jueves, 28 de julio de 2011

SUBVENCIÓN PARA INVESTIMENTOS INNOVADORES PARA O CRECEMENTO EMPRESARIAL


Obxecto: As subvencións recollidas nestas bases teñen por obxecto incentivar o desenvolvemento de actuacións que incidan na capacidade competitiva das empresas, e que incrementen a súa capacidade tecnolóxica e innovadora mediante a dotación de recursos materiais específicos para desenvolver os seus proxectos de innovación, así como a dotación específica de unidades de I+D como vía de mellora da súa competitividade mediante a posta no mercado de novos ou mellorados produtos ou servizos, e a transferencia de tecnoloxía entre organización densas en coñecemento e orientadas á innovación.
Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias destas subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos na convocatoria e nestas bases, as empresas de carácter privado con personalidade xurídica que estean validamente constituídas no momento de presentación das solicitudes e que teñan o seu domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia.
Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 29 de agosto

SUBVENCIÓN PARA O APOIO AO CRECEMENTO EMPRESARIAL MEDIANTE O FOMENTO DA INVESTIGACIÓN E A INNOVACIÓN EMPRESARIAL


Obxecto: Esta orde ten por obxecto aprobar as bases, incluídas nos anexos indicados neste artigo, polas
 que se rexerá a concesión das subvencións da Consellería de Economía e Industria para as seguintes finalidades, códigos de procedemento e anexos das bases:
– Apoio ao desenvolvemento de plataformas tecnolóxicas. IN841A. Anexo I.
– Apoio á preparación de propostas de proxectos que se vaian presentar a convocatorias estatais e internacionais. IN841B. Anexo II.
– Apoio ao financiamento de proxectos individuais e os colaborativos de innovación tecnolóxica (proxectos CIT). IN841C. Anexo III.
Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios destas subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos na convocatoria e nestas bases, as empresas de carácter privado con personalidade xurídica que estean validamente constituídas no momento de presentación das solicitudes e que teñan o seu domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, onde desenvolverán os proxectos para os cales se solicita a axuda. Este réxime de axudas non poderá aplicarse a empresas activas nos sectores da pesca e da agricultura; a axudas á exportación nin a axudas que favorezan os produtos nacionais fronte aos produtos importados; a empresas activas na produción agrícola primaria; a empresas especializadas na transformación e comercialización de produtos agrícolas se o importe da axuda se establece en función do prezo ou da cantidade de produtos dese tipo comprados polos produtores primarios ou comercializados polas empresas afectadas, ou se a concesión da axuda se supedita á obriga de cedela total ou parcialmente a produtores primarios.
Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 29 de agosto

SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DA PROPIEDADE INDUSTRIAL

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento da propiedade industrial no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011 (código de procedemento IN525A).
Obxecto: O obxectivo das subvencións reguladas nestas bases é fomentar a protección da propiedade industrial en Galicia, tanto a nivel nacional como internacional, para garantir a plena explotación dos resultados das nosas innovacións. Trátase de impulsar a protección, non só das innovacións técnicas (invencións), senón tamén das innovacións de forma (deseños industriais) e de imaxe (signos distintivos).
Beneficiarios: Poderán acceder á condición de beneficiarios destas axudas as empresas de carácter privado con personalidade xurídica que estean validamente constituídas no momento de presentación das solicitudes, que teñan o seu domicilio social ou algún centro produtivo na Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que os conceptos para os que solicitan a subvención teñan aplicación directa nestes centros produtivos.
Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 15  de Novembro de 2011.

viernes, 15 de julio de 2011

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA PREDOUTORAL DO PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN


 Obxecto: establecer as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, da Secretaría Xeral de Universi­dades da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de apoio á etapa predou­toral, do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C), e procede á súa convocatoria. O obxecto do Programa de apoio á etapa predoutoral é outorgar axudas ás universidades do SUG que contraten titulados/as superiores para a súa formación como doutores/as nos seus centros.
 Beneficiarios e solicitantes: Poderán ser beneficiarias das axudas desta convocatoria as universidades do SUG que contraten, por un tempo máximo de tres anos, os solicitantes seleccionados, a través dun contrato de traballo en prácticas ou, na súa falta, un contrato laboral de acordo co que establece o texto refundido do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, en virtude do cal o/a solicitante seleccionado/a quedará vinculado/a á universidade onde desenvolva a súa actividade, asumindo ambas as partes as obrigas contractuais que deriven del e que, en todo caso, se adecuarán ao contido da solicitude de axuda.
Poderán ser solicitantes das axudas de apoio á etapa predoutoral, co visto e prace da súa universidade, os/as titulados/as superiores que se vaian formar como doutores/as nas universidades do Sistema Universitario de Galicia.
Prazo: ata o 15 de agosto para a presentación de solicitudes.

martes, 12 de julio de 2011

CURSO: PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AO VISITANTE

LUGAR: AS NOGAIS

DURACIÓN: 708 HORAS

DATA APROXIMADA DE COMEZO: 26 DE XULLO DE 2011

REQUISITOS BÁSICOS: BACHARELATO, FP II OU CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR.

CERTIFICADO DE GALEGO: CELGA 4 OU PERFECCIONAMENTO

SITUACIÓN LABORAL: DESEMPREGADO

As persoas interesadas poden solicitar o curso antes do día 20 de xullo na Oficina de Emprego de Becerreá, ben de forma presencial, por correo electrónico ou por fax.