jueves, 26 de diciembre de 2013

AXUDAS PARA OS INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGRARIOS E FORESTAIS

CONSELLERIA DO MEDIO RURAL E DO MARObxecto: establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións da Consellería de Medio Rural e do Mar para os investimentos en mellora das condicións de transformación e comercialización dos produtos agrarios e forestais para o periodo 2007-2013 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e convocar ás correspondentes ao exercicio orzamentario 2014.
Beneficiarios: poderán acollerse a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas, que teñan unha actividade económica, sexan titulares das instalacións obxecto de axuda, e sobre as cales recaiga a carga financeira dos investimentos e gastos que se consideren subvencionables. As corporacións locais non poderán ser beneficiarias destas axudas.
Prazo de solicitude: ata o 27 de xaneiro.

martes, 24 de diciembre de 2013

AXUDAS PARA A CREACIÓN E A MELLORA DE MICROEMPRESAS DE APROVEITAMENTOS FORESTAIS

CONSELLRÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR


Obxecto: establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións que regulan as axudas para a creación e mellora de microempresas de aproveitamentos forestais e proceder a súa convocatoria para o 2014.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 24 de xaneiro.

AXUDAS A AGRUPACIÓNS DE PRODUTORES PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN E PROMOCIÓN DE PRODUTOS AGROALIMENTARIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR


Obxecto: establecer as bases reguladoras das axudas que, en réxime de concorrencia competitivs, vai conceder a Consellería do Medio Rural e do Mar para a actuacións de información a promoción dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada.
Beneficiarios: as agrupacións de produtores que participen nalgún programa de calidade diferenciada de alimentos que se atopen nalgún dos casos recollidos no artigo 2.2 desta e que se refiran a produtos expresamente recollidos no PDR 2007/2013 de Galicia para a medida 133.
Prazo de Presentación: o que se establezca na convocatoria anual, correspondente.

lunes, 23 de diciembre de 2013

AXUDAS A INQUILINOS DO PROGRAMA ALUGA 2014

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO


Obxecto:O obxecto desta resolución é proceder á convocatoria no exercicio 2014, en réxime de concorrencia non competitiva, da axuda ás persoas inquilinas para o financiamento parcial da renda prevista no Decreto 84/2010, do 27 de maio.
Beneficiarias: Serán beneficiarias da axuda ás persoas inquilinas as unidades familiares ou de convivencia que reúnan os requisitos e condicións sinalados no artigo 43.2 do Decreto 84/2010, do 27 de maio.
Prazo de presentación: as solicitudes de axuda ás persoas inquilinas deberán presentarse antes do día 10 do mes de data de efectos do contrato de arrendamento formalizado ao abeiro do Programa Aluga.
No caso de prórroga do contrato de arrendamento, a solicitude deberá presentarse antes do día 15 do segundo mes anterior ao de vencemento da vixencia do periodo inicial ou da correspondente prórroga do contrato de arrendamento.

CORRECCIÓN DE ERROS DE AXUDAS DO IGAPE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICACORRECCIÓN de erros. Resolución do 5 de decembro de 2013 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (Galicia Inviste).


CORRECCIÓN de erros. Resolución do 5 de decembro de 2013 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (Galicia Emprende).
   

viernes, 13 de diciembre de 2013

AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 


Obxecto: Estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de incrementar, manter e dinamizar a actividade económica na comunidade autónoma, favorecer o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e lograr o incremento do emprego a través do desenvolvemento e mellora da competitividade das empresas existentes, así como a creación e a posta en marcha de novas iniciativas empresariais.
Liñas de axudas:
-Liña de axuda ao investimento para a creación dun novo establecemento, ampliación, diversificación da produción ou cambio no proceso produtivo, dirixida a proxectos ou actividades dos sectores da industria, turismo e transporte e servizos de apoio industrial.
-Liña de axuda para proxectos de servizos avanzados intensivos en emprego, dirixida a actividades terciarias destinadas ao consumo por terceiros ou unidades produtivas da mesma empresa ou grupo empresarial e que deberán caracterizarse polos altos requerimentos de capital humán e tecnolóxico.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o 14 de decembro ata o 30 de abril de 2014, ou no momento de esgotamento do crédito orzamentario que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

