jueves, 26 de octubre de 2023

DATAS REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, CELGA 2,3 E 4

 CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, que foron convocadas mediante a Resolución do 4 de agosto de 2023 (código de procedemento PL500C).

RESOLVO
Fixar as seguintes datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega (Celga), convocadas mediante a Resolución do 4 de agosto de 2023:

– Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:
18 de novembro de 2023, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F e G.
19 de novembro de 2023, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T e U.

– Celga 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:
25 de novembro de 2023, para todas as persoas admitidas.

– Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:
26 de novembro de 2023, para todas as persoas admitidas.

Os centros de realización das probas serán:
– En Santiago de Compostela: o IES Antonio Fraguas Fraguas.
– En Ponferrada: a Escola Oficial de Idiomas desta localidade.

As probas comezarán ás 9.00 horas, de modo que as persoas admitidas deberán presentarse no centro que lles corresponda con antelación suficiente. Na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias) tamén se poderá consultar esta información, así como as listaxes definitivas de persoas admitidas para cada nivel e localidade. Así mesmo, na web publicaranse, na semana das probas correspondentes, a porta de acceso ao centro e a aula asignada a cada persoa para a realización da proba escrita. No caso daquelas persoas ás cales, atendendo a causas xustificadas, se lles concedese algún tipo de adaptación ou apoio, a Secretaría Xeral de Política Lingüística comunicaralles directamente o día, a porta de acceso e a aula que se lles asigne.

Respecto da proba oral de cada nivel Celga, lémbrase que esta se realizará o mesmo día que a proba escrita, con posterioridade a esta. A hora concreta en que cada persoa deberá estar presente para realizar a dita proba oral publicarase no centro correspondente, así como na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, unha vez rematada a proba escrita.

miércoles, 25 de octubre de 2023

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO DE SUBVENCIÓNS PARA A CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSAS E AXUDAS PARA PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS QUE PARTICIPEN EN ACCIÓNS FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO EXERCICIOS 2022-23

 CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

ORDE do 17 de outubro de 2023 pola que se publica a ampliación de crédito da Orde do 24 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2022 e 2023 (código de procedemento TR301V).

BOLSAS PARA A FORMACIÓN PRÁCTICA NO VALEDOR DO POBO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA

 VALEDOR DO POBO

RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2023 pola que se convocan dúas bolsas destinadas a persoas con discapacidade psíquica para a formación práctica neste organismo.

Obxecto
As bolsas terán por obxecto a formación práctica no Valedor do Pobo de persoas con discapacidade psíquica, vinculada cos seus estudos, como medida para favorecer a súa inclusión.

Requisitos
Poderán ser beneficiarias destas bolsas as persoas que acrediten reunir todos os seguintes requisitos:
• Nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea ou daqueles Estados aos cales, en virtude de tratados internacionais, lles sexa aplicable a libre circulación de persoas.
• Ser persoas con discapacidade psíquica (por mor de enfermidade mental) nun grao igual ou superior ao 33 %.
• Non ter bolsa ou práctica remunerada dalgunha Administración pública no último ano.
• Ser maior de 18 anos.
• Ter un coñecemento do galego como idioma propio de Galicia cun nivel Celga 4 ou equivalente.
As persoas en que concorran discapacidade intelectual e psíquica só se poderán presentar a unha das convocatorias do ciclo de dous anos en que se fagan ambas, é dicir, dentro dos dous anos en que se dean de forma sucesiva ambas as convocatorias, poderán presentarse á de discapacidade psíquica ou á de discapacidade intelectual, pero non ás dúas.

Asignacións
As persoas beneficiarias da bolsa disporán de:
a) Unha asignación de 15.600 euros brutos anuais, que se percibirán logo de finalizado cada mes do prazo da súa duración, a razón de 1.300 € mensuais, suxeitos á retención que legalmente proceda.
b) Protección social mediante a alta no réxime xeral da Seguridade Social, segundo a normativa vixente e dentro dos requisitos e condicións propios deste tipo de bolsas.
c) Un seguro que inclúa como garantías o falecemento e a invalidez permanente por accidente, que cubra o período de duración da bolsa, cun importe máximo de 300 euros.

Duración
As bolsas terán a duración dun ano, desenvolveranse de forma simultánea e non poderán ser prorrogadas.
Ao finalizar, entregarase un certificado acreditativo.

