viernes, 28 de diciembre de 2012

AXUDAS A INQUILINOS PROGRAMA ALUGA 2013

 
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO


 Obxecto
Proceder á convocatoria no exercicio 2013, en réxime de concorrencia non competitiva, da axuda ás persoas inquilinas para o financiamento parcial da renda prevista no Decreto 84/2010, do 27 de maio.

Prazo de presentación
As solicitudes de axuda ás persoas inquilinas deberán presentarse antes do día 10 do
mes da data de efectos do contrato de arrendamento formalizado ao abeiro do Programa Aluga.
No caso de prórroga do contrato de arrendamento, a solicitude deberá presentarse antes do día 15 do segundo mes anterior ao do vencemento da vixencia do período inicial ou da correspondente prórroga do contrato de arrendamento.

Mais información:

Decreto 84/2010 de 27 de maio, Regulación do Programa aluga

viernes, 14 de diciembre de 2012

BOLSAS REDE MUSEÍSTICA PROVINCIAL

DEPUTACIÓN DE LUGO

REDE MUSEÍSTICA PROVINCIAL

CONVOCATORIA E BASES QUE REXERÁN A OFERTA DE DÚAS BOLSAS FORMATIVAS EN MATERIA DE XESTIÓN CULTURAL MUSEÍSTICA E OUTRA EN MATERIA DE ARQUIVOS E BIBLIOTECA PARA O MUSEO PROVINCIAL DE LUGO. ÁREA DE CULTURA, TURISMO, ENSINO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E PH. 2012-2013.

AXUDAS AOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL


Instituto Galego de Promoción Económica

proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, conforme as bases reguladoras publicadas mediante Resolución do 22 de xullo de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 155, do 13 de agosto) e modificadas mediante as resolucións do 6 de xuño de 2011 (Diario Oficial de Galicia número 114, do 15 de xuño) e do 13 de xaneiro de 2012 (Diario Oficial de Galicia número 18, do 26 de xaneiro).


Obxecto:

Fomentar o dinamismo empresarial na Comunidade Autónoma galega estimulando a posta en marcha de proxectos e establecer os requisitos e condicións dos proxectos de investimento empresarial e gastos asociados ao investimento.

Beneficiarios:

En xeral, poderán ser beneficiarios aquelas sociedades mercantís existentes ou en constitución que realicen unha iniciativa obxecto de apoio na Comunidade Autónoma de Galicia; desenvolvan no centro obxecto do proxecto algunha das actividades subvencionables que se sinalan nestas bases para cada tipo de proxecto subvencionable e acheguen para o proxecto de investimento unha contribución financeira exenta de calquera tipo de apoio público de polo menos un 25% do seu importe, sexa mediante recursos propios ou mediante financiamento externo.

Non poderán ter a condición de beneficiarios as sociedades mercantís cuxa actividade estea comprendida nas excluídas polo artigo 1.2 do Decreto 432/2009; as que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha decisión da Comisión Europea; as empresas en crise e aquelas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2º e 3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Prazo de presentación: 11/12/2012 - 31/12/2012.


+ NORMATIVA:
AUTONÓMICA
Resolución do 22 de xullo de 2010 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (DOG nº 155 de 13 de agosto de 2010).
AUTONÓMICA
Resolución do 6 de xuño de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello de Dirección do Igape polo que se modifican as bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (DOG nº 114 de 15 de xuño de 2011).
AUTONÓMICA
Resolución do 13 de xaneiro de 2012 pola que se fai público o acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica polo que se modifican as bases reguladoras das axudas deste instituto aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, para a aprobación de apoios específicos ás provincias de Lugo e Ourense (DOG nº 18 de 26 de xaneiro de 2012).
Ligazón á normativajueves, 22 de noviembre de 2012

TIPOS DE XURO DO IGAPE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

O tipo de xuro nominal anual fixo a que se formalizarán as operacións de financiamento na liña denominada «microcréditos», ao abeiro das bases reguladoras das axudas do Igape para a habilitación de liñas de financiamento subsidiado para microempresas, proxectos emprendedores e investimentos das pemes para a mellora competitiva na Comunidade Autónoma de Galicia, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (programa Re-Imaxina) (DOG nº 120, do 25 de xuño de 2012), será de 3,256 puntos porcentuais.

martes, 13 de noviembre de 2012

REGULACION DOS FURANCHOS


Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza


 Obxecto
1. Este decreto ten por obxecto a regulación da actividade dos establecementos denominados furanchos, situados na Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Para este obxecto considéranse furanchos os locais utilizados principalmente como vivenda privada pero onde os/as seus/súas propietarios/as venden o excedente do viño da colleita propia elaborado na casa para o seu consumo particular, xunto coas tapas que, como produtos alimenticios preparados regularmente por eles/as, lle sirvan de acompañamento.
Para estes efectos, terá a consideración de excedente do consumo propio unha cantidade de viño que non exceda a que se obteña de aplicar á superficie da súa viña un rendemento máximo de 0,65 litros por metro cadrado.