AXUDAS A PROXECTOS DE CREACIÓN DE PEMES OU REALIZACION DE INVESTIMENTOS (GALICIA EMPRENDE)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


Serán subvencionables os proxectos de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas ou de realización  de investimentos en pequenas e medianas empresas novas, promovidas por novos emprendedores para a ampliación do seu novo establecemento, que cumpran os requisitos establecidos nestas bases reguladoras, entre eles:
a) Non teñan comezado antes da presentación da solicitude de axuda
b) Presenten un custo subvencionable superior a 35.000 € e non superior a 500.000 €, que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión, se o custo subvencionable resultase superior a 500.000 €, o Igape reducirá a base subvencionable a esa cantidade.
c) Os gastos e/ou investimentos subvencionables terán que estar localizadas no centro de traballo da empresa en Galicia.
Prazo de presentación de solicitudes:
Desde o 2 de xaneiro ata o 30 de abril de 2014, ou no momento do esgotamento do crédito orzamentario, que sairá publicado no Diario Oficial de Galicia


miércoles, 11 de diciembre de 2013

BOLSAS DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN MARIÑA

CORRECION ERROS.- AXUDAS ÁS AGRUPACIÓNS EMPRESARIAIS INNOVADORAS

AMPLIACIÓN ORZAMENTARIA DE AXUDAS DA CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR

AMPLIACIONS ORZAMENTARIAS DE AXUDAS DA CONSELLERIA DE MEDIO RURAL E DO MAR

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MARAXUDAS DE APOIO ÁS INICIATIVAS ABERTAS DE DIFUSIÓN

AXUDAS PARA PROXECTOS DE EQUIPAMENTO TECNOLÓXICO DAS PEMES NO SECTOR SERVIZOS

viernes, 29 de noviembre de 2013

AXUDAS PLAN PRIMEX

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


Obxecto: facilitar a internacionalización da empresa galega non exportadora ou con escasa internacionalización e apoiar empresas internacionalizadas para que non só non perdan a presenza non mercados exteriores senón que a incrementes, poñendo ao seu alcance axudas financeiras que apoien a súa presenza exterior, e ampliando o número de países receptores das exportacions galegas e a diversificación dos sectores exportadores.
Prazo de solicitudes: O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 2 de xaneiro de 2014 e rematará o 3 de marzo de 2014.

AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE XESTORES IGAPEX DE INTERNACIONALIZACIÓN

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 


Obxecto: Facilitarlles ás empresas galegas a prospección e acceso a novos mercados poñendo ao seu alcance axudas para a contratación de profesionais especialistas en internacionalización empresarial conseguindo ao mesmo tempo , a formación de especialistas en comercio exterior e a súa incorporación ao mercado laboral.
Prazo de solicitude: Desde o 2 de xaneiro de 2014 ata o 3 de febreiro de 2013.

SUBVENCIÓN FINANCIAMENTO DE FORMACIÓN ASOCIADA ÓS CONTRATOS DE FORMACIÓN E APRENDIZAXE

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR


Obxecto: Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública das subvencións para o financiamento da formación asociada aos contratos de formación e aprendizaxe regulados polo Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato de formación e aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual, que exceda o 25% da xornada laboral.
Prazo de solicitude: ata o 29 de decembro de 2013.

MODIFICACIÓN.- PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DE PERSOAS TRABALLADORAS

jueves, 28 de noviembre de 2013

BASES PREMIO OTERO PEDRAYO 2013

BASES PREMIO OTERO PEDRAYO 2013

 Convocatoria 
 1.1. Convócase o Premio “Otero Pedrayo 2013”, dotado con dezaseis mil euros (16.000,00 €), segundo as disposicións do regulamento correspondente. 

