parte do programa #ParaestudarLugo son os seguintes:
Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais
Grao en Enxeñaría Civil
Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía
Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria
Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural
Grao en Lingua e Literatura Españolas
Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
Grao en Xestión de Pequenas e Medianas Empresas
Grao en Administración e Dirección de Empresas
E se non estudo estas carreiras, teño algún outro beneficio?
Por suposto. O obxectivo do Plan de Choque para Impulsar o Campus de Lugo vai moito máis: mellores prácticas na túa carreira, máis saídas de campo para poñer en práctica o que aprendas, melloras nas facultades e no propio Campus… Todo coa finalidade de que o Campus ofreza máis e mellores servizos e que poidas aproveitar ao máximo a túa experiencia universitaria.
Como podo ampliar información sobre o Plan de bolsas?
Se tes algunha dúbida sobre o programa de bolsas ou queres ampliar a información sobre graos, facultades ou sobre o Campus de Lugo, podes contactar con nós a través de diferentes vías:
Podes chamarnos por teléfono de 09:00 a 14:30 ao 881 812 000 ou 982 820 532, e de 14:30 a 20:00 no 881 811 000.
Podes subscribirte ao noso Telegram
Podes achegarte ao Campus de Lugo e falar con nós no seguinte enderezo: Edificio Biblioteca Intercentros.
Pregúntanos o que queiras vía Twitter en @campusterraUSCPARA ESTUDAR LUGO


miércoles, 22 de junio de 2016

BOLETIN SEMANAL DE INFORMACIÓN XUVENIL

AXUDAS PARA A CREACIÓN DE ESCOLAS INFANTÍS DE 0-3 ANOS EN POLÍGONOS INDUSTRIAIS E PARQUES EMPRESARIAIS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL


 Obxecto
Aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas para a posta en funcionamento de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e proceder á súa convocatoria para o período 2016-2017.
Entidades beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as asociacións empresariais ou entidades representantes dun parque empresarial ou polígono industrial, a título individual ou agrupadas, que reúnan os seguintes requisitos:
a) Desenvolver a súa actividade no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Dispoñer dunha parcela de terreo apta para o establecemento dunha escola infantil nun polígono industrial ou parque empresarial ou nas súas inmediacións.
c) Achegar un estudo que reflicta que existe un mínimo de 50 nenos/as menores de tres anos potenciais usuarios/as da escola infantil 0-3, incluídos os/as non nados/as e en proceso de adopción.
d) Presentar un plan de viabilidade que permita a posta en funcionamento e o mantemento do centro durante un mínimo de 5 anos.
2. As entidades solicitantes deberán acreditar mediante declaración responsable que non están incursas en ningunha das causas de prohibición previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiarias.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación das solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro día do mes.


9 BOLSAS DE FORMACIÓN NO CENTRO RAMÓN PIÑEIRO PARA A INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Obxecto
Contribuír á especialización na súa formación académica, profesional ou investigadora.
As bolsas reguladas nesta orde concederanse en réxime de concorrencia competitiva e baixo os principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia.
 Persoas beneficiarias
Poderán solicitar estas bolsas os/as licenciados/as ou graduados/graduadas universitarios/as en que non concorra ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e sempre que reúnan, ademais dos requisitos específicos que para cada proxecto se sinalan nos anexos desta orde, os seguintes requisitos xerais, que deberán posuír no momento de rematar o prazo de presentación de solicitudes:
a) Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea.
b) Estar en posesión do título universitario de licenciado ou licenciada ou de grao exixido no proxecto para o cal presente a solicitude. A persoa solicitante deberá estar en posesión do título ou acreditar o pagamento dos dereitos para a súa expedición ao remate do prazo de presentación de solicitudes e ter rematados os estudos conducentes a el no curso académico 2008/09 ou posterior.
c) Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4, agás os que acrediten estar en posesión do título de licenciado/a en Filoloxía Galega ou graos equivalentes.
d) Non resultar beneficiario/a dunha bolsa en concursos anteriores ou contratos no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
e) Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 7 puntos, calculada de acordo cos parámetros publicados pola Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 15 de setembro de 2011 (DOG núm. 188, do 30 de setembro).
f) Os/as solicitantes que teñan cursado os seus estudos en universidades non pertencentes ao Sistema universitario de Galicia e posúan certificación académica nun idioma distinto do galego ou do castelán, deberán xuntar a correspondente tradución xurada. A certificación do expediente académico indicará: a data de inicio e remate dos estudos, os créditos superados e as cualificacións obtidas; deberá axustarse aos criterios estatais, tanto aos do Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o Sistema europeo de créditos e o Sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (BOE núm. 224, do 18 de setembro), como aos que se deben incluír no suplemento europeo ao título (SET); e a nota media do expediente académico calcularase de acordo cos parámetros fixados pola dita Resolución do 15 de setembro de 2011.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta convocatoria.