jueves, 8 de noviembre de 2012

ESPAZO EMPRENDE CULTURA GAIAS

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

En execución do convenio de colaboración asinado entre a Fundación Cidade da Cultura e a Axencia Galega das Industrias Culturais, en que ambas as entidades acordan poñer en marcha un proxecto de emprendemento cultural denominado Emprende Cultura Gaiás na Cidade da Cultura, a Agadic fai públicas as bases polas que se rexerá a participación de emprendedores e profesionais independentes do sector cultural.
En virtude do citado convenio, a Axencia Galega das Industrias Culturais será a entidade que xestione a incorporación de solicitantes aos espazos ofertados.
Tal incorporación rexerase polas presentes bases e polas convocatorias de prazas que se vaian ofertando, que serán publicadas periodicamente na páxina web da Agadic e da Fundación Cidade da Cultura.

Os solicitantes deberán pertencer a algún dos seguintes ámbitos dentro das industrias culturais: deseñadores-ilustradores, profesionais da comunicación, escritores-guionistas, editores, representantes e promotores artísticos, produtores, xestores culturais, programación de aplicacións informáticas e proxectos culturais na internet, e aqueloutros con vinculación no emprendemento cultural, e estarán suxeitos á decisión motivada da comisión avaliadora prevista na cláusula sexta das presentes bases.
Poderán admitirse profesionais independentes, ou emprendedores que se atopen en proceso de constitución de autónomos.
 Obxecto.Os solicitantes seleccionados poderán instalar o seu posto de traballo no espazo ofertado,dentro do Centro de Emprendemento Creativo de Galicia da Cidade da Cultura, coas seguintes prestacións incluídas na contraprestación:
– Unha mesa de traballo, con conexión telefónica e da internet.
– Un andel.
Servizos comúns:
– Sala de reunións, con internet wifi, proxector, ... (10-15 persoas).
– Despacho para reunións.
– Caixas de correo.
– Almacén-armario.
– Servizos de seguridade, videovixilancia e control de accesos.
– Subministración eléctrica, auga, calefacción e servizo de limpeza.
A Agadic proporcionará inicialmente apoio e asesoramento na creación da empresa, e  organizará periodicamente exposicións de ideas e proxectos, encontros empresariais e actividades de formación que apoien o desenvolvemento dos proxectos de emprendemento asentados no espazo Emprende Cultura Gaiás.

AUTORIZACION COMERCIAL AUTONOMICA


 Obxecto.- Este decreto ten por obxecto regular o procedemento para a obtención da autorización comercial autonómica, en desenvolvemento do disposto na Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia.
 Actividades suxeitas a autorización comercial autonómica1. De conformidade co establecido no artigo 29 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia, o sometemento á autorización comercial autonómica da instalación de establecementos comerciais ten como finalidade garantir a axeitada integración territorial do establecemento comercial a través da súa planificación urbanística e da execución previa das infraestruturas e dotacións necesarias, a súa compatibilidade desde o punto de vista da protección do ambiente e a accesibilidade dos cidadáns a estes equipamentos en condicións adecuadas.
Atendendo á antedita finalidade, unicamente precisará autorización comercial autonómica a instalación, a ampliación e o traslado dos establecementos comerciais individuais ou colectivos que, destinándose ao comercio retallista de calquera clase de artigos, teñan unha incidencia ambiental, territorial, urbanística e no sistema viario que transcenda o termo municipal en que se localicen, pola súa magnitude, importancia e características.
2. Para estes efectos, enténdese que unicamente teñen incidencia supramunicipal e, polo tanto, están suxeitos á autorización comercial autonómica, a instalación e o traslado dos establecementos comerciais cuxa superficie útil de exposición e venda ao público sexa igual ou superior a 2.500 metros cadrados, polo impacto territorial, urbanístico, viario e ambiental xerado. Tamén será preceptiva a citada autorización no caso de ampliacións de establecementos comerciais cando a superficie que resulte tras a ampliación sexa igual ou superior a 2.500 metros cadrados.
3. Serán nulas de pleno dereito as licenzas municipais de edificación e uso do solo e mais de actividade outorgadas para a instalación, a ampliación ou o traslado de establecementos comerciais que, precisando de autorización comercial autonómica de acordo co establecido nesta lei, fosen outorgadas sen ela.

