viernes, 9 de diciembre de 2011

SUBVENCIÓNS ÁS AGRUPACIÓNS DE PRODUTORES NOS SECTORES OVINO E CAPRINO NO EXERCICIO 2012


Obxecto: Establecer as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva das subvencións destinadas ás agrupacións de produtores de ovino e caprino en 2012.
Beneficiarios:  As beneficiarias das subvencións serán as agrupacións de produtores no sector ovino e caprino (Agrupacións), constituídas con ánimo de lucro e que cumpran os requisitos establecidos neste real decreto, e cuxa personalidade xurídica como explotación asociativa sexa algunha das definidas no artigo 6 da Lei 19/1995, do 4 de xullo.
Estas agrupacións estarán compostas por produtores, cuxas explotacións estean rexistradas en REGA segundo establece o Real Decreto 479/2004, do 26 de marzo, situados nunha ou varias comunidades autónomas que representen, en conxunto, un censo adecuado ao obxecto da súa actividade cuxo valor mínimo se recolle no anexo I.
Prazo de presentación de solicitudes: As solicitudes de axudas poderán presentarse no prazo establecido na convocatoria de axudas de cada comunidade autónoma que como máximo será o 1 de xuño de 2012.

 

SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO DAS RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS


Obxecto: Establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento das razas autóctonas españolas contidas no anexo I do Real Decreto 2129/2008, do 26 de decembro, polo que se establece o Programa nacional de conservación, mellora e fomento de razas gandeiras, destinadas ás organizacións ou asociacións de gandeiros recoñecidas polas comunidades autónomas.
Beneficiarios: Organizacións ou asociacións de gandeiros recoñecidas polas comunidades autónomas que cumpran os requisitos seguintes:
a) Carecer de ánimo de lucro.
b) Estar oficialmente recoñecida para a xestión do Libro ou Libros Xenealóxicos da raza ou razas autóctonas españolas, pola comunidade autónoma correspondente.
c) No caso de que existan varias asociacións recoñecidas para unha mesma raza, xa sexa na mesma comunidade autónoma ou en distintas comunidades autónomas, deberán estar integradas nunha única asociación de segundo grao, segundo establece o artigo 13.1 do Real Decreto 2129/2008, de 26 de decembro, polo que se establece o Programa nacional de conservación, mellora e fomento das razas gandeiras, para poder acceder a estas axudas, debendo ser a devandita asociación de segundo grao a solicitante das axudas.
Prazo de presentación de solicitudes: As solicitudes presentaranse na forma e lugar.

PLAN DE VEHÍCULOS EFICIENTES


Obxecto: 1. Establecer As bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas á modernización do parque de turismos e vehículos comerciais de menos de 3.500 kg de MMA e motocicletas, mediante a adquisición de vehículos de propulsión híbrida ou alimentados con gas natural, gases licuados do petróleo ou hidróxeno para aproveitar as vantaxes da maior eficiencia enerxética de vehículos novos que produzan menor impacto ambiental.
2. Regular a selección das entidades colaboradoras que participan na súa xestión.
3. Convocar as estas axudas.
Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios das subvencións as persoas físicas e xurídicas de dereito público ou privado con domicilio na Comunidade Autónoma de Galicia. No caso de persoas xurídicas de dereito público ou privado deberán ter o domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia. Tamén poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas e  as comunidades de bens .
As entidades colaboradoras do Plan de Vehículos Eficientes son as encargadas de tramitar a solicitude (facer a reserva dos fondos, presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación).
Prazo de presentación de solicitudes: Poderanse reservar os fondos a partir dos 9 días hábiles contados desde o seguinte á publicación no DOG do presente plan ata o 30 de xullo de 2012 ou ata que se esgote o crédito.

NORMAS BÁSICAS DE ORDENACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS PORCINAS EXTENSIVAS