Convocatoria e solicitudes
1. Convocatoria.
A convocatoria publicarase no Diario Oficial de Galicia e na web do Valedor do Pobo.
2. Presentación das solicitudes.
As solicitudes e a documentación adxunta presentaranse no Rexistro do Valedor do Pobo (rúa do Hórreo, nº 65, Santiago de Compostela, A Coruña) ou por calquera outro medio admitido en dereito.
3. Solicitudes e documentación.
As persoas interesadas deberán achegar o seguinte:
• Escrito de solicitude dirixido á valedora do pobo, cuberto e asinado, conforme o modelo do anexo I.
• Copia do DNI ou equivalente.
• Certificado do recoñecemento, grao e tipoloxía da discapacidade.
• Certificado do Celga 4 ou equivalente expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.
• Relación de méritos e circunstancias que o/a solicitante somete a valoración consonte estas bases, presentados de acordo co anexo II da convocatoria. Só se valorarán os méritos e ás circunstancias que figuren nese anexo.
4. Prazo de presentación.
O prazo de presentación será de quince (15) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
5. Requirimento de documentación adicional.
A Comisión de Selección poderá requirir a documentación adicional que considere precisa para realizar a súa función. Deberá entregarse de tal forma que permita verificar a súa autenticidade.
6. Posibilidade de retirada posterior da documentación.
A documentación das persoas non seleccionadas poderá ser devolta por petición da persoa interesada ou de quen sexa debidamente autorizado, unha vez transcorridos dous meses desde a data en que se faga pública a adxudicación.

lunes, 23 de octubre de 2023

AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGA 2023

 INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2023 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas e Galicia Exporta Organismos Intermedios), e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG622B).

Obxecto
As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e o seu obxecto é incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais. Así mesmo, preténdese incentivar a posta en marcha de plans de internacionalización mediante a realización de accións de promoción no exterior de modo conxunto favorecendo a cooperación empresarial e o aproveitamento de sinerxías entre varias empresas.
Establécense dúas liñas de axudas, que son incompatibles entre si:
Galicia Exporta Empresas, dirixida ás pemes galegas.
Galicia Exporta Organismos Intermedios, dirixida a organismos intermedios empresariais de Galicia.

Persoas beneficiarias
1. Poderán ser persoas beneficiarias da liña Galicia Exporta empresas as empresas, incluídos os autónomos, que cumpran os seguintes requisitos:
a) Que cumpran coa definición de peme segundo o anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (Regulamento xeral de exención por categorías).
b) Que teñan algún centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de Galicia, e que conten no devandito centro con polo menos un traballador por conta allea, na data de publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG) destas bases de axudas. Este último requisito non é aplicable ás empresas constituídas con menos de 42 meses de antigüidade na data de publicación das bases de axudas.
c) Que estean dadas de alta en programas avanzados do Igape de apoio á internacionalización con informe positivo emitido a partir do 1 de xaneiro de 2013. A solicitude de alta en programas avanzados do Igape de apoio á internacionalización deberá facerse antes do final do prazo de presentación de solicitudes de axuda, a través do procedemento do Igape IG192.
d) Que estean ao día nas súas obrigas coa Facenda Pública estatal, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.
2. Poderán ser beneficiarias da liña Galicia Exporta Organismos Intermedios:
a) Os organismos intermedios empresariais de Galicia. Este concepto inclúe as asociacións empresariais, confederacións empresariais (domiciliadas en Galicia), os consellos reguladores de denominacións de orixe protexidas, de indicacións xeográficas protexidas e de agricultura ecolóxica, clústeres empresariais (con personalidade xurídica propia, sen ánimo de lucro e domiciliados en Galicia), que representen un colectivo de empresas galegas, así coma os centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica domiciliados en Galicia e que estean inscritos con anterioridade ao 31.12.2016 no rexistro establecido para o efecto polo Ministerio de Ciencia e Innovación (Real decreto 2093/2008, do 19 de decembro, polo que se regulan os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal e se crea o rexistro de tales centros, BOE núm. 20, do 23 de xaneiro de 2009).
Enténdese por clúster empresarial para os efectos destas bases, as agrupacións empresariais innovadoras que colaboren e desenvolvan plans de internacionalización en cooperación no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e que teñan creada unha entidade con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro, que xestione a agrupación clúster.
b) Consideraranse así mesmo beneficiarias as empresas, que cumpran a definición de peme segundo o anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión e que teñan algún centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de Galicia, que participen directamente nas accións subvencionadas e ás que se lles imputará a axuda en minimis que lles corresponda segundo o gasto subvencionado. Cada peme participante deberá declarar o cumprimento dos requisitos de peme e as axudas de minimis solicitadas e/ou concedidas nos últimos tres exercicios fiscais.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia e será dun mes contado desde as 8.00 horas do día de inicio do prazo e ata as 14.00 horas do día en que se cumpra o devandito prazo dun mes, agás que antes desa data se produza o suposto de esgotamento do crédito.