martes, 30 de octubre de 2012

MODIFICACION DE PRAZO DE XUSTIFICACION DE SUBVENCION PARA INVESTIMENTOS INNOVADORES PARA O CRECEMENTO EMPRESARIAL

MODIFICACION DE PRAZOS DE XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS DA CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONS PUBLICAS E XUSTIZAmartes, 16 de octubre de 2012

MODIFICACION AXUDAS A PROMOCIÓN, PRODUCIÓN E EDICIÓN DO LIBRO GALEGO

MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN MELLORA DE RESTAURANTES

MODIFICACIÓN SUBVENCIÓN ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS GRUPO I

viernes, 5 de octubre de 2012

SUBVENCIÓNS A RAZAS GANDEIRAS AUTÓCTONAS


Obxecto: establecer o prazo de presentación de renovación de compromiso asumido polos beneficiarios da axuda establecida na Orde do 18 de abril de 2008 e destinada ao fomento de sistemas de produción de razas gandeiras autóctonas en réximes extensivos (Diario Oficial de Galicia número 79, do 24 de abril).
Beneficiarios: As persoas físicas ou xurídicas, titulares de explotacións gandeiras, rexistradas na Comunidade Autónoma de Galicia, conforme o disposto no Real decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que se establece e regula o rexistro xeral de explotacións gandeiras.
Prazo de presentacion: Ata o 5 de Decembro de 2012

miércoles, 3 de octubre de 2012

BOLSAS FORMACIÓN PARLEMENTO DE GALICIA

PARLAMENTO DE GALICIA

A Mesa do Parlamento de Galicia, na súa reunión do 18 de setembro de 2012, acordou aprobar as bases das convocatorias para a concesión das seguintes bolsas, relacionadas todas coa actividade da institución:
a) 5 bolsas de formación en arquivo, biblioteca e documentación.
b) 1 bolsa de formación en comunicación institucional.
c) 1 bolsa de formación en publicacións.
d) 2 bolsas de formación en informática.
e) 1 bolsa de formación en xestión parlamentaria.
As bases están dispoñibles no BOPG número 763, do 25 de setembro de 2012, e na
páxina web do Parlamento de Galicia (www.parlamentodegalicia.es).
As solicitudes poderán presentarse no prazo de vinte (20) días naturais desde o seguinte ao desta publicación.

viernes, 14 de septiembre de 2012

INCENTIVOS PARA PROMOVER A AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL DAS PERSOAS COTITULARES E TITULARES DEConsellería de Traballo e Benestar

ORDE do 24 de agosto de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares ou titulares de explotacións agrarias, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o an o 2012.

Obxecto: Establecer as bases reguladoras do Programa de incentivos para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares e titulares de explotacións agrarias de Galicia, especialmente das mulleres, coa finalidade de promover a creación do emprego e a mellora laboral no agro galego, facilitando mediante incentivos a súa alta na Seguridade Social; e proceder a súa convocatoria para o ano 2012.
A contía total da axuda será de 3.000 euros por persoa beneficiaria.
Prazo de presentación:  01/09/2012 - 01/10/2012

SOLICITUDE

 

PROGRAMA DE INCENTIVOS A EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL (EIL)Obxecto: Establecer as bases reguladoras do programa de incentivos ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2012, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de que poidan cumprir a súa función social.
Tipos de axuda1. As empresas de inserción laboral poderán acceder aos seguintes tipos de axuda:
a) A contratación de persoas en situación ou en risco de exclusión social.
b) A contratación de xerentes ou persoas técnicas necesarias para garantir a viabilidade técnica, económica ou financeira da empresa de inserción laboral.
c) A contratación de persoas técnicas expertas en accións de orientación e acompañamento á inserción.
d) A realización de labores de mediación laboral para a contratación de persoas en inserción no mercado laboral ordinario.
e) A formalización de préstamos con entidades financeiras.
f) A creación e ampliación do cadro de persoal das empresas de inserción laboral.
g) O inicio e posta en marcha da actividade.
2. As entidades promotoras de empresas de inserción laboral poderán ser beneficiarias dos seguintes tipos de axuda:
a) A contratación de persoas técnicas expertas en accións de orientación e acompañamento á inserción.
b) Axudas para o fomento de procesos de creación de empresas de inserción laboral.
Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde as entidades promotoras de empresas de inserción laboral e as empresas de inserción laboral que cumpran as condicións e os requisitos establecidos nesta orde para os distintos tipos de axudas.
Poderán solicitar e ser beneficiciarias das axudas aquelas empresas que solicitasen, conforme o procedemento establecido para o efecto, a súa cualificación como empresa de inserción laboral. Non obstante, non poderá procederse ao pagamento da axuda en canto non obteñan esa cualificación.
Prazo de presentación:  08/09/2012 - 08/10/2012

SOLICITUDE


martes, 4 de septiembre de 2012

PRAZAS DE COLABORADORES BOLSEIROS

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 22 de agosto de 2012 pola que se fai pública a convocatoria de trinta prazas de colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo.