martes, 21 de junio de 2016

CONVOCATORIA PREMIOS SMART COMMERCE DE GALICIA, 2016


CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA


Obxecto
Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios Smart Commerce como un recoñecemento institucional e social.
Beneficiarios
Aqueles comercios que apostan por situar o cliente no centro da súa estratexia, aproveitando todos os recursos á súa disposición co fin de achegarlle a súa oferta.
Importe
Destínase un total de 8.500 euros da aplicación orzamentaria 09.30.751A.480.0.
Os premios do Comercio constarán das seguintes categorías:
a) Premio Smart Commerce Galicia, cunha contía de 2.000 euros, na cal se incluirá o premio correspondente á provincia.
b) Premio Smart Commerce Provincial, cunha contía de 1.500 euros por provincia.
c) Premio e-Commerce, cunha contía de 1.000 euros.
d) Premio Social Commerce, cunha contía de 1.000 euros.
Prazo de presentación de solicitudes
Dous meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG. Entenderase que o prazo vence o día cuxo ordinal coincida co que serviu de partida, que é o da publicación no DOG, e, se é festivo, o primeiro día hábil seguinte.

SUBVENCIÓNS PARA A CONSOLIDACIÓN E A ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN NOS CENTROS TECNOLÓXICOS CONSOLIDADOS

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN


Finalidade
Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das subvencións da Axencia Galega de Innovación dirixidas aos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia para financiar gastos estruturais e de funcionamento, co fin de incentivar a transferencia de resultados da investigación, do coñecemento e das capacidades tecnolóxicas ao mercado. Así mesmo, por medio desta resolución convócanse estas axudas para o ano 2016 en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva (código de procedemento IN845A).
Beneficiarios
Poderán ser beneficiarios das axudas os centros de innovación e tecnoloxía da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan a consideración de consolidados.
Teñen a consideración de centros tecnolóxicos consolidados aqueles que figuran inscritos (ou teñan resolución de recoñecemento como centro tecnolóxico ou centro de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal) no rexistro regulado no Real decreto 2093/2008, do 19 de decembro, polo que se regulan os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal e se crea o rexistro de tales centros.
Prazo de presentación de solicitudes
Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.


CORRECCIÓN DE ERROS.- PROGRAMA INICIATIVA XOVE

AMPLIACIÓN ORZAMENTARIA DAS AXUDAS PARA O FOMENTO DA SILVICULTURA EN BOSQUES NO MEDIO RURAL

AXUDAS ÁS PEQUENAS E MEDIANAS EXPLOTACIÓNS DE CRIA DE COELLOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL


Obxecto
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2016 as axudas de minimis, en réxime de concorrencia non competitiva, ás pequenas e medianas explotacións dedicadas á cunicultura (procedemento MR580A) na Comunidade Autónoma de Galicia.
Persoas beneficiarias
Poderá ser beneficiaria das axudas reguladas na presente orde calquera persoa física ou xurídica, incluídas as sociedades cooperativas e as sociedades agrarias de transformación (SAT), que sexa titular dunha explotación cunícola situada na Comunidade Autónoma de Galicia.
Todas as explotacións que soliciten a axuda deberán:
a) Cumprir as condicións mínimas establecidas no artigo 4.1 do Real decreto 1547/2004, do 25 de xuño, polo que se establecen normas de ordenación das explotacións cunícolas.
b) Atoparse inscritas no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras.
c) Posuír máis de 200 femias reprodutoras na última declaración censual obrigatoria correspondente ao ano 2015.
d) Ter a condición de pequenas e medianas empresas.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