MODIFICACIÓN.- SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE VOLUNTARIADO INTERXERACIONAL NO MEDIO RURAL 2023

 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

ORDE do 13 de outubro de 2023 pola que se modifica a Orde do 10 de xullo de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto de talento interxeracional, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2023 (código de procedemento BS508E).

DATAS, LUGAR E HORARIOS DOS EXERCICIOS PARA AS PROBAS Á OBTENCIÓN E RENOVACIÓN DO CERTIFICADO DE CONSELLEIRO DE SEGURIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERIGOSAS POR ESTRADA E POR FERROCARRIL 2023

 CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2023, do tribunal designado para cualificar as probas dirixidas á obtención e renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril, pola que se determinan as datas, o lugar e os horarios de realización dos correspondentes exercicios.

viernes, 20 de octubre de 2023

SUBVENCIÓNS DE XUROS DE PRÉSTAMOS DIRECTOS 2023

 INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2023 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras da subvención de xuros de préstamos directos e se realiza a súa convocatoria para o ano 2023 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408E).

Obxecto
As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e o seu obxecto é regular as condicións e o procedemento de tramitación da subvención de xuros de préstamos directos concedidos polo Igape.

Persoas beneficiarias
Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares ou solicitantes de préstamos directos concedidos polo Igape cuxo tipo de referencia que se deberá aplicar para determinar o tipo de xuro sexa maior do 0 %, e que estean ao día dos pagamentos.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase ás 8.00 horas do día hábil seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará ás 14.00 horas do día 30 de novembro de 2023, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito, o que será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Igape, mediante resolución da persoa titular da Dirección Xeral do Igape.

PROGRAMA #DESCUBREGALICIAENOUTONO 2023

 AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do programa #DescubreGaliciaenOutono a través dos bonos turísticos, se convocan para o ano 2023 e se abre o prazo para a adhesión dos establecementos de aloxamento turístico e das axencias de viaxes (código de procedemento TU985F).

Obxecto
O obxecto é a concesión de axudas do programa #DescubreGaliciaenOutono a través dos bonos turísticos.

Persoas beneficiarias
Poderán ser persoas beneficiarias das axudas as persoas físicas maiores de idade e residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Data de activación dos bonos
Os bonos estarán dispoñibles na web www.bonoturismo.gal para a súa descarga por parte das persoas usuarias desde as 9.00 horas do día 27 de outubro ata o 15 de decembro de 2023, e a súa validez estenderase ata o 25 de decembro de 2023.

Data de activación dos bonos
Mediante resolución da Axencia de Turismo de Galicia poderanse modificar as anteditas datas se razóns organizativas así o aconsellasen, e daráselle a oportuna publicidade.SUBVENCIÓNS PARA A PREVENCIÓN DOS DANOS CAUSADOS AOS BOSQUES POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES EN MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN E EN SOCIEDADES DE FOMENTO FORESTAL, 2023

 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ORDE do 10 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).

Obxecto
1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións que as persoas titulares de montes veciñais en man común (MVMC), as súas agrupacións e as sociedades de fomento forestal (Sofor) poderán percibir para a posta en marcha de actuacións preventivas recollidas na lexislación galega sobre incendios forestais e a súa convocatoria para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva.
2. De acordo co devandito obxecto, establécense dúas liñas de subvencións:
a) Liña I. Subvencións para o control selectivo de combustible (código de procedemento MR651A).
b) Liña II. Subvencións para a construción de puntos de auga (código de procedemento MR651B).
3. O disposto nesta orde será de aplicación aos montes veciñais en man común e ás Sofor da Comunidade Autónoma de Galicia, agás aqueles montes veciñais en man común que estean consorciados coa Administración, que non solicitasen a rescisión ou transformación do dito consorcio.
No caso de montes veciñais en man común consorciados coa Xunta de Galicia, poderá solicitarse subvención naquela superficie non consorciada.
4. Estas axudas ampáranse nos artigos 21 e 24 do Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello, que establecen as medidas de apoio á prevención e defensa contra os incendios forestais.
5. Estas axudas tramitaranse ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020, aprobado pola Decisión de execución da Comisión do 18 de novembro de 2015 e modificado por última vez mediante a Decisión de execución da Comisión C (2023) 1540 final, do 28 de febreiro de 2023.