Obxecto: Convócanse 30 prazas de colaboradores bolseiros nos centro residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo, dependentes da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da forma que a seguir se relaciona:
CRD A Coruña: 18 prazas.
CRD Ourense: 6 prazas.
CRD Vigo: 6 prazas.
2. A duración da praza concedida comprenderá o período correspondente ao curso escolar 2012/13.
O beneficiario da praza de bolseiro non poderá realizar, mentres a desfrute, ningún tipo de traballo remunerado, aínda que poderá facela compatible con outras axudas.
Beneficiarios: Alumnos dun centro oficial universitario.
Prazo de presentación:  04/09/2012 - 03/10/2012

miércoles, 29 de agosto de 2012

PROGRAMA DE INTEGRACION DAS PERSOAS DISCAPACITADAS

CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR
ORDE do 21 de agosto de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, e do Programa de emprego con apoio, como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario
de traballo, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Obxecto: este programa ten por obxecto incentivar a contratación de traballadores e traballadoras con discapacidade nas empresas ordinarias coa finalidade de fomentar e favorecer a súa integración laboral no sistema ordinario de traballo.
Tipos de axudas:
a) Subvención pola contratación indefinida.
b) Subvención pola contratación indefinida de traballadores/as con discapacidade dun enclave laboral.
c) Subvención pola contratación temporal.
d) Subvención pola contratación de persoas con discapacidade no marco de proxectos de emprego con apoio.
Beneficiarios: Poderán ser entidades beneficiarias das axudas previstas neste programa os empregadores e as empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, incluídos autónomos/as, sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadores e traballadoras con discapacidade para prestaren servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos neste anexo
Os prazos de presentación de solicitudes serán os seguintes:
a) As solicitudes de axudas á contratación poderanse presentar ata o último día do mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral ou se produza a transformación do contrato temporal en indefinido, respectando, en todo caso, o prazo xeral de presentación de solicitudes que finalizará o 30 de setembro de 2012.
b) As solicitudes de axuda para a adaptación de postos de traballo deberanse presentar antes do inicio desta adaptación, respectando, en todo caso, o prazo xeral de presentación de solicitudes que finalizará o 30 de setembro de 2012.
c) As contratacións ou transformacións de contratos temporais en indefinidos e as adaptacións de postos de traballo realizadas entre o 1 de outubro de 2011 e a data de publicación desta orde poderanse acoller ás súas axudas, aínda que transcorrese o prazo establecido desde a contratación ou se tivese iniciado a execución do proxecto de investimento. O prazo para a presentación destas solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o derradeiro do mes.
SUBVENCIONS A INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO (ILES)

CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR


 Obxecto: fixar as bases reguladoras e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2012 das subvencións establecidas pola Consellería de Traballo e Benestar, en desenvolvemento do Decreto 9/2000, do 12 de xaneiro, polo que se regulan as iniciativas de emprego e as súas clases, así como o procedemento para a súa cualificación e inscrición rexistral.
A finalidade deste réxime de axudas é fomentar e promover na Comunidade Autónoma de Galicia a creación de empresas innovadoras, económica e financeiramente viables, que xeren emprego estable no ámbito local e no medio rural, mediante o financiamento parcial dos custos necesarios para a posta en marcha daqueles proxectos empresariais previamente cualificados como iniciativas locais de emprego (ILE) e inscritas no rexistro administrativo habilitado para o efecto na Dirección Xeral de Promoción do Emprego e nas xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar.
Tipos de axuda.
a) Subvención á creación directa de emprego estable.
b) Subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación.
c) Apoio á función xerencial.
d) Subvención financeira.
e) Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade.
Beneficiarios: Empresas privadas cualificadas como iniciativa local de emprego.
Prazo de presentación: ata o 25/09/2012

lunes, 20 de agosto de 2012

SUBV. A PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PROMOVIDOS POR MICROEMPRESAS, PARA USO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS

AGADER


Obxecto das subvencións: As subvencións reguladas nestas bases teñen por obxecto potenciar o uso das tecnoloxías da información e as comunicacións por parte das empresas de menos de 10 traballadores  que estean situadas nas áreas rurais de Galicia.
Proxectos Subvencionados: As axudas están destinadas a implantación de equipamento físico (hardware) e aplicacións informáticas (software) nas microempresas que desenvolvan a súa actividade económica no rural, para que aproveiten as tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) xunto con acceso á internet de calidade, no seu proceso de negocio.
Só se valorarán aquelas solicitudes que representen un investimento subvencionable de polo menos 4.000 euros (sen IVE).
Prazo de presentación: Ata o 20 de setembro de 2012.

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL (PROGRAMA CONII)

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Obxecto:
Serán subvencionables ao abeiro deste programa as contratacións realizadas desde o 1 de outubro de 2011 ata o 30 de setembro de 2012.
Os incentivos previstos neste programa serán de aplicación ás contratacións indefinidas iniciais a tempo completo que realicen as entidades colaboradoras con aquelas persoas desempregadas que teñan a consideración de participantes activas nos programas de fomento da empregabilidade, sendo prioritarios os seguintes colectivos de traballadores
que sexan contratados con carácter indefinido:
a) Persoas desempregadas de longa duración.
b) Persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego.
c) Persoas desempregadas perceptoras da RISGA.
d) Persoas desempregadas de 45 ou máis anos de idade.
e) Mozas e mozos desempregados sen cualificación.
f) Vítimas de violencia de xénero.
g) Persoas desempregadas que pertenzan a colectivos en risco de exclusión social.
h) Mulleres desempregadas.
Beneficiarios: Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea
para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nesta orde e que acrediten a condición de entidade colaboradora segundo o establecido no artigo 2.
Prazo de presentación: desde o 15/08/2012 a 01/10/2012

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á FORMACION É CONTRATACIÓN ( PROGRAMA FORCON)

 
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.


Obxecto:
Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2012 da fase de emprego do programa mixto de formación e contratación (Programa Forcon) dirixido a mozos e mozas con baixa cualificación que sexan contratados en ocupacións incluídas nos sectores estratéxicos de Galicia.
Serán subvencionables ao abeiro deste programa as contratacións temporais que, cumprindo os requisitos establecidos neste programa, se formalicen desde o 26 de xaneiro de 2012 ata o 30 de setembro de 2012.
Será subvencionable calquera modalidade de contratación temporal, incluídos os contratos en prácticas, para a formación, para a formación e o aprendizaxe, de revezamento ou de substitución por anticipación da idade de xubilación.
Os contratos temporais subvencionados que fosen transformados en indefinidos ao rematar a vixencia deste, e ata o 30 de setembro de 2012, terán dereito a unha axuda complementaria de 2.500 euros
Beneficiarios:
1.Poderán ser beneficiarias todas aquelas entidades que pertencendo aos sectores estratéxicos establecidos no Plan estratéxico Galicia 2010-2014, de xuño de 2010, teñan a condición de entidades colaboradoras.
2. Non poderán ser beneficiarias destas axudas as administracións públicas, as sociedades públicas, nin as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas.
3. Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria das subvencións establecidas nesta orde as persoas ou entidades nas que concorran algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Prazo de presentación: do 15/08/2012 a 01/10/2012

lunes, 4 de junio de 2012

PROGRAMA RE-EXPORT 2012

IGAPE

As presentes bases regulan o obxecto, requisitos e procedemento para acceder a unha liña de avais do Igape para facilitar o acceso a financiamento operativo destinado ás actividades de exportación, someténdose ás directrices horizontais e sectoriais ditadas pola Comisión Europea. En particular, as garantías individuais que concedan o Igape ao abeiro destas bases deberán cumprir os requisitos establecidos na Comunicación da Comisión 2008/C155/02 relativa á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE das axudas estatais en forma de garantía, para descartar a presenza de axuda estatal.
O importe máximo dos avais que se conceda será de 5.000.000 €, respectando xunto aos restantes avais concedidos ou que poida conceder o Igape o límite de risco establecido pola Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, que para o ano 2012 é de 500.000.000 € de acordo co artigo 39 da Lei 11/2011, do 26 de decembro.
Beneficiarios:
Poderán acceder aos avais previstos nestas bases as pequenas e medianas empresas, segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento 800/2008 (DOUE L 214, do 9 de agosto), polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado (Regulamento xeral de exención por categorías).
Prazo presentación: ata o 14/09/2012

AXUDAS A PEMES EN MATERIA DE TRABALLO EN IGUALDADE DAS MULLERES

CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR


 Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión das axudas dirixidas ao fomento da implantación de plans de igualdade, para a eliminación da infrarrepresentación feminina e para a garantía e mellora do dereito á conciliación da vida familiar e laboral en pequenas e medianas empresas (pemes).
As actuacións subvencionables desagréganse nas seguintes liñas de actuación:
Liña I: Axudas para a implantación de plans de igualdade nos termos e nos ámbitos definidos na Lei 2/2007, de traballo en igualdade das mulleres de Galicia, tanto de xeito voluntario como en cumprimento da obriga establecida nun convenio colectivo de ámbito superior á empresa. Por tanto, non será de aplicación ás empresas coa obriga legal de implantar plans de igualdade, segundo o establecido no artigo 45.2 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo.
Liña II: Axudas para investimentos tendentes á eliminación da infrarrepresentación feminina nos eidos laborais ocupados predominantemente por homes.
Liña III: Axudas para os investimentos realizados polas empresas co fin de habilitar servizos de comedor, gardaría, lugares axeitados para o repouso das traballadoras embarazadas, salas de lactación e instalacións análogas para garantir e mellorar o dereito á conciliación da vida familiar e laboral.
Beneficiarios:
As pequenas e medianas empresas que teñan domicilio social en Galicia.
Así mesmo, poderán ser beneficiarias as empresas con axencia, sucursal, delegación ou calquera outra representación en Galicia sempre que, pola súa vez, teñan contratado un mínimo dun 10% do seu persoal en Galicia e, cando menos, dez persoas.
Prazo de presentación: ata o 30 de xuño.