jueves, 16 de junio de 2016

MODIFICACIÓN.- PROXECTOS PILOTO FÁBRICA 4.0

PROGRAMA DE BOLSAS FORMATIVAS PARA REALIZAR PROXECTOS DE MELLORA DAS PEMES GALEGAS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


Obxecto
As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen por obxecto a concesión de 100 bolsas para realizar prácticas formativas incardinadas en programas de mellora nas pemes galegas, coa finalidade de formar titulados universitarios en diversas áreas relacionadas coa profesionalización e co desenvolvemento estratéxico da empresa.
Os titulados e tituladas participarán nun itinerario formativo especificamente deseñado para a participación no programa e realizarán prácticas formativas baixo a tutela de axentes colaboradores do Igape en proxectos de mellora de pequenas e medianas empresas, apoio ao emprendedor ou proxectos colaborativos de asociacións ou clústers empresariais, período durante o cal recibirán formación e titorización directamente por parte do axente colaborador.
Persoas beneficiarias
Poderán presentar solicitude para acollerse a estas bolsas aqueles titulados e tituladas que cumpran os seguintes requisitos:
1. Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea e estar empadroado nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Cumprir os requisitos do artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, para ser considerada persoa beneficiaria de subvencións.
3. Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións universitarias na data en que finaliza o prazo de presentación de solicitudes: Física, Enxeñaría, Matemáticas, Química, Administración e Dirección de Empresas, Economía, Dereito, Bioloxía/Biotecnoloxía e Farmacia. A titulación deberá terse obtido con posterioridade á data indicada na resolución de convocatoria.
Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros privados españois deberán estar homologados polo Ministerio de Educación español na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
4. Non ter desfrutado con anterioridade de ningunha outra bolsa do Igape.
5. Non ter desfrutado doutra bolsa concedida por outros organismos. Exceptúanse as bolsas de estudos desfrutadas durante os anos escolares ou universitarios.
6. Non ter desempeñado con anterioridade ningún traballo profesional para o cal se requirise a mesma titulación exixida nesta convocatoria, en virtude de calquera tipo de contrato laboral de duración igual ou superior a seis meses, o que se acreditará mediante informe de vida laboral da Seguridade Social.
7. Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que imposibilite o cumprimento das súas obrigas como bolseiro.
8. Estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda por ningún concepto coa Administración pública da Comunidade Autónoma. O cumprimento deste requisito acreditarase cubrindo no formulario telemático a declaración responsable do solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias, fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da Comunidade Autónoma, de acordo co establecido no artigo 51.d) da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

CONVOCATORIA CURSOS DE LINGUA GALEGA PREPARATORIOS DAS PROBAS PARA OBTER OS CELGA 2, 3 E 4

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA


Obxecto
Esta resolución ten por obxecto anunciar a convocatoria, con carácter gratuíto, de cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), niveis 2, 3 e 4.
Os cursos impartiranse nas datas, lugares e horarios recollidos no anexo II.
Destinatarios/as dos cursos
Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria.
Prazo de solicitude
O prazo para a presentación das solicitudes será de 30 días naturais, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

miércoles, 15 de junio de 2016

AXUDAS PARA O FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN


 Finalidade
Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión das axudas do Programa Principia da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás empresas e organismos de investigación en Galicia, destinadas ao fomento da contratación durante un período mínimo dun ano de persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i aliñadas coas prioridades establecidas na RIS3 para Galicia, co fin de favorecer a súa carreira profesional, así como estimular a demanda no sector público e privado de persoal suficientemente preparado para acometer proxectos de I+D+i.

Así mesmo, por medio desta resolución convócanse as devanditas axudas para o ano 2016 en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IN848C). As axudas concedidas ás empresas axustaranse, no marco da presente resolución, ao establecido no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis, en virtude do cal o importe total das axudas de minimis concedidas por un Estado membro a unha única empresa non excederá os 200.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais.

Beneficiarios/as
Poderán ser beneficiarios/as destas axudas:

a) As empresas con domicilio social ou un centro de traballo en Galicia.

b) Os organismos de investigación públicos ou privados galegos ou con centro de traballo en Galicia, tendo en conta que quedan obrigados a destinar a axuda recibida a usos relacionados con actividades non económicas e relativas a actuacións de I+D+i.

Prazo de presentación de solicitudes
Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día de publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro día do mes.

lunes, 13 de junio de 2016

SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS DE PRODUCCIÓN GALEGA E SE CONVOCAN PARA O ANO 2016

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS


 Finalidade
A finalidade das subvencións é o fomento dos traballos previos á produción audiovisual que se atopen en fase inicial de desenvolvemento, e que se prevexa que se levarán a cabo nos exercicios 2016 e 2017, nas modalidades seguintes:
a) Desenvolvemento de proxectos de longametraxes cinematográficas de ficción, animación e documentais, cunha duración igual ou superior aos 60 minutos.
b) Desenvolvemento de proxectos de longametraxes e miniseries de ficción para televisión. As longametraxes deberán ter unha duración de 60 minutos ou superior. As miniseries deberán ser de dous capítulos cunha duración mínima de 52 minutos cada un.
c) Desenvolvemento de proxectos de series de animación para televisión cunha duración mínima global de 130 minutos.
d) Desenvolvemento de proxectos de pilotos de programas para televisión que destaquen por ofrecer formatos innovadores e alto potencial de internacionalización.
Persoas beneficiarias
Poderán optar a estas subvencións todas as persoas físicas ou xurídicas constituídas como produtoras audiovisuais independentes cunha antigüidade mínima e sen interrupcións dun ano (epígrafe IAE 9611), e con sucursal ou oficina permanente polo menos durante un ano, previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea e que desenvolvan a súa actividade habitual en Galicia. 
Prazo de presentación de solicitudes
Un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no Diario Oficial de Galicia.

ÉPOCA DE PERIGO ALTO DE INCENDIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL


Artigo único. Época de perigo alto de incendios
Decláranse como época de perigo alto de incendios forestais durante o ano 2016 as datas comprendidas entre o 1 de xullo e o 30 de setembro.

viernes, 10 de junio de 2016

CONVOCATORIA DE PROBAS PARA OBTER O TÍTULO DE XESTOR ADMINISTRATIVO

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA


Requisitos
Poderá concorrer ás probas de aptitude quen, á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, reúna os seguintes requisitos:
a) Ser español, nacional dun Estado membro da Unión Europea, dos demais signatarios do Acordo sobre o espazo económico europeo, ou dun país que conceda reciprocidade de títulos e dereitos.
b) Ser maior de idade.
c) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha das administracións públicas, nin estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas, no ámbito de ningún dos Estados membros da Unión Europea, dos demais signatarios do Acordo sobre o espazo económico europeo ou dos países con que existan convenios de reciprocidade.
d) Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos académicos:
– Licenciatura en dereito, en ciencias económicas, en ciencias empresariais ou en ciencias políticas, de conformidade co artigo 6.e) do Decreto 424/1963, do 1 de marzo, de aprobación do Estatuto rgánico de xestor administrativo.
– Licenciatura no ámbito das ciencias económicas e empresariais, do dereito e das ciencias políticas que as sucederon no extinto Catálogo de títulos universitarios oficiais de España.
– Máster universitario implantado ao abeiro do Real decreto 1393/2007, do 27 de abril, adscrito á rama de coñecemento das ciencias sociais e xurídicas e vencellado ao eido disciplinar dalgunha das licenciaturas requiridas polo estatuto orgánico.
– Grao implantado ao amparo do Real decreto 1393/2007, do 27 de abril, en cuxo proceso de verificación a universidade que expide o título declarase especificamente que os estudos de grao substitúen unha das licenciaturas previstas nos puntos anteriores.
– No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberase estar en posesión da credencial da autoridade competente que acredite a súa homologación.
Presentación de solicitudes
As solicitudes deberanse presentar no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia, na sede do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia (r/ Durán Loriga 2, 1º, 15003 A Coruña) ou nas súas delegacións de Lugo (r/ Bolaño Rivadeneira, 2, entresollado, 27001 Lugo), Ourense (r/ Concello, 14, entresollado, 34003 Ourense), Pontevedra (r/ Blanco Porto, 9-1º, 36001 Pontevedra) e Vigo (r/ Zamora, 98, baixo, 36211 Vigo), ou a través das oficinas de correos, mediante envío certificado.