1.2. Esta convocatoria corresponde ao ano 2013, de acordo co disposto no regulamento, no que se establece o seu ámbito autonómico e o seu carácter anual; convócaa cada ano unha das deputacións provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, por esta mesma orde. 

1.3. Atendendo ás razóns expostas, a convocatoria e a concesión do premio, na edición de 2013, atribúeselle á Deputación de Pontevedra, que consignará na aplicación 13/330.334.461.00 do seu orzamento de gastos o importe do premio (16.000,00 €) mais os gastos correspondentes á súa organización, e no de ingresos, as sumas que deberán achegar cada unha das demais deputacións de Galicia, cotitulares do premio, cunha contía de 2.000,00 €, e a Xunta de Galicia, con 8.000,00 €. 

 Obxecto do premio 
 - Perpetuar e honrar a memoria da persoa egrexia no campo das letras e do coñecemento 
- Premiar un labor que constituía unha contribución eminente á cultura galega 
- Promover os valores propios de Galicia e as obras que leven ao esclarecemento e á mellora da súa cidadanía e institucións 

MODIFICACIÓN.- PROGRAMA EMEGA 2013

martes, 26 de noviembre de 2013

3 BOLSAS FORMATIVAS MUSEO PROVINCIAL LUGO


OBXECTO E FINALIDADE. 
 Por medio destas bases establécense os criterios reguladores para proceder á convocatoria de tres bolsas 
formativas para colaborar na Rede Museística Provincial de Lugo (RMP) para 2013-2014: 
• “Educador/a de Museos” ao fin de apoiar o deseño, posta en marcha e mailo seguimento do programa de actividades culturais e didácticas da Rede Museística Provincial de Lugo para 2013-2014. 
• “Arquivos/ Biblioteca”, ao fin de colaborar nas tarefas do Departamento de Arquivos e Biblioteca da Rede Museística Provincial con especial incidencia no inventariado e catalogación e informatización dos fondos. 
• Unha bolsa de “Investigación Ceramolóxica” dos materiais castrexos existentes na 
provincia de Lugo.- ao fin de coñecer e investigar unha parte do noso pasado tan importante para o noso país como a época castrexa.
 REQUISITOS XERAIS. 
 a) Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea. 
b) Estar en posesión da titulación académica requirida. 
c) Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de iniciación e no de perfeccionamento (celga 4) 
d) Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda no momento da notificación 
e) Non ter sido separado/a do servizo de ningunha administración ou institución como consecuencia de expediente disciplinario. 
f) As demais establecidas no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións, e aplicables no presente caso. 
 PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES E PRAZO. 
 As solicitudes, xunto coa documentación adicional requirida, presentarase conforme o modelo oficial que figura nos anexos (I,II para Educador/a de Museos. III,IV para Arquivos e Biblioteca. V,VI para Investigación Ceramolóxica. Anexo VII) respectivamente, debendo dirixila ao Presidente da Deputación de Lugo e presentándoa no Rexistro Xeral da Excma. Deputación Provincial de Lugo ou ben a través dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico e Procedemento Administrativo Común, no prazo de DEZ DÍAZ naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación 
destas bases no Boletín Oficial da Provincia. Igualmente se inserirán no taboleiro de anuncios da Deputación Provincial. 
O modelo de solicitude estará a dispor dos interesados na Área de Cultura, Turismo, Ensino, Normalización Lingüística e Patrimonio Histórico, e tamén na páxina web da Deputación de Lugo (Servizo de Cultura ) e no Museo Provincial de Lugo 

viernes, 15 de noviembre de 2013

CONVOCATORIA PROBAS CUALIFICACIÓN INICIAL CONDUTOR PROFESIONAL DE DETERMINADOS VEHÍCULOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 


Polo exposto e con sometemento ás bases previstas na Orde do 19 de novembro de 2009, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, pola que se establecen as bases e as regras de desenvolvemento das probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional  de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada que terán lugar na Comunidade Autónoma de Galicia, convócanse, por medio desta resolución, as probas que se van realizar no ano 2014.
Realizaranse nove convocatorias para as categorias: D1, D1+E, D, D+E, C1, C1+E, C, C+E.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