SUBVENCIONS A AXENCIAS DE VIAXES PARA A PROMOCION E COMERCIALIZACIÓN DE GALICIA

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACION PUBLICA E XUSTIZA.
Obxecto
Regular a concesión das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a promoción e comercialización do destino Galicia a través do deseño de paquetes turísticos especializados que creen novos produtos e/ou innoven a oferta turística existente en Galicia.
Consideraranse proxectos subvencionables todos aqueles que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2012 e que se encadren nas seguintes liñas:
Liña A) Deseño de paquetes turísticos de nova configuración.
Liña B) Produtos existentes renovados.
Beneficiarios:
Os titulares de axencias de viaxe que conten con clasificación turística expedida pola Comunidade Autónoma galega e que estean comprendidos na definición de pequena ou mediana empresa (peme). En todo caso a casa central debe estar radicada en Galicia.
Prazo presentación: ata o 30 de xuño.

miércoles, 30 de mayo de 2012

 
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
ObxectoA concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións de mellora dos campamentos de turismo en Galicia.
Consideraranse proxectos subvencionables todos aqueles que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2012 e que se encadren nas liñas seguintes:
Liña A) Actuacións relativas á xestión ambiental. - Proxectos relativos á renovación, tecnificación e innovación dos campamentos de turismo que conduzan á implantación de sistemas de protección e mellora ambiental, tales como: mellor uso e depuración de augas, xestión enerxética, emisións atmosféricas, xeración e tratamento de residuos sólidos e non sólidos, contaminación acústica, substitución de materiais, etc.
Liña B) Actuacións relativas á modernización de instalacións e mellora da oferta complementaria.
- Proxectos de accesibilidade: adaptación dos espazos e instalacións do campamento ás normas de accesibilidade física e sensorial.
- Proxectos de modernización e remodelación das instalacións existentes, así como a substitución de equipamentos obsoletos.
- Proxectos de remodelación da oferta complementaria existente e creación de nova oferta, especialmente relacionada co turismo familiar (oferta de gardarías infantís ou alternativas de lecer e animación para os nenos).
Liña C) Actuacións relativas ao aumento de categoría do establecemento.
- Proxectos dirixidos á implantación de instalacións e servizos que teñan como obxectivo cumprir algún ou varios dos requisitos para o aumento de categoría segundo a escala oficial recollida no Decreto 143/2006, do 27 de xullo, polo que se establece a ordenación dos campamentos de turismo en Galicia.
Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarias das subvencións as pequenas e medianas empresas (pemes) autónomas ou as constituídas baixo calquera tipo de sociedade mercantil, civil ou comunidade de bens, que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e sexan titulares dos establecementos nos cales se poidan realizar os investimentos obxecto de subvención, segundo o establecido no artigo 1 destas bases.
Prazo de presentación: ata 30 de xuño.

SUBVENCION PARA INCENTIVAR O TURISMO MEDIANTE A MELLORA DE ALBERGUES TURÍSTICOS EXISTENTES

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONS PUBLICAS E XUSTIZA

OBXECTO.- A mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación a entidades privadas para a mellora da infraestrutura e equipamento dos albergues turísticos existentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser obxecto de subvención, de conformidade co que se establece nesta resolución, os seguintes investimentos:

– Liña A) de axudas destinadas a proxectos de mellora, remodelación ou modernización das instalacións existentes nos albergues turísticos da Comunidade Autónoma.

– Liña B) de axudas destinadas a equipamentos dos albergues turísticos.

SUBVENCIONS A ESTABLECEMENTOS TURISTICOS PARA A OBTENCIÓN OU MANTEMENTO DA MARCA "Q" DE CALIDADE

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PUBLICAS E XUSTIZA

Aprobar as bases reguladoras que se inclúen como anexo I para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios.

Así mesmo, por medio desta resolución convócanse as devanditas subvencións para o ano 2012.