jueves, 9 de junio de 2016

CONVOCATORIA PROBAS CONSELLEIRO DE SEGURIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIÁS PERIGOSAS POR ESTRADA E POR FERROCARRIL

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDAObxecto das probas e prazo de presentación das solicitudes
1. Esta convocatoria ten por obxecto a realización das probas dirixidas á obtención (código MT310A) do certificado de capacitación profesional de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril, así como á renovación (código MT310B) dos certificados de conselleiro de seguridade.
2. O prazo de presentación das correspondentes solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte a aquel en que teña lugar a publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
3. A data ou datas de realización das probas será determinada na resolución pola que se fixen os cadros de horarios e a relación definitiva de admitidos e excluídos.
Modalidades de transporte, programa das probas e estrutura dos exercicios
1. Este proceso selectivo abrangue as seguintes modalidades de transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril:
– Todas as clases.
– Clase 1 (materias e obxectos explosivos).
– Clase 2 (gases).
– Clase 7 (materias radioactivas).
– Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9. Materias sólidas e líquidas contidas na enumeración de cada unha das clases do Acordo europeo para o transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR) e no Regulamento relativo ao transporte internacional por ferrocarril de mercadorías perigosas (RID).
– Materias líquidas inflamables cos números de identificación da Organización de Nacións Unidas 1202 (gasóleo), 1203 (gasolina) e 1223 (queroseno).
2. De conformidade co establecido no anexo do Real decreto 1566/1999, do 8 de outubro, sobre os conselleiros de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada, por ferrocarril ou por vía navegable, os coñecementos que se terán en conta para a expedición do correspondente certificado referiranse, como mínimo, ás materias que no dito anexo se relacionan.
3. A lexislación sobre a cal versarán os exercicios será o ADR, o RID e demais normativa estatal, comunitaria e internacional que afecte o transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril; todo isto, de acordo co previsto no referido anexo do Real decreto 1566/1999, do 8 de outubro. A referida normativa será a vixente na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.
4. A estrutura dos exercicios e a súa forma de cualificación serán as establecidas na Orde FOM/605/2004, do 27 de febreiro, de capacitación profesional dos conselleiros de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada, por ferrocarril ou por vía navegable (BOE núm. 59, do 9 de marzo).

CORRECCIÓN DE ERROS.- SUBVENCIÓNS PROGRAMA INFRAVIVENDE NO ÁMBITO DA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO

BOLSAS DE FORMACIÓN EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN MARIÑA

CONSELLERÍA DO MAR


Obxecto
Completar a formación de técnicos superiores de ciclos formativos de grao superior como persoal auxiliar de investigación mariña.
Persoas beneficiarias
Españois ou nacionais dun país membro da Unión Europea ou estranxeiro con permiso de residencia en España no momento de solicitar a bolsa e con dominio dalgunha das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia, que estean en posesión do título de técnico superior dos ciclos formativos de grao superior dalgunha das seguintes especialidades: Produción Acuícola, Análise e Control ou Anatomía Patolóxica e Citoloxía obtido con posterioridade ao 31 de decembro de 2012 e teñan cursado os seus estudos nalgún dos centros públicos ou privados situado na Comunidade Autónoma galega e non ter desfrutado destas bolsas ou similares en anteriores convocatorias durante un período dun ano ou superior.
Prazo de presentación de solicitudes
Un mes, que contará a partir do día seguinte ao de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

AXUDAS AOS PLANS DE REESTRUTURACIÓN E RECONVERSIÓN DA VIÑA EN GALICIA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ORDE do 27 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2016.