MODIFICACIÓN.- SUBVENCIÓN PARA CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN NOS CENTROS TECNOLÓXICOS CONSOLIDADOS

MODIFICACION.- SUBVENCIÓN PARA CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN NOS CENTROS TECNOLÓXICOS NON CONSOLIDADOS

martes, 12 de noviembre de 2013

CONVOCATORIA PROCEDEMENTO DE RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR


Obxecto e ámbito de aplicación: Esta resolución ten por obxecto convocar, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación nas unidades de competencia das cualificacións profesionais de:
- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 500 prazas
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 500 prazas
- Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 100 prazas
- Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 300 prazas
- Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 300 prazas
- Información Xuvenil (SSC567_3): 100 prazas.

viernes, 18 de octubre de 2013

SUBVENCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E UNIDADES DE APOIO EN ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO

MODIFICACIÓN.- PAGAMENTOS DIRECTOS Á AGRICULTURA E Á GANDARÍA E DAS AXUDAS AO DESENVOLVEMENTO RURAL PARA A UTILIZACIÓN SUSTENTABLE DAS TERRAS AGRÍCOLAS

MODIFICACIÓN.-PROGRAMAS FOMENTO DO EMPREGO EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL E DE PROMOCIÓN DO COOPERATIVISMO

miércoles, 16 de octubre de 2013

SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DA PROPIEDADE INDUSTRIAL

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN


Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación para o fomento da propiedade industrial (código de rocedemento N525A), que se inclúen como anexo I.
Prazo de Solicitude: Ata o 15 de novembro de 2013.

AXUDAS A FORMACIÓN POSDOUTORAL DO PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN

lunes, 14 de octubre de 2013

BOLSAS PARA A FORMACIÓN PRÁCTICA NO PARLAMENTO DE GALICIA.

PARLAMENTO DE GALICIA


Convocatoria para a concesión das seguinte bolsas:
a) 4 bolsas de formación en arquivo,biblioteca e documentación.
b) 1 bolsa de formación en comunicación institucional.
c) 1 bolsa de formación en publicacións.
d) 2 bolsas de formaciín en informática. 

As bases están dispoñibles no BOPG nº172, fascículo 2, dp 4 de outubre de 2013 e na páxina web do Parlamento de Galicia.
As solicitudes poderán presentarse no prazo de 20 días naturais, desde o 15 de outubro.

CORRECCION DE ERROS.- AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS FORMATIVAS E DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA

lunes, 7 de octubre de 2013

CORRECCIÓN DE ERROS.- PROGRAMA DE BONOS DE INNOVACIÓN

SUBVENCIÓNS PARA O FINANCIAMENTO DE PLANS DE FORMACIÓN DIRIXIDOS PRIORITARIAMENTE A PERSOAS TRABALLADORAS OCUPADAS

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR


Obxecto
Esta orde ten por obxecto a aprobación da convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico.
Finalidade e principios que rexen a concesión das subvencións
1. As subvencións que se concedan ao amparo desta convocatoria terán como finalidade financiar os plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, que ofrezan unha formación axustada ás necesidades do mercado de traballo que atenda aos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas e as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal dos traballadores.
2. A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia competitiva nos termos establecidos no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, respectando os principios de obxectividade, igualdade, transparencia e publicidade.

viernes, 4 de octubre de 2013

AXUDAS Á OBTENCIÓN DE MASTERS UNIVERSITARIOS

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA


Obxecto da convocatoria
Esta orde ten como obxecto convocar axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para financiar os gastos derivados da matrícula dun máster universitario oficial, ofertado polas universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, no curso 2013/14. Para os efectos desta convocatoria, os másteres do Sistema universitario de Galicia a que poden concorrer os solicitantes serán os que figuran no anexo II desta orde de convocatoria
Natureza e contía da axuda
1. A contía da axuda consistirá no pagamento do importe total da matrícula do máster universitario que realice o beneficiario no curso 2013/14.
2. O importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos, ou recursos, supere o custo da actividade subvencionada, de conformidade co artigo 17, punto 3, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Solicitantes
Poderán solicitar esta axuda os titulados que se atopen en situación laboral de desemprego e estean inscritos como demandantes de emprego, matriculados/as no curso 2013/14 nas universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo en estudos universitarios conducentes á obtención dun título oficial de máster universitario dos relacionados no anexo II.
Prazo de solicitude: ata o 4 de novembro de 2013 