Persoas beneficiarias
1. Poderán ser persoas beneficiarias destas subvencións as persoas titulares de montes veciñais en man común, as súas agrupacións e mancomunidades, e as sociedades de fomento forestal (en diante, Sofor) sempre que non incorran en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.
2. Serán elixibles as actuacións localizadas en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, coa excepción das parroquias densamente poboadas dos grandes concellos de Galicia, de acordo co establecido no número 8.1 do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.
3. As actuacións localizaranse en zonas de alto ou medio risco de incendios, é dicir, que poderá abranguer todo o territorio de Galicia, conforme o disposto na Orde do 18 de abril de 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal.
4. No caso de agrupacións de montes veciñais en man común, deberán facerse constar os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como a porcentaxe de subvención que percibirá cada unha delas, que terán igualmente a consideración de persoas beneficiarias.
5. En calquera caso, deberá nomearse unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poder suficiente para cumprir as obrigas que, como persoa beneficiaria, lle corresponden á agrupación. En caso de disolverse a agrupación antes de que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, cada persoa xurídica membro da agrupación asumirá a obriga de reintegro que corresponda, de ser o caso.
6. No caso da liña II, a porcentaxe de subvención deberá ser proporcional á superficie de cada comunidade de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC) con respecto á superficie total da agrupación.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

jueves, 19 de octubre de 2023

AXUDAS ÁS ORGANIZACIÓNS PROFESIONAIS AGRARIAS E ASOCIACIÓNS AGRARIAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE AGRARIO 2023

 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ORDE do 9 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias para a realización de actividades de interese agrario, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR321A).

Obxecto
A finalidade das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras é a realización de actividades de representación e de formación dos asociados das organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias legalmente constituídas e con implantación en Galicia e dos agricultores galegos en xeral.

Entidades beneficiarias
Poderán ser beneficiarias das axudas que se regulan nesta orde as seguintes entidades:
1. As organizacións profesionais agrarias.
2. As asociacións agrarias.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

MODIFICACIÓN.- PRAZOS EXECUCIÓN DO PROGRAMA I. EMPRENDEMENTO PLUS INVESTIMENTO

 CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

ORDE do 10 de outubro de 2023 pola que se modifican os prazos de execución do Programa I. Emprendemento Plus Investimento establecidos na Orde de 13 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións Emprendemento Plus para apoiar o investimento e a creación de emprego co obxectivo de fortalecer e consolidar iniciativas de emprendemento de persoas autónomas e pemes, susceptibles de seren cofinanciadas no marco do programa Galicia Feder 2021-2027 (apoio ao investimento) e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para as anualidades 2023-2024 (código de procedemento TR880B).

lunes, 16 de octubre de 2023

2 BOLSAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN MARIÑA PARA PERSOAL CON TITULACIÓN SUPERIOR

 CONSELLERÍA DO MAR

ORDE do 5 de outubro de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan dúas bolsas de formación en materia de investigación mariña para persoas con titulación superior (código de procedemento PE609E).

Obxecto
O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a convocatoria de bolsas para completar a formación de persoas con titulación universitaria de licenciada/o ou de grao no campo da investigación mariña, así como convocar dúas bolsas en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para os anos 2023, 2024 e 2025 (código de procedemento administrativo PE609E).

