martes, 29 de julio de 2014

BANDO I.V.T.M. 2014


AXUDAS ÁS EMPRESAS DO SECTOR TEXTIL-MODA-CONFECCIÓN PARA ACTUACIÓNS E ESTRATEXIAS DE PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACION

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


Proxectos obxecto de apoio e exclusións
Co obxectivo de incentivar a realización de actuacións de difusión e promoción xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas do sector téxtil moda confección nos mercados externos a Galicia, tanto estatais coma internacionais, o Igape, poderá conceder subvencións a fondo perdido aos seguintes tipos de actuacións:
1.1. Actuacións de difusión:
a) Actuacións de difusión e divulgación con fins promocionais realizados a través de campañas ou insercións en prensa, revistas, internet e valos publicitarios, sempre que a súa difusión se realice fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Actuacións de difusión e divulgación con fins promocionais realizadas a través da elaboración de material promocional como catálogos, contidos audiovisuais, folletos e similares, en calquera soporte, que conteñan información da empresa beneficiaria e que contribúan á divulgación e coñecemento dos seus produtos fóra do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
1.2. Actuacións de promoción:
a) Participación en feiras, desfiles, certames e outros eventos expositivos sectoriais de carácter profesional que teñan lugar fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, excepto a participación en feiras incluídas no Plan Foexga (publicado na web do Igape) a non ser que non se poida participar na acción Foexga por exceso de cupo ou outras causas non imputables ao beneficiario.
b) Eventos promocionais, realizados fóra de España, tanto se teñen por obxecto a presentación da marca e/ou produto ao mercado, como a propia empresa a potenciais clientes, socios ou inversores. Podendo tratarse de actuacións levadas a cabo de forma individual ou conxunta con outras empresas galegas, sexan ou non do sector téxtil-moda.
1.3. So se concederá un expediente por beneficiario, no que se poderán incluír varios proxectos dos mencionados.
1.4. Non se concederá nin liquidará axuda a aqueles proxectos que, unha vez avaliados, presenten un gasto subvencionable inferior a 6.000€ (16.000€ no caso de grandes empresas).
Beneficiarios
4.1. Poderán ser beneficiarios, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases, as empresas privadas pertencentes ao sector téxtil moda confección con domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia, xa sexan persoas físicas ou xurídicas que figuren dadas de alta nas agrupacións 43, 44 e/ou 45 do imposto de actividades económicas ou no grupo 613, en Galicia.
4.2. Os solicitantes que non teñan experiencia exportadora previa terán que dispor dun diagnóstico positivo do potencial de internacionalización da empresa realizado a través de programas de Igape. Os solicitantes que non dispoñan do diagnóstico citado anteriormente pero teñan experiencia exportadora previa, deberán acreditar a dita experiencia exportadora que deberá ser validada por Igape.
A solicitude de ambos: diagnóstico e validación da experiencia exportadora deberá facerse antes do remate do prazo de presentación de solicitudes de axuda (a través do procedemento do Igape IG 192).
4.3. Non poderán ter a condición de beneficiarios as persoas ou entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2º e 3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 121, do 25 de xuño).
4.4. Non poderán ter a condición de beneficiarios as entidades que entren dentro da categoría de empresas en crise. Para estes efectos terase en conta a definición establecida no artigo 2.18 do Regulamento (UE nº 651/2014 da Comisión do 17 de xuño de 2014). Tampouco poderán ser beneficiarias aquelas empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión que teña declarada unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
Prazo de solicitude: ata o 29 de agosto de 2014

SUBVENCIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS AUDIOVISUAIS EN LINGUA GALEGA

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS


Obxecto:  Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas pola Agadic para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais, que contribúa a asegurar a madurez dos produtos audiovisuais galegos, dentro do marco das competencias deste organismo, e proceder á súa convocatoria para este ano 2014.
A finalidade das subvencións é o fomento dos traballos previos á produción audiovisual, nas modalidades establecidas na base seguinte, que estean en fase inicial de desenvolvemento e que se prevexa que se levará a cabo nos exercicios 2014 e 2015.
Beneficiarios
1. Poderán optar a estas subvencións todas as persoas físicas ou xurídicas, constituídas como produtoras audiovisuais independentes, con sucursal ou oficina permanente polo menos un ano, previo a esta convocatoria, na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea.
2. Os beneficiarios deberán ter un contrato cun autor ou guionista para desenvolver algún proxecto dos tipos sinalados na base terceira.
3. Non poderán acceder ás subvencións os solicitantes que se encontren afectados por algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2º e 10.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Así mesmo, quedan excluídos aqueles solicitantes que fosen beneficiarios de axudas nas convocatorias de subvencións da Agadic nos dous exercicios anteriores aos da presente convocatoria e incumprisen as bases ou as finalidades establecidas nela, sempre e cando fosen sancionados por iso. As condicións exixidas no número 1 do presente artigo deberanse manter durante todo o período de execución do proxecto subvencionado. A perda dalgunha destas condicións suporá a perda da condición de beneficiario e, de ser o caso, o reintegro das cantidades percibidas.
Prazo de solicitude: ata o 29 de agostos de 2014.

lunes, 28 de julio de 2014

AXUDAS AOS ORGANISMOS INTERMEDIOS PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS E ESTRATEXIAS DE PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DAS Eª GALEGAS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


Proxectos obxecto de apoio e exclusións
1.1. Co obxectivo de incentivar a realización de promoción no exterior de modo conxunto favorecendo a cooperación empresarial e o aproveitamento de sinerxías entre varias empresas, o Igape poderá conceder subvencións a fondo perdido aos seguintes tipos de proxectos promovidos e desenvolvidos por organismos intermedios para facilitar a internacionalización das empresas ás que representan:
a) Campañas de publicidade en prensa, revistas, televisión, internet ou outros medios, sempre que a súa difusión se realice no estranxeiro.
b) Elaboración de material promocional como catálogos, contidos audiovisuais, folletos e similares, en calquera soporte e que contribúan á divulgación e coñecemento no estranxeiro.
c) Participación ou visita en/a feiras e outros eventos expositivos (desfiles, catas,…) de carácter profesional que teñan lugar no estranxeiro, excepto a participación en feiras e eventos incluídos no Plan Foexga (publicado na web do Igape) a non ser que non se poida participar na acción Foexga por exceso de cupo ou outras causas non imputables ao beneficiario.
d) Misións empresariais inversas de calquera país estranxeiro a Galicia, de importadores, distribuidores, medios de comunicación ou outro tipo de prescritores co obxecto de dar a coñecer ao exterior as posibilidades empresariais de Galicia e/ou para sondar posibles fórmulas de cooperación.
e) Corners, showrooms ou similares no estranxeiro.
f) Outras accións promocionais colaborativas que teñan como obxectivo dar a coñecer as posibilidades empresariais de Galicia no estranxeiro.
1.2. So se concederá un expediente por beneficiario, no que poderase incluír varios proxectos dos mencionados.
1.3. Non se concederá axuda a aqueles proxectos que, unha vez avaliados, resulten cun gasto subvencionable inferior a 15.000 euros.
Prazo de solicitude: ata o 28 de agostos de 2014.

CORRECCION DE ERROS.- PROBAS PARA O TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERIGOSAS POR ESTRADA OU FERROCARRIL.

MODIFICACIÓN .- AXUDAS PARA INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGRARIOS E FORESTAIS

BOLSAS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE MOBILIDADE

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA


Obxecto
O obxecto desta orde é convocar, en réxime de concorrencia competitiva, 100 bolsas destinadas ao alumnado universitario matriculado nunha universidade do Sistema universitario de Galicia (Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña ou Universidade de Vigo) ou nun centro asociado da UNED en Galicia que participe, no curso 2014/15, en programas de intercambio relacionados cos estudos que está a cursar, con países extracomunitarios, agás o programa Erasmus
Período e dotación da bolsa
1. O programa de mobilidade para o que se solicita a bolsa será realizado durante o curso académico 2014/15.
2. A dotación económica asignada a cada beneficiario/a será dun máximo de 1.000 euros.
 Requisitos dos/as solicitantes
Poderán solicitar estas axudas os/as alumnos/as universitarios/as que cumpran os seguintes requisitos:
a) Estar matriculado no curso 2014/15 en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, ou nos centros asociados da UNED en Galicia en estudos conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica.
b) Ter cursados os últimos tres anos académicos nalgún centro ou universidade da Comunidade Autónoma.
c) Os estudantes extracomunitarios non poderán realizar o intercambio con universidades do seu pais de orixe.
d) Participar no programa de mobilidade universitaria con autorización da universidade de orixe (universidades do Sistema universitario de Galicia, ou nos centros asociados da UNED en Galicia).
e) Non ter gozado desta bolsa de mobilidade en convocatorias anteriores.
Prazo de Solicitude: ata o 25 de agosto de 2014.

lunes, 21 de julio de 2014

ADHESION ENTIDADES FINANCEIRAS A PROGRAMAS DO IGAPE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
viernes, 18 de julio de 2014

TIPO DE XURO SEGUNDO SEMESTRE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 


Os tipos de xuro de referencia para o segundo semestre do ano 2014 para as operacións acollidas a  convenios e programas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) serán os seguintes: 0`417%.

 As entidades financeiras deberán comunicarlles aos beneficiarios dos préstamos subvencionados a variación do tipo de xuro

miércoles, 16 de julio de 2014

CORRECCIONS ERROS IGAPE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


MINORACION IMPORTE PARA A CONCESION DE SUBVENCIONS PERSOAS GALEGAS RETORNADAS

NOVAS PROCESO SELECCION PERSOAL BRIGADAS DE INCENDIOS

Publicado no tablón de anuncios do Concello a lista coas puntuacións acadadas no proceso de selección de persoal para ás brigadas de incendios da tempada de verán 2014 do Concello de As Nogais.

martes, 8 de julio de 2014

BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL DO CONCELLO DE AS NOGAIS

CONCELLO DE AS NOGAIS

BASES PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS XEFES DE BRIGADA DE INCENDIOS, DOUS PEÓNS FORESTAIS CONDUTORES E OITO PEÓNS FORESTAIS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN 2014.

PROGRAMA PROMOCIÓN DA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE EN CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO E PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS ÁS UNIDADES DE APOIO Á ACTIVIDADE PROFESIONAL

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR


Obxecto:  Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2014 das subvencións establecidas pola Consellería de Traballo e Benestar, coa finalidade de promover a integración laboral das persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos seguintes programas:
– Programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego (anexo A).
– Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego (anexo B).
A xestión destes programas realizarase de acordo cos seguintes principios:
a) Publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.
b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Consellería de Traballo e Benestar.
c) Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.
As bases específicas de cada un dos programas regúlanse nos correspondentes anexos A e B desta orde e forman parte integrante dela.
Entidades beneficiarias das subvencións
1. Poderán ser entidades beneficiarias das subvencións que se regulan nesta orde os centros especiais de emprego que figuren inscritos como tales no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, de acordo co disposto no Decreto 200/2005, do 7 de xullo, polo que se regula a autorización administrativa e a inscrición no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, e a súa organización e funcionamento (DOG nº 138, do 19 de xullo), sempre que se cumpran as condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda.
2. Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria das subvencións establecidas nesta orde as persoas ou entidades en que concorran as circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Non poderán acceder á condición de entidade beneficiaria as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, publicas ou privadas sen personalidade, cando concorra algunha das prohibicións anteriores en calquera dos seus membros.
En ningún caso poderán obter a condición de entidade beneficiaria as asociacións incursas nas causas de prohibición previstas nos números 5 e 6 do artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, nin as asociacións respecto das cales se suspendeu o procedemento administrativo de inscrición por se atoparen indicios racionais de ilicitude penal, en aplicación do disposto no artigo 30.4 da Lei orgánica 1/2002, en canto non se dite resolución xudicial firme en cuxa virtude se poida practicar a inscrición no correspondente rexistro.
3. Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria cando estean excluídas do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido nos artigos 46 e 46 bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.
4. A xustificación por parte das persoas ou entidades beneficiarias de non estaren incursas nas prohibicións contidas nos números 2 e 3 anteriores para obter a condición de beneficiaria realizarase mediante declaración responsable.
Prazo de solicitude:
 As solicitudes do programa de integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego, regulado no anexo A desta orde, poderán presentarse ata o 30 de setembro de 2014.
As solicitudes de subvención para adaptación de postos de traballo presentaranse con anterioridade á realización da adaptación. Non obstante, as solicitudes polas adaptacións de postos de traballo realizadas entre o 1 de outubro de 2013 e a data de publicación desta orde poderán presentarse no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes do programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, regulado no anexo B desta orde, será dun mes contado a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

lunes, 7 de julio de 2014

SUBVENCIÓN A PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NA INDUSTRIA E SERVIZOS

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIAObxecto e normativa de aplicación
1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións ás actuacións e proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial e servizos que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado desta resolución.
2. O procedemento administrativo para a concesión de subvencións será o de concorrencia competitiva e axustarase ao disposto nas propias bases sen prexuízo do establecido na seguinte normativa de alcance xeral: Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE nº 276, do 18 de novembro); Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 121, do 25 de xuño); Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 20, do 29 de xaneiro); Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro); Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e ao Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades delas dependentes (DOG nº 241, do 17 de decembro).
3. Dado que a liña de axudas recollida na presente resolución conta con financiamento comunitario procedente do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feader) –no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013– respectarase o previsto no Regulamento (CE) núm. 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e se derroga o Regulamento (CE) núm. 1260/1999, publicado no Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L210 do 31.7.2006, e na súa normativa de desenvolvemento, ademais dos regulamentos comunitarios en materia de información e publicidade.
4. As axudas recollidas nestas bases intégranse no réxime de axudas de minimis, establecido no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo a aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352/1, de 24 de decembro de 2013).
Beneficiarios
1. Poderán ser beneficiarios das subvencións, sen prexuízo de reuniren os demais requisitos establecidos nestas bases:
a) As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídas no sector servizos e da industria (sección C e D do CNAE-2009), coa excepción da industria extractiva enerxética, as de refinación do petróleo e biocombustible, así como as empresas de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.
b) As empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalacións consumidoras de enerxía e que o obxecto destes contratos sexa a consecución de aforro económico derivado dun menor consumo de enerxía. O pagamento dos servizos que prestan as ditas empresas baséase na obtención de melloras de eficiencia enerxética e no cumprimento dos demais requisitos de rendemento convidos. Contarase, en todo caso, con visto e prace do titular da instalación, por se der lugar á modificación do contrato existente entre ambas as partes.
Segundo a definición da Directiva 2006/32/CE, do 5 de abril, sobre a eficiencia do uso final da enerxía e dos servizos enerxéticos, e para os efectos destas bases, entenderase por empresa de servizos enerxéticos aquela persoa física ou xurídica que poida proporcionar servizos enerxéticos, na forma definida no parágrafo seguinte, nas instalacións ou locais dun usuario e afronte certo grao de risco económico ao facelo; todo isto, sempre que o pagamento dos servizos prestados se basee, xa sexa en parte ou totalmente, na obtención de aforros de enerxía por introdución de melloras da eficiencia enerxética e no cumprimento dos demais requisitos de rendemento convidos.
O servizo enerxético prestado pola empresa de servizos enerxéticos consistirá nun conxunto de prestacións incluíndo a realización de investimentos inmateriais, de obras ou de subministracións necesarias para optimizar a calidade e a redución dos custos enerxéticos. Esta actuación poderá comprender ademais da construción, instalación ou transformación de obras, equipamentos e sistemas, o seu mantemento, actualización ou renovación, a súa explotación ou a súa xestión derivados da incorporación de tecnoloxías eficientes. O servizo enerxético así definido deberá prestarse baseándose nun contrato que deberá levar asociado un aforro de enerxía verificable, medible ou estimable.
2. As persoas ou entidades que resulten beneficiarias da subvención e con posterioridade contratasen a xestión enerxética, total ou parcialmente, a unha empresa de servizos das definidas no punto anterior deste artigo poderán solicitar a modificación da resolución de concesión no sentido de que pase a ser beneficiaria esta última, xuntando unha copia do contrato de servizos enerxéticos en que se recollan as cláusulas asociadas ao proxecto para o cal se solicita a axuda. Esta solicitude deberá presentarse, como mínimo, 20 días hábiles antes da finalización do prazo de xustificación do investimento do proxecto e pode dar lugar á minoración da axuda inicialmente outorgada tras a aplicación da metodoloxía de cálculo da axuda segundo o establecido nestas bases, no caso de que se produza unha variación do investimento elixible ou das características técnicas do proxecto.
3. Non poderán ter a condición de beneficiarias as persoas ou entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Cando se trate de axudas de minimis non poderán ter a condición de beneficiarios as empresas en que concorra algunha das causas de exclusión previstas no artigo 1 do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo a aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis ou, se é o caso, no artigo 1 do regulamento sectorial que corresponda dos citados no parágrafo 4 do artigo 2 destas bases reguladoras.
Prazo de solicitude: ata o 6 de agosto de 2014.

viernes, 4 de julio de 2014

SUBVENCION PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS NOS CENTROS TECNOLÓXICOS NON CONSOLIDADOS DE GALICIA

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN


Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das subvencións da Axencia Galega de Innovación dirixidas aos centros tecnolóxicos non consolidados de Galicia co fin de incentivar a transferencia de resultados da investigación, do coñecemento e das capacidades tecnolóxicas dos centros ao mercado.
Así mesmo, por medio desta resolución convócanse estas axudas para o ano 2014 en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva (código procedemento IN845C).
Beneficiarios
Poderán ser beneficiarios das axudas os centros tecnolóxicos non consolidados da Comunidade Autónoma de Galicia con personalidade xurídica propia sen ánimo de lucro, públicos ou privados, que realicen actividades de investigación e/ou innovación, e que teñan persoal propio. Os beneficiarios deberán contar na data de peche da convocatoria cunha estrutura mínima do cadro de persoal dunha media de 10 traballadores contratados a tempo completo, dos cales 6 deben destinarse exclusivamente a actividades investigadoras (no caso de traballadores a xornada parcial axustarase o equivalente a xornada completa) e ademais cun mínimo de inmobilizado material de 150.000,00 €.
Nesta convocatoria non poderán participar os centros dependentes do Sistema Universitario de Galicia (SUG) nin os que teñan a consideración de centros tecnolóxicos consolidados que figuran inscritos ou teñan resolución de recoñecemento como centro tecnolóxico ou centro de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal no rexistro regulado no Real decreto 2093/2008, do 19 de decembro, polo que se regulan os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal e se crea o rexistro de tales centros.
Prazo de solicitude: ata o 4 de agosto de 2014.

AXUDAS AO FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS GALEGAS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR


Obxecto da orde
A presente orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión de axudas da Consellería do Medio Rural e do Mar destinadas ás organizacións ou asociacións de gandeiros, recoñecidas pola Comunidade Autónoma de Galicia, para o fomento das razas autóctonas galegas.
Obxecto da axuda
As presentes axudas, tramitadas en réxime de concorrencia competitiva, teñen como finalidade:
1. O aumento da rendibilidade das explotacións gandeiras galegas, da súa viabilidade e do nivel de vida dos gandeiros.
2. A modernización do sector gandeiro galego en materia de xenética, sanidade e produción animal.
3. A mellora da eficiencia dos sistemas produtivos agrarios e das calidades nas súas producións.
4. A optimización na utilización das oportunidades e recursos dispoñibles.
Beneficiarios
Poderán acollerse ás axudas descritas nesta orde as organizacións ou asociacións de criadores das razas autóctonas galegas, recoñecidas pola comunidade autónoma, que cumpran os requisitos seguintes:
a) Carecer de ánimo de lucro.
b) Estar oficialmente recoñecidas para a xestión do libro ou libros xenealóxicos da raza ou razas autóctonas españolas pola Comunidade Autónoma galega.
c) No caso de que existan varias asociacións recoñecidas para unha mesma raza, xa sexa na mesma comunidade autónoma ou en distintas comunidades autónomas, deberán estar integradas nunha única asociación de segundo grao, segundo establece o artigo 13.1 do Real decreto 2129/2008, do 26 de decembro, polo que se establece o Programa nacional de conservación, mellora e fomento das razas gandeiras, para poder acceder a estas axudas, e deberá ser a dita asociación de segundo grao a solicitante das axudas.
d) Cumprir os requisitos exixidos polos artigos 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e, se é o caso, o recollido nos artigos 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como ter a condición de peme de acordo co establecido no anexo I do Regulamento (CE) núm. 800/2008 da Comisión, do 6 de agosto de 2008, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado.
e) Cumprir coas obrigas previstas no artigo 11 do Real decreto 2129/2008, do 26 de decembro.
Prazo de solicitude: ata o 4 de agosto de 2014.

martes, 1 de julio de 2014

BOLSAS DE FORMACIÓN DE PERSOAL EXPERTO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA


Obxecto
Estas bases teñen por obxecto regular a convocatoria de oito bolsas para a formación de expertos/as en cooperación internacional para o desenvolvemento.
Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea (en diante, Dirección Xeral) ou no exterior, nas oficinas técnicas de cooperación da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e en organizacións internacionais multilaterais.
As bolsas reguladas nesta orde concederanse en réxime de concorrencia competitiva e baixo os principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia.
Requisitos das persoas solicitantes
As persoas solicitantes deben reunir os seguintes requisitos:
a) Ter veciñanza administrativa en Galicia.
b) Ter nado o 1 de xaneiro de 1983 ou con posterioridade a esa data.
c) Estar en posesión dun título universitario de licenciado/a, diplomado/a, grao ou equivalente.
d) Non ser ou ter sido beneficiaria dunha bolsa de formación no eido da cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia.
e) Non manter relación laboral vixente co organismo que promove a bolsa nin coas entidades colaboradoras.
f) Durante o período de desfrute da bolsa, non colaborar con ningún axente da cooperación dos establecidos no artigo 23 da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento.
g) Non padecer enfermidade nin estar afectada por limitacións físicas ou psíquicas que sexan incompatibles coas actividades formativas para as cales se convocan as bolsas.
h) Non estar incursa en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a sinaladas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 xuño).
Prazo de solicitude: ata o 1 de agosto de 2014.