martes, 25 de octubre de 2022

(E-MARTES) SOBRE SISTEMAS PARA A CONTRATACIÓN PÚBLICA

 ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2022 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre sistemas para a contratación pública.

Contidos
A xornada de formación práctica dixital (E-martes), que se desenvolverá o día 8 de novembro de 2022, abordará os seguintes contidos:
• A plataforma de contratos públicos de Galicia (CPG).
• Como facer unha presentación electrónica das ofertas a través do Sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia (Silex).
• O xestor de expedientes de contratación (Plation).
• Como darse de alta no Rexistro Xeral de Contratistas (RXC).
• Como presentar unha factura electrónica a través do Sistema electrónico de facturación (SEF) da Xunta de Galicia.
Os dous grupos de persoas destinatarias participarán de xeito conxunto na parte teórica da formación, que na súa parte práctica se adaptará aos requirimentos específicos de cada grupo de persoas destinatarias.

Persoas destinatarias
As persoas destinatarias desta actividade son:
• O persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Neste grupo de persoas destinatarias priorizarase a inscrición daquelas persoas solicitantes que poidan xustificar debidamente que as súas funcións están directamente relacionadas coa materia impartida.
• A cidadanía: profesionais e persoas interesadas no manexo das aplicacións descritas na súa relación coa Administración.

Desenvolvemento
Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela.
Data: o martes 8 de novembro de 2022.
Horario: de mañá e tarde.
Duración: 7 horas lectivas.

Número de prazas
Cincuenta (50).

Inscrición
1. A inscrición nesta actividade formativa só poderá realizarse por vía telemática accedendo ao enderezo https://egap.xunta.gal/matricula. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.
2. Antes de formalizar a súa inscrición nesta actividade todas as persoas deberán introducir ou actualizar os datos da súa área de matrícula, de acordo coas persoas destinatarias e requisitos de selección establecidos na bases terceira e oitava, respectivamente. En concreto, deberán indicar correctamente o colectivo de persoas destinatarias ao cal pertencen («Administración autonómica», para o persoal empregado público da Administración autonómica galega, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, ou «cidadanía», no caso de non ser persoal empregado público).
3. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas da actividade solicitada e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.
4. As persoas interesadas deberán seleccionar primeiro a área en que está integrada esta actividade (Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa) e despois seleccionar en «nome do curso» a xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre sistemas para a contratación pública.
5. O prazo para a inscrición nesta actividade estará habilitado desde as 9.00 horas do día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 3 de novembro de 2022.
Poderá obterse calquera outra información, desde as 8.30 horas ata as 14.30 horas, nos teléfonos 981 54 62 39 e 981 54 62 41.

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO DE SUBVENCIÓNS PARA A CONCESIÓN DIRECTA DE BOLSAS E AXUDAS PARA PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS QUE PARTICIPEN EN ACCIÓNS FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO 2021-22

 CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

ORDE do 19 de outubro de 2022 pola que se publica a ampliación de crédito da Orde do 21 de outubro de 2021, modificada pola Orde do 8 de agosto de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR301V).


DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, NIVEIS CELGA 2,3 E 4 NO ANO 2022

 CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2022, que foron convocadas mediante a Resolución do 29 de agosto de 2022 (código de procedemento PL500C).

Fixar as seguintes datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega (Celga) convocadas mediante a Resolución do 29 de agosto de 2022:
– Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:
19 de novembro de 2022, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F e G.
20 de novembro de 2022, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R e S.
– Celga 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:
26 de novembro de 2022, para todas as persoas admitidas.
– Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:
27 de novembro de 2022, para todas as persoas admitidas.

Os centros e horarios de realización das probas, así como as listaxes definitivas de persoas admitidas para cada nivel e localidade, poderán consultarse na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias). Así mesmo, na web tamén se publicará, na semana das probas correspondentes, a porta de acceso ao centro e mais a aula asignada a cada persoa para a realización da proba escrita. No caso daquelas persoas ás cales, atendendo a causas xustificadas, se lles concedese algún tipo de adaptación ou apoio, a Secretaría Xeral de Política Lingüística comunicaralles directamente o día, a porta de acceso e a aula correspondentes.

Respecto da proba oral de cada nivel Celga, lémbrase que esta terá lugar o mesmo día que a proba escrita. A hora concreta en que cada persoa deberá estar presente para realizar esta proba publicarase no centro correspondente, así como na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, unha vez que remate a proba escrita.

lunes, 24 de octubre de 2022

PREMIOS DE GALICIA DE ACCIÓN VOLUNTARIA 2022

 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

ORDE do 14 de outubro de 2022 pola que se regula o procedemento de concesión dos Premios Galicia de Acción Voluntaria 2022 e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento BS508D).

Obxecto
Establecer a regulación do procedemento de concesión dos Premios Galicia de Acción Voluntaria coa finalidade de recoñecer publicamente o labor daquelas persoas físicas e xurídicas que, de xeito cotián, desenvolvan programas, accións ou proxectos de voluntariado na Comunidade Autónoma de Galicia, así como proceder á súa convocatoria para o ano 2022.

Modalidades e persoas destinatarias
Os Premios Galicia de Acción Voluntaria terán as seguintes modalidades:
a) Premio voluntaria/o do ano: modalidade individual, para as persoas físicas.
b) Premio entidade de acción voluntaria do ano: modalidade colectiva, para as entidades de acción voluntaria inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
c) Premio mellor proxecto de acción voluntaria do ano: modalidade para proxectos elaborados por entidades de acción voluntaria inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, presentados por unha entidade de xeito individual ou por varias entidades de xeito conxunto, que se caractericen pola innovación e a repercusión social.

Premios
Outorgarase un premio en cada unha das modalidades establecidas, cuxa dotación económica será de 4.000 euros por modalidade.