Persoas beneficiarias
Poderán ser beneficiarias destas bolsas as persoas solicitantes que cumpran os seguintes requisitos:
1. Estar en posesión do título universitario de licenciado/a ou de grao en bioloxía ou ciencias do mar. As persoas solicitantes deberán estar en posesión do título ou acreditar o pagamento dos dereitos para a súa expedición ao remate do prazo de presentación de solicitudes e ter rematados os estudos conducentes a esta titulación no ano 2020 ou posterior.
2. Ter nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser persoa estranxeira con permiso de residencia en España no momento de solicitar a bolsa e con dominio dalgunha das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia.
3. Non estar incapacitado/a fisicamente ou padecer enfermidade que poida impedir a realización normal da actividade formativa obxecto das bolsas que se convocan.
4. Non desfrutar anteriormente doutra bolsa de formación para a especialización en materias de investigación mariña na Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, excepto que no conxunto das convocatorias anteriores gozasen da bolsa por un período de tempo non superior a 5 meses.
5. Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
6. Non ter a titulación de doutor/a, nin atoparse matriculado nun programa de doutoramento do Sistema universitario nacional.
7. Estar en posesión do permiso de condución de vehículos de categoría ou clase B.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
Para estes efectos, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro día do mes.

viernes, 13 de octubre de 2023

MODIFICACIÓN.- AXUDAS PARA GASTOS NOTARIAIS E DE INMATRICULACIÓN REXISTRAL DE PREDIOS AGROFORESTAIS OBXECTO DE PERMUTAS DE ESPECIAL INTERESE AGRARIO 2023

 AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2023 pola que se modifica a Resolución do 18 de xullo de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas para os gastos notariais e de inmatriculación rexistral de predios agroforestais obxecto de permutas de especial interese agrario, en réxime de concorrencia non competitiva, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR709B).

MODIFICACIÓN:- SUBVENCIÓNS 2023 DO PLAN ESPECÍFICO DE ACCIÓN COMUNITARIA DESTINADO A ASOCIACIÓNS VECIÑAIS, CONFEDERACIÓNS, FEDERACIÓNS OU UNIÓNS DE ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS DE GALICIA

 VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

ORDE do 9 de outubro de 2023 pola que se modifica o artigo 15 da Orde do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 11, do 17 de xaneiro) (código de procedemento PR487A).

miércoles, 11 de octubre de 2023

MODIFICACIÓN.- SUBVENCIÓNS PARA A EXECUCIÓN DE PROXECTOS AO ABEIRO DA SUBMEDIDA 19.3 ANUALIDADES 2022 E 2023

 AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2023 pola que se modifica a Resolución do 18 de agosto de 2022 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.3 (cooperación no ámbito de Leader), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2022 e 2023, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (código de procedemento MR710A).

MODIFICACIÓN.- SUBVENCIÓNS Á CONTRATACIÓN DE PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL EN GALICIA, PARA ASESORAMENTO A EMPRESAS 2023

 CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

ORDE do 8 de setembro de 2023 pola que se modifica a Orde do 5 de xaneiro de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dun programa de cooperación con oganismos intermedios sen ánimo de lucro, para o asesoramento a empresas, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR349Z).

lunes, 9 de octubre de 2023

PROGRAMA CENTROS DIXITAIS 2023

 INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2023 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección, que aproba as bases reguladoras das axudas ao investimento das pemes para a creación de centros dixitais de xestión remota (Programa centros dixitais) para o ano 2023, susceptibles de seren cofinanciadas no marco do Programa do Fondo de Transición Xusta de España 2021-2027 (FTX), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG535B).

Obxecto
As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e o seu obxecto é apoiar a posta en marcha de proxectos de creación de centros dixitais na provincia da Coruña que contribúan a nivel empresarial ou local a mellorar a dixitalización dos procesos empresariais distribuídos, contorno das empresas e os consumidores e a modernizar e desenvolver a base industrial.
Deben axustarse a algunha das seguintes tipoloxías:
Tipoloxía 1.
O centro dixital estará localizado na provincia da Coruña e promovido e explotado por unha peme para a monitorización, xestión, vixilancia, comando, control, etc. de xeito remoto, dos seus activos, infraestruturas, vehículos ou instalacións.

Tipoloxía 2.
O centro dixital promovido e explotado por unha peme galega, no ámbito xeográfico da provincia da Coruña, para facilitar o desenvolvemento e uso de sistemas de monitorización, xestión, vixilancia, comando, control, etc. de xeito remoto, de activos, infraestruturas, vehículos ou instalacións; destinado de xeito aberto a que sexan utilizadas por terceiros para as súas necesidades e aplicación. Neste caso, os centros dixitais creados deberán cumprir as seguintes condicións:
a) Estarán á disposición dos usuarios interesados dunha forma aberta, transparente e non discriminatoria. O prezo que se cobrará polo uso ou venda das infraestruturas será prezo de mercado.
b) Deberán permitir a utilización por parte dos seus destinatarios mediante unha estrutura de servizos tarificables en función do uso ou consumo que se realice. Non se axustarán a esta tipoloxía os proxectos en que o solicitante ou un terceiro utilice de xeito exclusivo ou moi maioritario a infraestrutura para si ou para a execución propia de proxectos para terceiros. Para os efectos destas bases considerarase utilización moi maioritaria por parte dun terceiro á que supere o 60 % da facturación da infraestrutura.
c) A concesión ou outro tipo de atribución a terceiros para explotar o centro realizarase sobre unha base aberta, transparente e non discriminatoria, tendo debidamente en conta as normas de contratación pública aplicables.
d) Deberán prestar servizos dixitais que non estean dispoñibles localmente no momento da solicitude, ou servizos cuxa oferta local non se axuste ás necesidades das empresas.
O investimento subvencionable por cada proxecto deberá ser superior a 100.000 € e inferior a 3.000.000 €.

Persoas beneficiarias
Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas as pemes, segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014, que adopten a forma xurídica de sociedade limitada ou sociedade anónima, preexistentes ou que se constitúan especificamente para a explotación do centro dixital proposto, e que cumpran os seguintes requisitos:
a) Que proxecten levar a cabo un investimento nunha infraestrutura (centro dixital) subvencionable na provincia da Coruña.
b) Que acheguen para o proxecto de infraestrutura unha contribución financeira exenta de calquera tipo de apoio público de, polo menos, un 20 % para proxectos da tipoloxía 2 e un 25 % para proxectos da tipoloxía 1, dos investimentos subvencionables, sexa mediante recursos propios ou mediante financiamento externo.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia e será de dous meses contados desde as 8.00 horas do día de inicio do prazo e ata as 14.00 horas do día no que se cumpra o devandito prazo de dous meses.

viernes, 6 de octubre de 2023

INFORMACION XUVENIL

 

Obradoiros de Quérote+ para a mocidade e familias

 

Se está na Universidade aínda estás a tempo de inscribirte en Correspondentes Universitarios/as

 
 
Erasmus+ no Deporte

 

Fai estalar o voto! A cultura nas urnas

 


 


Youth Partnership do Consello de Europa

 


 

Plan Navega con Rumbo polo Ciberespazo

 


 


Outono Cultural na USC

 
RuralYouthFuture: Un futuro mellor para a mocidade do rural

 

  

 
Obradoiros Outubro Espazo Xove de Lalín

 


 


Obradoiros no Espazo Xove de Carballo

  

 

Curso Monitor de Tempo Libre na Coruña

 

Formación en marketing dixital para redes sociais

 


 

Curso en liña Activa o liderado feminino

 
Crea o teu Curriculum con Canva

 
O (micro) teatro nas aulas

 


 


Técnicas de Estudo Autorregulado

 


 Transformación Dixital

 


 Capacitación dixital no eido do transporte, mobilidade e loxística

 


 

Compostela Móvese 23

 


 

Introdución ás bases de datos relacionais

    


 


 


 


Bolsas de comunicación institucional no Senado

 


 Formación arquivística, documental e bibliotecaria no Senado

 Beca de Investigación Artística Fundación Banco Sabadell – Hangar

 


 

Bonos Activa Comercio

 


 
Premio Concepción Arenal: proxectos educativos pola igualdade de xénero

 


 


Concurso Internacional de Álbum Ilustrado

 


 
Concurso de Carteis "XV Salón do Manga e a Cultura Xaponesa de Murcia"

 


 


Premio Nacional de Educación para o Desenvolvemento "Vicente Ferrer"

 


Premio de Poesía Joven Arcipreste de Hita

 


 
Certamen de Cortos "90 segundos de terror"

 


 


Concurso Fotográfico “Muller e Voluntariado”

 


 

Certame de microrrelatos de voluntariado

 


Concurso de Creación Literaria "Pallars Sobirà" Pirineos

 


 Foto Torroella. 9ª Bolsa Fotográfica

 


 


Certame Nacional de Pintura "Ciudad de Antequera"

 


 

Premio Nacional de Pintura Omorfia Ciudad de Cádiz 

 


 
Exposición Internacional Museo Virtual MundoArti 2023

 Festival de cinema Íntima Fest

 


 
Ofertas de emprego