martes, 1 de octubre de 2013

135 BOLSAS FORMATIVAS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE MELLORA DE PEMES

INSTITUTO GALEGO PROMOCIÓN ECONÓMICA


Obxecto: a concesión de 135 de bolsas para a realización de prácticas formativas incardinadas en programas de mellora nas pemes galegas, segundo o plan formativo do anexo III destas bases, coa finalidade de formar a titulados universitarios en diversas áreas relacionadas coa profesionalización e desenvolvemento estratéxico da empresa. Entre outros:
• Optimización financeira/mellora do circulante.
• Profesionalización da produción.
• Relanzamento comercial.
• Xestión por procesos.
• Imaxe e comunicación empresarial.
• Construción dun proxecto de futuro e plan de mellora empresarial.
• Desenvolvemento de plans de acción.
• Identificación e desenvolvemento de redes de cooperación e socios.
• Innovación na empresa.
• Desenvolvemento do capital humano.
• Execución de vixilancia tecnolóxica/intelixencia competitiva.
Os titulados incorporaranse, en primeiro lugar, a un itinerario formativo especificamente deseñado para a participación no programa, e, a continuación, realizarán prácticas formativas baixo a tutela de axentes colaboradores do Igape en proxectos de mellora a implantar en pequenas e medianas empresas, período en que recibirán formación e titorización directamente por parte do axente colaborador.
Requisitos dos solicitantes: Poderán presentar solicitude para acollerse a estas bolsas aqueles titulados que cumpran os seguintes requisitos:
1.- O cumprimento dalgunha das seguintes condicións:
– Ter veciñanza administrativa en Galicia cunha antigüidade superior a 24 meses.
– Ser natural de Galicia.
– Ser fillo ou descendente en liña directa ata o terceiro grao, de emigrantes galegos no exterior.
2.- Cumprir os requisitos do artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, para ser considerado beneficiario de subvencións.
3.- Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións universitarias na data en que finaliza o prazo de presentación de solicitudes: Física, Enxeñaría, Matemáticas, Química, Ciencias Económicas e Empresariais, Administración e Dirección de Empresas, Ciencias Empresariais, Economía e Dereito. A titulación deberá terse obtido con posterioridade á data indicada na resolución de convocatoria.
Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros privados españois deberán estar homologados polo Ministerio de Educación español na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.
Prazo de solicitude: ata o 1 de novembro de 2013.

AXUDAS PARA O FOMENTOS DE PLANTACIÓNS DE CASTIÑEIRO PARA FROITO

CONSELLERIA DO MEDIO RURAL E DO MAR


Obxecto:  Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para fomentar a creación e regulación de espazos con elevado interese socioeconómico para a diversificación de producións mediante la plantación de castiñeiro para froito e proceder á súa convocatoria para o ano 2013 en réxime de concorrencia competitiva.
Tipos de superficies obxecto de axuda
1. Poderá ser obxecto de axuda todo tipo de terreos que estean identificados no Sistema de Identificación Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC) agás camiños.
2. En todo caso, será de aplicación o disposto no capítulo II da Orde do 24 de xaneiro de 2005 (DOG nº 19, do 28 de xaneiro), da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, que establece o sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas en Galicia.
3. Non se poderán realizar solicitudes de axuda sobre hábitats prioritarios.
Beneficiarios
1. Poderán ser beneficiarios das axudas previstas nesta orde as sociedades de fomento forestal, os propietarios particulares de xeito individual, as sociedades ou agrupacións de propietarios particulares legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os pro indivisos, os de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas ou as comunidades de montes veciñais en man común.
2. Os beneficiarios serán persoas físicas ou xurídicas que sexan propietarios ou titulares dos terreos obxecto de axuda. Non se admite a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro.
3. Os beneficiarios deben cumprir os requisitos establecidos nos artigos 10.2º e 10.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. As CMVMC deberán estar legalmente constituídas e regulamentariamente inscritas no Rexistro provincial de montes veciñais en man común, de acordo co disposto no artigo 57 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, para poder acceder a estas subvencións e cumprir co disposto no artigo 125 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
Intensidade da axuda
A intensidade de axuda para estas actuacións será como máximo do 60% en zonas desfavorecidas (ver anexo IV) e do 50 % noutras zonas, calculándose a axuda sobre o custo real subvencionable do investimento determinado, IVE excluído no correspondente proxecto técnico.
Prazo de solicitude: ata o 1 de novembro.

