jueves, 29 de octubre de 2015

OMIX-AS NOGAIS: BOLETIN SEMANAL

PROGRAMA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


Obxecto
1.1. O obxecto destas bases é a convocatoria de 100 prazas para a capacitación de mozos profesionais en materia de internacionalización empresarial mediante formación teórica ou práctica, coa finalidade de mellorar a empregabilidade e poñer á disposición das empresas galegas profesionais que lles axuden a mellorar a súa competitividade.
1.2. O obxectivo destas bases é formar especialistas no ámbito da internacionalización empresarial baixo dúas modalidades posibles:
a) Formación teórica de xestor de exportación. Esta formación, non remunerada, segue unha metodoloxía enfocada a apoiar as pemes no seus procesos de internacionalización. Máximo: 40 prazas (ver detalle no anexo I de modalidades de formación).
b) Formación práctica no estranxeiro e/ou en Galicia (en oficinas da rede Pexga, antenas Igape no estranxeiro, oficinas comerciais de España no exterior, cámaras de comercio españolas no estranxeiro, organismos multilaterais, Igape, organismos intermedios galegos, centros de investigación, empresas e/ou outros organismos en Galicia ou no estranxeiro). Para realizar labores de investigación de mercados, estudo de empresas e a súa planificación para internacionalización e investigación das posibilidades de cooperación internacional entre empresas galegas e estranxeiras. Máximo 60 prazas (ver detalle no anexo I de modalidades de formación).
1.3. Os solicitantes deben indicar no formulario de solicitude a súa orde de preferencia na modalidade de formación, xa que ambas as modalidades son incompatibles entre si e, no caso de que non sexa posible adxudicar a primeira opción elixida, adxudicarase a segunda. Os solicitantes que só poden acceder á opción de formación teórica de xestor de exportación, segundo o indicado no artigo 2.2.c), só terán que cubrir esta opción.
 Requisitos dos solicitantes
2.1. Requisitos comúns para ambas as modalidades de formación:
a) Ter nacido a partir do 1 de xaneiro de 1980.
b) Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea e estar empadroado -na data de publicación destas bases no DOG- nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia cun ano de antigüidade á data de publicación destas bases.
c) Non ter desempeñado en España con anterioridade -na data de publicación no DOG destas bases- traballos por conta allea dados de alta no grupo de cotización 1 ou 2 por un período total superior a 365 días (experiencia laboral en España distinta a bolsas de formación e contratos para a formación e a aprendizaxe).
d) Non ter estado -na data de publicación no DOG destas bases- dado de alta como autónomo durante máis de 730 días.
e) Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións na data en que finaliza o prazo de presentación de solicitudes:
• Universitarias (licenciatura, diplomatura, enxeñaría ou grao): Administración e Dirección de Empresas, Ciencias do Transporte e Loxística, Ciencias Económicas e Empresariais, Ciencias Empresariais, Ciencias Políticas, Comercio, Comercio Exterior, Dereito, Dirección e Creación de Empresa, Dirección de Empresas-BBA, Dirección Financeira e Contabilidade, Economía, Enxeñaría, Estatística e Empresa, Márketing e Dirección Comercial, Márketing e Investigación de Mercados, Relacións Internacionais, ou outras con distinta denominación pero de contidos similares ás citadas.
• Formación profesional: técnico superior en Comercio Internacional.
• Outras titulacións universitarias non preferentes (licenciatura, diplomatura ou grao) doutras temáticas coa condición de que se dispoña, ademais, de título de máster en Comercio Internacional.
Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros privados españois deberán estar homologados polo Ministerio de Educación español na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes. Polo que se refire aos títulos de máster, non se require que estean homologados.
f) Coñecementos de inglés (falado e escrito).
Esta capacidade acreditarase mediante a realización dun exame no cal os aspirantes deberán demostrar, como mínimo, nivel B1 do Marco común europeo de referencia para as linguas.
Os aspirantes que non comparezan ou non acaden o nivel mínimo B1 na proba de inglés quedarán excluídos do proceso de selección.
Opcionalmente, os candidatos, ademais de examinarse de inglés, poderán indicar na solicitude ata tres idiomas adicionais dos que queiran examinarse, de cara a ter máis puntos no baremo. Os idiomas adicionais dispoñibles son alemán, francés e portugués.
g) Dispoñer dos medios técnicos establecidos no anexo I de modalidades de formación. O cumprimento deste requisito acreditarase cubrindo no formulario telemático a declaración responsable do solicitante de dispoñer dos citados medios.
h) Estar dado de alta como demandante de emprego (ou demandante de mellora de emprego) no Servizo Público de Emprego de Galicia, antes da data de presentación da súa solicitude de axuda.
2.2. Requisitos específicos para a modalidade de formación práctica:
a) Cumprir os requisitos do artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, para ser considerado beneficiario de subvencións.
b) Non ter desfrutado con anterioridade dunha bolsa do Igape relacionada coa internacionalización empresarial. Quedarán tamén excluídos da convocatoria aqueles solicitantes que fosen adxudicatarios deste tipo de bolsas en edicións anteriores e que renunciasen a elas con posterioridade. Estes solicitantes só poderán optar á opción de formación teórica de xestor de exportación.
c) No caso de ter desfrutado dunha bolsa concedida por outros organismos distintos de Igape, relacionada coa internacionalización empresarial ou con prácticas en empresas fóra de España, só se poderá optar á opción de formación teórica de xestor de exportación. Exceptúanse as bolsas de estudos desfrutadas durante os anos escolares ou universitarios.
d) Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda por ningún concepto coa Administración pública da Comunidade Autónoma. O cumprimento deste requisito acreditarase cubrindo no formulario telemático a declaración responsable do solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias, fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da Comunidade Autónoma, de acordo co establecido no artigo 11.h) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Prazo de solicitude: ata o 30 de novembro de 2015.