Obxecto
1. Regular estas axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia a través de plans (colectivos e individuais) e realizar a súa convocatoria para 2016, en réxime de concorrencia competitiva.
2. O apoio para esta medida aplicarase ás viñas de Galicia destinadas á produción de uva para vinificación cuxas persoas viticultoras non contradigan a normativa vixente en materia de plantacións para calquera das superficies de viña das súas explotacións.
Persoas beneficiarias
1. Os viticultores inscritos no Rexistro Vitícola de Galicia (RVG) que destinen a produción de uva a vinificación.
2. Non se subvencionarán as novas plantacións de viña nin tampouco a renovación normal das viñas que chegasen ao final do seu ciclo natural, entendida como a replantación dunha mesma parcela de terra coa mesma variedade de uva de vinificación e segundo o mesmo método de cultivo.
Prazo de presentación de solicitudes
Un mes desde o día seguinte ao de publicación no DOG.


SUBVENCIÓNS ÁS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAObxecto
A convocatoria de axudas que concederá a Consellería de Economía, Emprego e Industria ás organizacións sindicais con representación na Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento das súas actividades ordinarias durante o ano 2016, para o funcionamento dos seus gabinetes técnicos e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais, co fin último da mellora das condicións de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.
Beneficiarias
Organizacións sindicais con representación no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte á data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

AXUDAS A PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO DE NOVOS PRODUTOS, PRÁCTICAS, PROCESOS E TECNOLOXÍAS NO ÁMBITO AGROFORESTAL

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL


Obxecto
Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión das subvencións para a execución de proxectos de grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI) en materia de produtividade e sustentabilidade agrícolas, e para a realización de accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías nos sectores agroalimentario, agrícola e forestal, e convocar estas axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o ano 2016.
En ningún caso se financiarán proxectos de investigación básica.
Beneficiarios
1. Poderán acceder á condición de beneficiarios das subvencións obxecto da presente orde os grupos operativos da AEI constituídos para os efectos do desenvolvemento dun proxecto innovador. Segundo a redacción do artigo 35 do Regulamento 1305/2013, do 17 de decembro, na iniciativa de cooperación deberán intervir, como mínimo, dous axentes. Os grupos operativos estarán formados, polo menos, por unha entidade relacionada coa produción agrícola ou forestal, incluídas as entidades interprofesionais do sector. Terá preferencia a participación dun centro de innovación ou tecnolóxico de natureza pública ou privada.
Poderán acceder tamén:
a) Entidades sen ánimo de lucro que promovan a investigación, a innovación e o desenvolvemento do medio rural, así como as que desenvolvan actividades de promoción, asesoramento, dinamización ou financiamento de proxectos nos ámbitos agrario ou forestal.
b) Entidades asesoras na conservación ou no uso sustentables dos recursos naturais.
c) Outras entidades con intereses recoñecidos no ámbito rural.
2. Tamén poderán acceder á condición de beneficiario das subvencións obxecto da presente orde:
a) Organizacións ou entidades relacionadas coa produción primaria en agricultura e/ou silvicultura.
b) Empresas ou industrias transformadoras do sector agrario, alimentario e forestal ou da área de enerxías renovables de orixe agrícola e forestal.
Na realización da actividade subvencionada poderán participar, ademais dos beneficiarios regulados no punto 2, os axentes cooperantes. Poderán adquirir tal condición as seguintes entidades:
a) Produtores do sector agroforestal e as súas asociacións e outras organizacións ou entidades relacionadas coa produción primaria.
b) Centros de investigación e experimentación da Consellería do Medio Rural e centros tecnolóxicos participados por ela, así como outros centros públicos de investigación da comunidade autónoma.
c) Entidades sen ánimo de lucro que promovan a investigación, a innovación e o desenvolvemento do medio rural, así como as que desenvolvan actividades de promoción, asesoramento, dinamización ou financiamento de proxectos nos ámbitos agrario ou forestal.
d) Entidades asesoras na conservación ou no uso sustentables dos recursos naturais.
e) Outras entidades con intereses recoñecidos no ámbito rural.
Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo para a presentación de solicitudes é dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

AXUDAS PARA INVESTIMENTOS EN EMPRESAS DE PRIMEIRA TRANSFORMACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS E SE CONVOCAN PARA O EXERCIO ORZAMENTARIO 2016

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL


Obxecto
1. Estas subvencións teñen por obxecto os investimentos en activos fixos produtivos en empresas de primeira transformación de produtos forestais que superen os 10.000 m3 de materia prima empregada nos procesos de transformación da dita materia prima e posteriores. Os investimentos que se van subvencionar deben ser novos e non se poden iniciar antes de presentar a solicitude de subvención. En ningún caso se poderán subvencionar investimentos que se utilicen para producir bens de consumo final.
2. Estas subvencións son incompatibles con calquera outra para o mesmo investimento.
Beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias das subvencións as empresas de primeira transformación de produtos forestais.
2. Para poder ser beneficiaria da axuda, a empresa debe cumprir os seguintes requisitos:
a) Ser peme (pequena e mediana empresa) radicada en Galicia. Tomarase a definición de peme incluída no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014.
b) Ser industria de primeira transformación de produtos forestais que empregue no proceso de transformación máis de 10.000 m3 de materia prima (rolla ou outros produtos forestais).
c) Acreditar a súa viabilidade económica mediante algunha das seguintes circunstancias:
1º. Dispoñibilidade de crédito bancario para o investimento, dun mínimo do 70 % do seu importe.
2º. Vendas por importe superior ao triplo do investimento (no imposto de sociedades ou declaración anual do IRPF, segundo proceda, ou na declaración anual do IVE).
3º. Amortizacións máis beneficios superior á sexta parte dos investimentos (no imposto de sociedades ou declaración anual do IRPF, segundo proceda, ou na declaración anual do IVE).
4º. Contratos de venda ou prestación de servizos por importe superior ao investimento.
5º. Estudo de viabilidade asinado por profesional cualificado.
d) Deberá cumprir a normativa ambiental, que se acreditará coa presentación do documento de alta no imposto de actividades económicas (IAE) (ou certificación da Axencia Tributaria relativa a este) e unha declaración xurada do solicitante de que a empresa cumpre coa normativa ambiental. A empresa deberá estar inscrita no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia, requisito que será comprobado pola Subdirección Xeral de Recursos Forestais.
e) Deberá ter un seguro en vigor de responsabilidade civil para a actividade obxecto de subvención e un contrato de prevención de riscos laborais.
f) Deberá estar inscrita no Rexistro de Empresas do Sector Forestal (Resfor), de acordo co artigo 102 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Este requisito será comprobado pola Subdirección Xeral de Recursos Forestais.
g) Deberá ter, polo menos, o 33 % do cadro de persoal da empresa con contratos por tempo indefinido. Para as empresas de nova creación bastará o compromiso de acadar, como mínimo, o 33 % de estabilidade laboral ao remate do prazo concedido para xustificar o investimento. Non será necesario cumprir este requisito nas subvencións inferiores a 60.102 euros. As empresas xa existentes deberán comprometerse, igualmente, a acadar a mesma porcentaxe mínima de estabilidade laboral respecto das novas contratacións que, se é o caso, deriven do proxecto de investimento que se subvencione.
h) Non poderá ser beneficiaria aquela empresa que entren dentro da categoría de empresas en crise, de acordo coa definición do artigo 2, número 18 do Regulamento (UE) nº 651/2014. Tampouco poderán ser beneficiarias aquelas empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que teña declarado unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

