martes, 19 de septiembre de 2023

BOLSA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN E DEFENSA DA COMPETENCIA 2023

INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA

RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión dunha bolsa de formación en materia de promoción e defensa da competencia e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO400F).

Obxecto
Bolsa de formación, en réxime de concorrencia competitiva, que ten por obxecto contribuír á formación práctica de titulados superiores en materia de defensa da competencia. Esta bolsa desenvolveranse dentro do programa de traballo da Comisión Galega da Competencia, con suxeición ao programa de formación e coas indicacións que transmita o/a titor/a asignado/a.

Persoas beneficiarias
Poderán ser beneficiarias desta bolsa de formación as persoas que estean en posesión dalgún título universitario de licenciado/a ou de grao en dereito, en económicas ou en administración e dirección de empresas, sempre que cumpran os demais requisitos e condicións establecidos nas bases reguladoras.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.