martes, 20 de octubre de 2015

CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A HABILITACIÓN DE PERSOAL DE CONTROL DE ACCESO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS

CONVOCATORIA DE PROBAS LIBRES PARA A CERTIFICACIÓN GALEGA DE COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA

NORMAS DOS SORTEOS E VENDA DE PERMISOS DE PESCA EN COUTOS PARA A TEMPADA 2016

CORRECCIÓN DE ERROS. PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DAS PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO PARA SUBVENCIÓN RENOVACIÓN DE CUBERTAS CON LOUSA

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO PARA SUBVENCIÓN DE RENOVACIÓN DE CUBERTAS CON TELLA

PROGRAMA DE INCENTIVOS ÁS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL (EIL) E AS SÚAS ENTIDADES PROMOTORAS

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR


Obxecto
Establecer as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2015, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de que poidan cumprir a súa función social.
Entidades beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde as entidades promotoras de empresas de inserción laboral e as empresas de inserción laboral que cumpran as condicións e os requisitos establecidos nela para os distintos tipos de axudas.
2. Poderán solicitar e ser beneficiarias das axudas aquelas empresas que solicitasen, conforme o procedemento establecido para o efecto, a súa cualificación como empresa de inserción laboral. Non obstante, non se poderá proceder ao pagamento da axuda en canto non obteñan esa cualificación.
3. Non poderán obter a condición de beneficiarias das axudas establecidas nesta orde as entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
4. Non poderán obter a condición de beneficiarias as entidades solicitantes que estean excluídas do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o disposto nos artigos 46 e 46 bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.
5. A xustificación por parte das entidades solicitantes de non estar incursas nas prohibicións contidas nos números 3 e 4 anteriores para obteren a condición de beneficiarias realizarase mediante declaración responsable.
Prazo de solicitude: ata o 6 de novembro de 2015.

viernes, 2 de octubre de 2015

AXUDAS PARA A MORATORIA DE PRÉSTAMOS VINCULADOS COA MELLORA DAS EXPLOTACIÓNS E INCORPORACIÓN DAS PERSOAS MOZAS Á ACTIVIDADE AGRARIA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR


Obxecto
A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2015 as axudas de minimis, en réxime de concorrencia non competitiva, establecidas no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para o pagamento do importe dos xuros que correspondan ata dous anos de carencia na amortización dos préstamos vinculados coa mellora de explotacións e incorporación das persoas mozas á actividade agraria, concedidos con base nas convocatorias desde o ano 2007 ata o ano 2015, ambos inclusive, da orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a mellora da eficacia e sustentabilidade das explotacións agrarias e para a incorporación de novos activos agrarios, e ao abeiro do convenio asinado entre a Consellería do Medio Rural e do Mar con entidades financeiras.
Beneficiarios
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas titulares de explotacións agrarias de vacún de leite que soliciten un período de carencia de ata dous anos de duración na amortización do préstamo concedido no seu día ao abeiro do convenio asinado entre a Consellería do Medio Rural e do Mar con entidades financeiras para o financiamento de investimentos relativos ás axudas de mellora de explotacións e incorporación das persoas mozas á actividade agraria, e que non fosen beneficiarias destas mesmas axudas á moratoria dos préstamos nas convocatorias anteriores.
2. Os prestameiros que soliciten a carencia deberán ter certificada, con anterioridade ao remate do prazo de solicitude da axuda a que fai referencia esta orde, a execución dos investimentos subvencionados nas axudas de mellora de explotacións e incorporación das persoas mozas á actividade agraria. Non obstante, no caso de non ter certificados os investimentos, estes deberán estar no prazo de execución establecido nas bases reguladoras polas que se aprobaron as axudas vinculadas a este préstamo, e terán que ser certificadas con anterioridade ao remate dese prazo de execución.
3. Os beneficiarios deberán cumprir os requisitos establecidos nos artigos 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Características
1. Durante o período de carencia solicitado, que afectará o vencemento ou vencementos de principal posteriores á solicitude do prestameiro á entidade financeira, o prestameiro non deberá aboar nin o principal nin os xuros correspondentes ao capital pendente de amortizar.
2. Unha vez finalizada a carencia do préstamo restableceranse as obrigas do prestameiro nos termos establecidos nos convenios subscritos.
3. A Consellería do Medio Rural e do Mar financiará os xuros que correspondan, se aboará ás entidades financeiras por cada carencia concedida en función do capital pendente e do tipo de xuro establecido nos convenios.
Prazo de solicitude: ata o 2 de novembro de 2015.