lunes, 23 de septiembre de 2013

PROGRAMA BONOS DE INNOVACIÓN

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN


Convocatoria e bases reguladoras 
1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases do Programa bonos de innovación (incluídas nos anexos I e II), polas que se rexerá a concesión de incentivos en forma de bonos ás pemes galegas para a preparación de propostas a convocatorias nacionais e internacionais de I+D+i a través da contratación de axentes intermedios homologados para o dito servizo.
Segundo o ámbito de aplicación, diferenciaranse dous tipos de incentivos ou bonos:
– Bonos nacionais: para a preparación de propostas a convocatorias nacionais de proxectos de I+D+i en cooperación a través da contratación de axentes intermedios homologados pola Axencia Galega de Innovación para a prestación deste servizo. Para que estas propostas poidan ser apoiadas deberán ser seleccionadas para o seu financiamento polo organismo nacional a que se presentaron e non contar a dita convocatoria nacional co cofinanciamento autonómico.
– Bonos internacionais: para a preparación de propostas a convocatorias internacionais de I+D+i a través da contratación de axentes intermedios homologados pola Axencia Galega de Innovación para a prestación deste servizo. Neste caso, as propostas deberán obter unha boa valoración do organismo internacional a que se presentaron. Isto comprobarase a través da superación dos limiares de valoración establecidos na propia convocatoria internacional.
Atendendo a unha valoración do servizo prestado polo axente intermedio en función da súa dedicación, as contías dos bonos, fixadas na táboa I do anexo II, dependerán do tipo de proxecto que se preparou, do papel desenvolvido pola peme dentro do consorcio e do resultado obtido no programa de financiamento a que se presentou a proposta.
2. Así mesmo, por medio desta orde:
– Defínese o procedemento polo que as entidades interesadas poderán solicitar a súa 
homologación como axentes intermedios do Programa bonos de innovación (código de 
procedemento IN851A) para cada un dos tipos de ámbitos previstos, nacional e internacional, e ábrese o prazo para solicitar a súa homologación e adhesión ao Programa, sempre 
que se cumpran os requisitos establecidos no anexo I.
– Convócanse as devanditas axudas con carácter plurianual e aberto ata o esgotamento dos fondos asignados ao Programa para a preparación de proxectos que se inicien con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2013.
O procedemento de concesión destas axudas (código de procedemento IN851B) tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva e quedará suxeito ao réxime de axudas de minimis. Estas axudas poderán ser susceptibles de ser cofinanciadas con fondos procedentes do fondo nacional Euroingenio.

CONVOCATORIA NOVE EMPREGOS DE PEÓNS DE REPARACIÓN DE VÍAS PROVINCIAIS.