PREMIOS DA CULTURA GALEGA 2016

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA


Convócanse os Premios da Cultura Galega en todas as súas modalidades para o ano 2016:
1. Premio Cultura Galega de Letras.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades con traxectoria vinculada coa literatura galega con méritos especiais no desenvolvemento de novos recursos e no plano expresivo, na construción dunha linguaxe propia, na creación de códigos de intercambio con outras sociedades e culturas, tanto nos soportes convencionais como nos virtuais e outras formas experimentais coa escrita, así como calquera outro aspecto que contribúa a fortalecer o sistema literario galego e a súa imaxe pública.
2. Premio Cultura Galega de Artes Plásticas.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades con traxectoria vinculada ás artes plásticas galegas, con méritos especiais no que atinxe ao desenvolvemento de recursos expresivos, investigación de linguaxes propias, innovación no plano creativo a partir de materiais convencionais ou de soportes virtuais e experimentais, creación de códigos de intercambio con outras sociedades e culturas ou calquera outro aspecto que contribúa a enriquecer a creación plástica galega e a súa imaxe pública.
3. Premio Cultura Galega de Artes Escénicas.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades cunha traxectoria vinculada ás artes escénicas galegas meritoria en canto a recursos escénicos, investigación de linguaxes propias, innovación no plano creativo, creación de códigos de intercambio con outras sociedades e culturas ou calquera outro aspecto que contribúa a ampliar a representación escénica de Galicia e a súa imaxe pública. Nesta categoría terase en conta a obra realizada en soporte físico ou virtual, e incluiranse propostas teóricas ou proxectos de especial interese creativo ou innovador, que sirvan de referencia para a evolución escénica de Galicia.
4. Premio Cultura Galega de Música.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades con traxectoria vinculada á creación ou á promoción da música galega. Valorarase especialmente a achega para reforzar a imaxe desta arte como creadora dunha linguaxe galega de calidade, con personalidade propia e con capacidade para se integrar nos escenarios internacionais.
5. Premio Cultura Galega de Audiovisual.
Dirixido a persoas ou entidades con traxectoria vinculada á creación, á promoción ou á difusión da creación audiovisual galega, con méritos especiais no desenvolvemento de novos recursos e no plano expresivo, na construción de linguaxes propias e na capacidade de intercambio con outras sociedades e culturas.
6. Premio Cultura Galega de Lingua.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades de ampla traxectoria no ámbito da promoción da lingua galega. Valorarase o desenvolvemento de obras e de iniciativas destinadas a afianzar o uso e a valoración social do idioma propio de Galicia.
7. Premio Cultura Galega de Patrimonio Cultural.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades que presenten unha traxectoria meritoria vinculada á protección, conservación e difusión do patrimonio cultural galego, material e inmaterial, en calquera medio ou campo de actuación.
8. Premio Cultura Galega de Proxección Exterior.
Dirixido a persoas, colectivos ou entidades con traxectoria vinculada á difusión cultural de Galicia no exterior, que contribúan á proxectar, dentro e fóra do territorio galego, a riqueza e o valor da cultura galega en calquera campo e a través de calquera medio convencional ou virtual.
Obxecto e contido dos premios
1. Concederase un único premio en cada unha das modalidades descritas no artigo anterior e non poderá recaer máis dun premio na mesma persoa.
2. O premio consistirá nunha escultura ou obxecto conmemorativo realizado por un artista galego de recoñecido prestixio e nun diploma acreditativo.
Candidaturas
1. Poderán ser candidatas as persoas, colectivos ou entidades, que se distingan pola súa traxectoria vinculada ao obxecto da modalidade correspondente de acordo co sinalado no artigo 1.
2. As candidaturas só poderán ser presentadas por institucións e entidades culturais ou profesionais, públicas ou privadas, relacionadas co obxecto de cada premio, sen que os candidatos se poidan postular a si mesmos.
Prazo de presentación de canditaturas
O prazo de presentación de candidaturas será de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.