Outros datos
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

INFORMACIÓN XUVENIL: SEMANA DO 14 AO 21 DE OUTUBRO

 Sorteo Outono Gastronómico!   SORTEO CARNÉ XOVE

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Orde de axudas para os permisos de condución clases B, C e D    ÚLTIMOS DÍAS PARA SOLICITAR AS AXUDAS! 

 

___________________________________________________________________    

 

 

   TAMÉN ÚLTIMOS DÍAS PARA SER CORRESPONDENTE XUVENIL

 

 

  Fin de ano e Semana Santa no deserto de Marrocos       FIN DE ANO NO DESERTO

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

    XOGOS TRADICIONAIS GALEGOS

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

  PLANETA LEDO

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Proxector: audiovisuais en galego para a docencia     PROXECTOR

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Wombo Combo de Galeatro    WOMBO COMBO

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vas Picar? Mocidade libre de apostas   VAS PICAR?

 

 Obradoiro de Ioga no Espazo Xove de Ourens  IOGA NO ESPAZO XOVE DE OURENSE

 

 


 


Residencia para artistas emerxentes    RESIDENCIA PARA ARTISTAS EMERXENTES

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ourense rural, axudas ao transporte de estudantes da Uvigo    OURENSE RURAL. BOLSAS DE DESPRAZAMENTO

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Bolsas posgrao en estatística no INE    BOLSAS NO INE

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Bolsas María Telo    BOLSAS "MARIA TELO"

 

 

 
    PROCURA DE EMPREGO

 

 

 

  

 Curso na Coruña de Monitor/a de actividades de tempo libre da Escola Galega de tempo libre   CURSO NA CORUÑA DE MONITOR/A DE TEMPO LIBRE

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

   CURSO EN SANTIAGO DE MONITOR/A DE TEMPO LIBRE

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Curso en Marín de Monitor/a de actividades de tempo libre da ETL Estoupo   CURSO EN MARÍN DE MONITOR/A DE TEMPO LIBRE

 

 

 III Premio de Novela da Galicia Rural   PREMIO DE NOVELA GALICIA RURAL

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                 RELATO CURTO

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Premios de Poesía e Xornalismo Johán Carballeira  PREMIO JOHÁN CARBALLEIRA 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Premio Concepción Arenal: proxectos educativos pola igualdade de xénero    PREMIOS A PROXECTOS POLA IGUALDADE

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Premio Memoria da Emigración Española   MEMORIA DA EMIGRACIÓN

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

XXV Certame de novos/as creadores/as    CERTAME NOVOS CREADORES

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

IX edición do concurso ‘A Ciencia en imaxe’  A CIENCIA EN IMAXE

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

XXXIII Memorial María Luisa de Fotografía e Vídeo   XXXIII MEMORIAL FOTOGRAFÍA E VIDEO

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Time to move. Imaxes de Europa  FOTOS DE EUROPA

 

____________________________________________________________________________________________________________

 


  PREMIOS Á INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

 

____________________________________________________________________________________________________________

III Concurso xuvenil de historias. #historiasdejóvenes  HISTORIA DE JÓVENES

 

 

 


 


    OFERTAS DE EMPREGO


jueves, 20 de octubre de 2022

CORRECCIÓN DE ERROS.- SUBVENCIÓNS A SOCIACIÓNS VECIÑAIS, COMUNIDADES DE USUARIOS DE AUGAS E ASOCIACIÓNS DE MULLERES RURAIS DE GALICIA

 VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 10 de outubro de 2022 pola que se modifica o artigo 15 da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 9, do 14 de xaneiro de 2022).

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS ÁS ASOCIACIÓNS DE COMERCIANTES A TRAVÉS DO TÍCKET DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL

 VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

ORDE do 7 de outubro de 2022 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 7 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO300B).

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS PARA CREACIÓN E LANZAMENTO DE PLATAFORMAS DE MARKETPLACE PARA PRODUTOS AGROALIMENTARIOS NO MEDIO RURAL

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

ORDE do 7 de outubro de 2022 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 21 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a creación e o lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO300H).

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DA COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANIA GALEGA 2022

 VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

ORDE do 7 de outubro de 2022 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 26 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN201G).

miércoles, 19 de octubre de 2022

MODIFICACIÓN.- PRÉSTAMOS DIRECTOS PARA O FINANCIAMENTO EMPRESARIAL EN GALICIA

 INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 5 de abril de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408B).

MODIFICACIÓN.- AXUDAS ENCAMIÑADAS Á HABILITACIÓN E MELLORA DE INFRAESTRUTURAS DOS PARQUES EMPRESAIRIAS DE GALICIA

 VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

ORDE do 6 de outubro de 2022 pola que se modifica a Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento IN519B).

MODIFICACIÓN.- SUBVENCIÓNS Á CREACIÓN DE VIVEIROS INDUSTRIAIS DE EMPRESAS EN PARQUES EMPRESARIAIS DE GALICIA

 VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

ORDE do 6 de outubro de 2022 pola que se modifica a Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN541A).

MODIFICACIÓN.- SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO REFORZO E EXTENSIÓN DAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA QUE DAN SERVIZO AOS PARQUES EMPRESARIAIS DE GALICIA

 VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

ORDE do 6 de outubro de 2022 pola que se modifica a Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas ao reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica que dan servizo aos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN519D).

viernes, 14 de octubre de 2022

INFORMACION XUVENIL: SEMANA DO 7 AO 14 DE OUTUBRO


  Ainda está aberto o prazo, ata finais de outubro

 

 

Interesante!! ata o 25 de outubro...
 

 

 

  
 
http://xuventude.xunta.es/component/k2/itemlist/category/45-emprego-publico