DEPUTACION DE LUGO


CONVOCATORIA. 
As presentes bases teñen por obxecto establecer o procedemento de selección á empregos temporais da 
Deputación Provincial de Lugo para o acceso: 
1.1.- Á condición de funcionario interino nos supostos previstos no artigo 10 da Lei 7/2007, de 12 de abril 
do Estatuto Básico do Empregado Público. 
1.2.- Á condición de contratado laboral temporal, nos supostos previstos no artigo 11 do EBEP, mediante contrato de interinidade ou calquera outra modalidade contractual diferente á sinalada anteriormente, de acordo coa lexislación laboral. 
As prazas/postos/empregos que se convocan así como as funcións a desempeñar se sinalan no Anexo I das 
presentes Bases. 
O persoal seleccionado prestará servizos nas unidades que se indiquen no Anexo I das presentes bases, sen 
prexuízo de que por necesidades motivadas do servizo poidan prestalos en unidades diferentes da Deputación Provincial, conforme ás normas contidas no Regulamento de Acceso, Promoción e Provisión de Postos de Traballo da Deputación (BOP, 30-09-2006). 
A convocatoria e as bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de anuncios da Entidade e na súa páxina web (www.deputacionlugo.org.)

BOLSA FORMATIVA NA ÁREA DE CULTURA E TURISMO

DEPUTACIÓN DE LUGOPor medio destas bases establécense os criterios reguladores para proceder á convocatoria dunha bolsa formativa para colaborar no programa formativo de Cultura e Patrimonio para o ano 2013 – 2014. 
Nas presentes bases e tamén nos anexos (I, II e III) detállanse os requisitos xerais e específicos que deben reunir as persoas solicitantes. O bolseiro/a realizará a súa actividade no Servizo de Cultura da Deputación de Lugo, sendo os seus obxectivos participar no programa de recuperación do Patrimonio material lucense durante a duración temporal da bolsa. 
A bolsa - reguladas nestas bases - concederase en réxime de concorrencia competitiva e baixo os principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia. 
Con esta bolsa formativa, o Servizo de Cultura da Deputación de Lugo pretende non só impulsar o coñecemento e maila conservación do Patrimonio Cultural lucense, senón que tamén - e unha vez máis – fomentar a formación dos profesionais universitarios.
Prazo de solicitude: 10 dias naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación no BOP.

martes, 17 de septiembre de 2013

SUBVENCIÓNS ÁS INDUSTRIAS CULTURAIS 2013

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS


Obxecto
1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e dos obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas pola Agadic para contribuír á promoción das industrias culturais, dentro do marco das competencias deste organismo, e proceder á súa convocatoria para este ano 2013.
2. As axudas deberán cumprir as condicións de exención e os límites do artigo 2, números 2 ao 5 do Regulamento (CE) nº 1998/2006. A contía total das axudas de minimis concedidas a unha empresa non poderá exceder dos 200.000 euros nun período de tres exercicios fiscais. Este limiar aplicarase independentemente da forma da axuda ou do obxectivo perseguido. As axudas de minimis non se acumularán con ninguna axuda estatal correspondente aos mesmos gastos subvencionables se esta acumulación dá lugar a unha intensidade de axuda superior á establecida para as circunstancias concretas de cada caso pola normativa comunitaria.
Beneficiarios
1. Dentro dos límites orzamentarios e de acordo coas condicións e cos criterios que se establecen nestas bases, poderán acceder a estas axudas as persoas físicas e xurídicas, así como as sociedades civís e comunidades de bens -ou calquera outra agrupación de persoas sen personalidade xurídica propia-, así como as unións temporais de empresas, que cumpran os requisitos específicos que se sinalan nesta resolución para cada modalidade de subvención, así como os requisitos referidos no artigo 10 da Lei de subvencións de Galicia.
O prazo para a presentación das solicitudes
Sen prexuízo das especificidades propias previstas para a modalidade C- será O 17 de outubro de 2013

