lunes, 6 de noviembre de 2023

CONCESIÓN DAS AXUDAS DESTINADAS A INVESTIMENTOS EN MATERIA DE BIOSEGURIDADE 2023

 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ORDE do 17 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas destinadas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora ou a construción de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando vivo, así como para investimentos en bioseguridade en viveiros acometidos por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento MR406B e MR406C), Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

Obxecto
1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión das axudas incluídas no Plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR), na política panca número 1, dentro dela no compoñente 3, e dentro deste no investimento 3 (acrónimo C3.I3) (Plan de impulso da sustentabilidade e competitividade da agricultura e a gandaría (II): reforzo dos sistemas de capacitación e bioseguridade en viveiros e centros de limpeza e desinfección), en réxime de concorrencia competitiva, de acordo co artigo 22.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, de conformidade cos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, así como cos principios de eficacia e eficiencia, establecidos nos seus artigos 8 e 17, e de acordo co disposto polo Regulamento da devandita lei, aprobado mediante o Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, e convocalas para o ano 2023.
2. De acordo coas bases reguladoras establecidas no Real decreto 949/2021, do 2 de novembro, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora ou construción de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando, así como para investimentos en bioseguridade en viveiros, acometidos por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, o obxectivo destas subvencións é mellorar a sustentabilidade, a competitividade e a resiliencia do sector agroalimentario desde o punto de vista económico, ambiental e social, en centros de limpeza e desinfección e en centros de produción de material vexetal de reprodución.
3. Esta orde regula os procedementos administrativos seguintes:
a) MR406B-Axudas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando vivo ou para a construción de novos centros coa devandita finalidade.
b) MR406C-Axudas destinadas a investimentos en bioseguridade en viveiros acometidos por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución.
Persoas beneficiarias
Segundo o tipo de axuda solicitada, poderán ser persoas beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas físicas ou xurídicas ou as entidades sen personalidade xurídica:
1. Axudas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando vivo ou para a construción de novos centros coa devandita finalidade (código de procedemento MR406B):
a) Que sexan titulares ou propietarias dos centros de limpeza e desinfección para gando vivo, incluídas as especies cinexéticas, autorizados e rexistrados polo órgano competente da Comunidade Autónoma en cuxo ámbito territorial estean situados, que se comprometan a melloralos,
b) Ou que se comprometan a construír un novo centro de limpeza e desinfección.
2. Axudas destinadas a investimentos en bioseguridade en viveiros acometidos por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución (código de procedemento MR406C):
a) Que sexa operador profesional rexistrado como produtor, no Rexistro de Operadores Profesionais de Vexetais (ROPVEG) e, por tanto, estar autorizado pola autoridade competente da Comunidade Autónoma a producir material vexetal de reprodución.
b) Que sexa produtor de material vexetal de reprodución susceptible de, entre outras, as seguintes pragas de corentena que son transmitidas por insectos vectores:
1º. Xylella fastidiosa.
2º. Bursaphelenchus xilophilus.
3º. HLB ou greening dos cítricos.
4º. Flavescencia dourada.
c) Ser produtor de material vexetal de reprodución dalgún ou varios dos seguintes lugares de produción:
1º. Campos de planta nai de froiteiras e vide de categoría inicial e campos de planta nai de cítricos de categoría de base.
2º. Campos de planta nai de froiteiras e vide de categorías base (excepto cítricos), certificada, CAC (Conformitas Agraria Communitatis) e estándar.
3º. Viveiros de chantóns de froiteiras e vide das categorías certificadas, CAC e estándar.
4º. Campos de material de reprodución de especies aromáticas e ornamentais.
5º. Campos de plantas nai para a produción de material forestal de reprodución.
6º. Viveiros forestais.
7º. Campos de produción de sementes de especies hortícolas de categorías prebase, base e estándar.
8º. Campos de material de multiplicación de hortalizas.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes.