miércoles, 5 de junio de 2024

XV PREMIOS AO DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2024 pola que se aproban as bases reguladoras dos premios ao desenvolvemento rural de Galicia, e se procede á convocatoria da décimo quinta edición (código de procedemento MR709A).

Obxecto
Fomentar actuacións que animen a participación privada no proceso de desenvolvemento rural mediante a concesión de premios a iniciativas de desenvolvemento rural.

Beneficiarias
Persoas físicas ou xurídicas de natureza privada.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo para presentar as solicitudes será dun (1) mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

Outros datos
Este procedemento tramítase en réxime de concorrencia competitiva.