AXUDAS A 1ª FORESTACION EN TERRAS NON AGRICOLAS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MARObxecto das axudas e ámbito de aplicación
1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para fomentar a primeira forestación de terras non agrícolas e proceder a súa convocatoria para o ano 2013 en réxime de concorrencia competitiva, a través de dúas liñas de axuda.
2. O disposto nesta orde será de aplicación para todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, con exclusión:
a) Dos bosques ou outras superficies forestais que sexan propiedade da Administración central ou autonómica.
b) Dos bosques e outras superficies forestais propiedade da Coroa.
c) Dos bosques que pertenzan a empresas públicas.
d) Dos bosques propiedade de persoas xurídicas, cando polo menos o 50 % do seu capital pertenza a algunha das institucións anteriormente citadas.
Liñas de axuda
1. As liñas de axuda obxecto de subvención son as seguintes:
a) Liña I: primeira forestación de terras non agrícolas con especies do anexo 1. Unicamente inclúese a subvención de especies do anexo 2 ás superficies que, conforme coas letras c, d, e e g do anexo 2 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, quedan reducidas exclusivamente a frondosas caducifolias.
b) Liña II: primeira forestación de terras non agrícolas con castiñeiro para froito no ámbito xeográfico (anexo VIII) de produción da indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia, que comprende a área do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia que se atopa delimitada ao oeste pola Dorsal Galega e pola Serra do Xistral cara ao norte, concretamente:
1º. Provincia da Coruña: a comarca da Terra de Melide, e os concellos de Arzúa e Boimorto (comarca de Arzúa).
2º. O conxunto da provincia de Lugo, con excepción dos concellos do Vicedo, Viveiro, Xove e Cervo (comarca da Mariña Occidental), Burela e Foz (comarca da Mariña Central) e Barreiros e Ribadeo (comarca da Mariña Oriental).
3º. A totalidade dos concellos da provincia de Ourense.
4º. Provincia de Pontevedra: as comarcas do Deza e de Tabeirós-Terra de Montes, os concellos de Cotobade, A Lama e Campo Lameiro (comarca de Pontevedra) e o concello de Cuntis (comarca de Caldas).
A demarcación da dita área de produción responde a unhas condicións pluviométricas, térmicas, ombrotérmicas, hipsométricas e de solos óptimas para o cultivo de castaña de calidade.
2. Un mesmo solicitante poderá solicitar axuda en ambas liñas.
Beneficiarios
1. Poderán ser beneficiarios das axudas previstas nesta orde as sociedades de fomento forestal, os propietarios particulares de forma individual, as sociedades ou agrupacións de propietarios particulares legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os pro indivisos, os de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas ou as comunidades de montes veciñais en man común.
Prazo de solicitude: ata o 17 de outubro de 2013.

PROXECTO TIC LUGO II

 DEPUTACION DE LUGO


OBXECTO DA CONVOCATORIA
A presente convocatoria ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá o proceso de selección de 20 persoas beneficiarias do proxecto TIC LUGO II de axudas para estancias no estranxeiro coa finalidade formativa-profesional, a través da realización de prácticas en empresas de Italia, Portugal e Reino Unido, no 
do Programa de Aprendizaxe Permanente - Proxecto de Mobilidade Leonardo da Vinci.
PARTICIPANTES 
O número total de participantes é de 20. 

PROXECTO LUGOJOB II

DEPUTACION DE LUGO

BASES PARA A SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DO PROXECTO LUGOJOB II PERTENCENTE Ó PROGRAMA DE BECAS EUROPEAS LEONARDO DA VINCI

 OBXECTO DA CONVOCATORIA
A presente convocatoria ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá o proceso de selección de 50 beneficiarios/as do proxecto “LugoJob II”, de axudas para estancias no estranxeiro coa finalidade formativa-profesional, a través da realización de prácticas en empresas de Alemaña, Austria, Italia, Portugal, República Checa, Reino Unido e Irlanda, no marco do Programa de Aprendizaxe Permanente Leonardo da Vinci. 
As devanditas estancias teñen como fin prioritario conseguir a especialización profesional dos beneficiarios aumentando as súas posibilidades de inserción no mercado laboral, permitíndolles adquirir novas habilidades e aptitudes profesionais. 
PARTICIPANTES 
O número total de participantes estará distribuido segundo o sector educativo de procedencia do seguinte xeito:

NUMERO DE PARTICIPANTES
SECTOR EDUCATIVO
10
Agricultura, silvicultura e pesca
10
Protección medioambiental
10
Viaxes, turismo e ocio
10
Informática
10
Ciencias da vida
50
Número total de participantes