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión das subvencións da Secretaría Xeral para o Turismo, en réxime de concorrencia competitiva para os procesos de certificación de normas UNE que conduzan á certificación, seguimento e renovación da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).

Considéranse proxectos subvencionables todos aqueles que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2012.

SOLICITUDE


miércoles, 23 de mayo de 2012

BOLSAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE ARQUIVOS

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Requisitos:

1. Ter licenciatura universitaria ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) na que predomine a formación en historia e/ou arquivística.
2. Ter acreditado o dominio da lingua galega a nivel iniciación mediante título oficial.
3. Non ter desfrutado con anterioridade á publicación da respectiva convocatoria de bolsas dun período de tempo superior a vinte e catro meses (24) en bolsas das convocadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a organización e descrición de arquivos galegos.
4. Non ter emprego remunerado nin desfrutar doutra bolsa ou axuda.
5. Non ter sido sancionado por infracción cometida por razón de bolsas concedidas para a organización e descrición de arquivos de interese galego.

PROGRAMA EMEGA


AXUDAS Á MODERNIZACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS E INCORPORACIÓN DE MOZOS Á ACTIVIDADE AGRARIA

CONSELLERIA DO MEDIO RURAL E DO MAR
ORDE do 8 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a modernización das explotacións agrarias e para a incorporación de mozos á actividade agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2012.

 Obxecto: establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2012 das seguintes liñas de axuda:
Plans de mellora nas explotacións agrarias.
Poderanse presentar os seguintes tipos de solicitudes, segundo o tipo de investimento elixible:
a) Solicitude dun plan de mellora para a reordenación de superficies de pastoreo para uso en común.
b) Solicitude dun plan de adaptación ás normas mínimas para a protección de porcos. Neste caso so se poderán considerar beneficiarios os titulares de explotacións porcinas que non aprobasen un plan de mellora entre os anos 2002-2011, ambos os dous incluídos.
c) Solicitude de plan de mellora distinto aos das alíneas a) ou b).
Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións ou que pretendan selo e que cumpran os requisitos recollidos nesta orde.
Prazo de solicitude: ata 11 de xuño 2012

jueves, 3 de mayo de 2012

AXUDAS A PEMES PARA PREVENCION, PROTECCIÓN, MELLORA E COÑECEMENTO AMBIENTAL

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS


Beneficiarios:
Con carácter xeral, poderán ser beneficiarios das subvencións que se regulan na presente orde as pequenas e medianas empresas (pemes) que, cumprindo o establecido neste artigo, teñan o seu domicilio social ou algún dos seus centros no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e sexa neste mesmo ámbito territorial no que desenvolvan ou materialicen o proxecto ou actuación obxecto da subvención.

Para a realización de estudios de análise de riscos ambientais consideraranse beneficiarios unicamente as pemes que, ademais de cumprir o establecido no punto anterior, desenvolvan algunha das actividades enumeradas no anexo III da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade ambiental.

lunes, 30 de abril de 2012

AXUDAS Á LIQUEDEZ A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS COMO CONSECUENCIA DA SECA

 
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR
 ORDE do 23 de abril de 2012 pola que se regulan e convocan as subvencións para axudar a cubrir as necesidades de liquidez das explotacións agrarias como consecuencia da seca.
Tipo de axuda.1. As axudas establecidas nesta orde consistirán na bonificación de 3,25 puntos dos xuros dos préstamos que o beneficiario subscriba coas entidades financeiras colaboradoras, para que os solicitantes poidan dispor dunha cantidade máxima do 90 por cento da cantidade solicitada da axuda do réxime de pagamento único (RPU) recollida na Orde do 25 de xaneiro de 2012.
2. Estas axudas outorgaranse ao abeiro do disposto no Regulamento (CE) n.º 1535/2007, da Comisión, do 20 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de minimis no sector da produción dos produtos agrícolas (DOUE L337/2007), quedando condicionadas polo establecido na normativa comunitaria sobre esta materia.
Contía da axuda. A contía da axuda consistirá na bonificación de 3,25 puntos do tipo de xuro anual sobre o préstamo que o beneficiario subscriba coas entidades financeiras, sendo o xuro total máximo do 6,25%. Esta contía non poderá exceder 7.500 € durante un período de 3 anos, incluíndo o total de axudas de minimis percibidas polo beneficiario nese mesmo período.
Beneficiarios:
Os titulares de explotacións agrarias
Requisitos:
a) Que teñan solicitada a axuda do réxime de pagamento único (RPU) recollida no capítulo II do título II da Orde do 25 de xaneiro de 2012 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural para a utilización sustentable das terras agrícolas no ano 2012 (DOG n.º 21, do 31 de xaneiro).
b) Que formalicen, como máis tarde o 30 de xuño de 2012, un préstamo con algunha das entidades colaboradoras acollidas ao correspondente convenio, por unha contía máxima equivalente ao 90 por cento da cantidade solicitada da axuda do réxime de pagamento único (RPU) recollida no capítulo II do título II da Orde do 25 de xaneiro de 2012. Esta cantidade poderase obter (descontando, de ser o caso, o importe da modulación) do documento de estimación de importes de axudas directas á agricultura e gandaría, que se obtén ao tramitar a solicitude unificada.
c) Que cumpran os requisitos establecidos nos artigos 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

viernes, 27 de abril de 2012

SUBVENCION PARA PERSOAS ADQUIRENTES, ADXUDICATARIAS OU PROMOTORAS INDIVIDUAIS PARA USO PROPIO DE VIVENDA

 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
 

Beneficiarios
1.Poderán ser beneficiarias das devanditas subvencións aquelas persoas adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivendas de protección autonómica de réxime especial ou xeral, ou adquirentes de vivendas usadas ou vivendas de prezo limitado acollidas ao sistema de financiamento para o primeiro acceso á vivenda en propiedade do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.
2. As circunstancias persoais do solicitante e da súa unidade familiar que serán tidas en conta para resolver sobre estas subvencións serán as acreditadas no expediente polo cal se outorgou o financiamento estatal así como as acreditadas pola documentación indicada no artigo 6º, punto 1, desta orde.
Para tal fin, para a tramitación destas solicitudes terase en conta a documentación xa presentada coa solicitude de financiamento estatal, sen que sexa preciso volver a presentala para a tramitación desta subvención.
 Requisitos

Para a concesión das subvencións é preciso que o solicitante formalizara o préstamo convido do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012 entre o 6 de novembro de 2009 e a data de publicación desta orde, e ademais:
a) Cando se trate de promotor individual para uso propio de vivenda protexida, que conte coa cualificación definitiva da vivenda.
b) No caso de persoas adquirentes ou adxudicatarias, que conte coa escritura pública inscrita no rexistro da propiedade que acredite a transmisión da vivenda e na cal conste separadamente o prezo da vivenda e de cada un dos anexos se os tiver.
c) Que non obtivera con anterioridade as mesmas axudas que se convocan nesta orde.
d) Que na anterior convocatoria das axudas indicadas no punto anterior non se considerara que desistiu da súa solicitude salvo que fora por non achegar a escritura pública inscrita no Rexistro da Propiedade.
OUTROS ENLACES DE INTERESE:

PROGRAMA RENOVE Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS EXISTENTES.SUBVENCION Á COMUNIDADE DE PROPIETARIOS

 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
 

Beneficiarios
Persoas físicas que promovesen actuacións de rehabilitación e que estean en posesión da cualificación definitiva, e ademais cumpran as condicións e requisitos que prevén os artigos 8 e 62 do Decreto 402/2009, do 22 de outubro.


OUTROS ENLACES DE INTERESE:SUBVENCIÓNS ESTATAIS PROMOTORES DE VIVENDAS PROTEXIDAS DESTINADAS Á ARRENDAMENTO E PROMOTORES DE ALOXAMENTOS PROTEXIDOS ACOLLIDOS Ó PLAN DE VIVENDA 2009-2012

 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
 

Beneficiarios
Persoas físicas ou xurídicas promotoras de vivendas protexidas destinadas a arrendamento e de aloxamentos protexidos.
Requisitos
A promoción terá que contar con cualificación definitiva emitida con anterioridade á publicación desta orde.

No suposto de que o solicitante sexa unha persoa xurídica ou titular dunha empresa, terase en conta o establecido no artigo 2 do Regulamento 1998/2006 da Comisión Europea, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis, publicado no Diario Oficial de la Unión Europea do día 28 de decembro de 2006.

miércoles, 25 de abril de 2012

PROGRAMA INNOEMPRESA

IGAPE
 
As presentes axudas poderanse conceder a pemes dos sectores de industria (incluída a agroalimentaria), contrucción, turismo, comercio e servizos, e a organismos intermedios que desenvolvan proxectos para pemes de estes sectores.
Beneficiarios:
1.- As pequenas e medianas empresas (pemes) ou que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, alomenos, un empregado con contrato laboral.
2.- Os organismos intermedios, entendendo como tales:
a) As organizacións públicas ou privadas, sen ánimo de lucro e con personalidade xurídica propia, que de forma habitual presten servizos de apoio á innovación e á modernización nas súas diversas formas ás pemes e dispoñan de recursos materiais e humanos para impulsar e orientar os proxectos.
b) As entidades con participación maioritaria de capital público que presten de forma habitual servizos empresariais de apoio á innovación e á competitividade das pemes e promovan proxectos nos que non persigan a obtención de beneficios.
 
 
OUTROS ENLACES DE INTERESE: